Ta strona wykorzystuje cookies. Jeżeli zdecydują się Państwo kontynuować jest to równoważne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie cookies. W każdej chwili można zmienić ustawienia cookies klikając w ten link.

www_Graphics_GSI_09_2018_4.png

NIEDOBÓR KOMPETENCJI I WZROST WYNAGRODZEŃ

  • Zwiększa się globalna luka kompetencyjna – niedopasowanie umiejętności posiadanych przez pracowników do potrzeb pracodawców.
  • Na całym świecie obserwujemy trend starzenia się społeczeństwa. Zmniejszająca się pula kandydatów powinna skłaniać firmy do zatrzymywania najlepszych pracowników w swoich strukturach.
  • Wynagrodzenia pracowników niewykwalifikowanych rosną szybciej niż w przypadku wysokiej klasy specjalistów. Presja płacowa w mniejszym stopniu dotyka pracodawców w branżach specjalistycznych.
     

Prognozy ekonomistów i analityków biznesu wskazują, że globalny wzrost gospodarczy utrzyma swoje tempo w ciągu następnych dwunastu miesięcy. Jednocześnie wzrost efektywności pracy oraz płac nie będzie już tak dynamiczny – wynika z siódmej edycji raportu Global Skills Index, opublikowanego przez Hays we współpracy z Oxford Economics. Publikacja przedstawia analizę wskaźników gospodarczych obserwowanych w 33 krajach oraz ich wpływu na dynamikę regionalnych rynków pracy. Tegoroczny raport wskazuje obszary kluczowe dla dalszego rozwoju – inwestowanie w kompetencje, które będą potrzebne firmom w niedalekiej przyszłości, oraz skuteczne unikanie kryzysu, jaki może wywołać narastający niedobór pracowników z poszukiwanymi umiejętnościami.

Zapraszamy do zapoznania się z interaktywną wersją raportu, na której można porównać sytuację na rynkach pracy we wszystkich krajach ujętych w raporcie.

POLSKA W RAPORCIE

Na ogólny wynik poszczególnych krajów składa się siedem kluczowych wskaźników, analizowanych na wszystkich 33 rynkach objętych badaniem. W tym roku ogólna ocena Polski spadła z 4,7 do 4,2. Zmiana sugeruje zmniejszenie presji, jaką rynek pracy wywiera na pracodawcach. Sytuacja na polskim rynku pracy pozostaje jednak bardzo skomplikowana. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników, a stopa bezrobocia osiąga kolejny rekordowo niski poziom. W roku 2017 PKB wzrosło o 4,7%, a stopa zatrudnienia o 1,4%.

Z danych Komisji Europejskiej na temat czynników ograniczających produkcję w Polsce wynika, że liczba firm wskazujących zatrudnienie jako największe wyzwanie wzrosła o 37%. To odsetek znacznie przewyższający średnią unijną. W konsekwencji wyzwaniem dla pracodawców jest kwestia wysokości oferowanych wynagrodzeń. W roku 2017 w sektorze przedsiębiorstw zarobki średnio wzrosły o niemal 6%. Najkorzystniejszych zmian doświadczyli między innymi pracownicy zawodów i branż niewymagających wysokich kwalifikacji, które charakteryzowały się dotychczas niskimi stawkami płac.

Wynagrodzenia wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz wynagrodzenia w branżach specjalistycznych, które składają się na ogólną presję płacową, mają jednocześnie największy wpływ na spadek oceny Polski w tegorocznym indeksie i nieco mniejszą presję odczuwaną przez pracodawców. W minionym roku presja na podnoszenie wynagrodzeń dyktowana była obserwowanym w kolejnych branżach rynkiem pracownika oraz rosnącą pewnością siebie pracowników. Obecnie największą presję wywierają pracownicy wykonujący zawody niewymagające wysokich kwalifikacji, np. podstawowe stanowiska w sprzedaży i usługach. Ta grupa pracowników w ostatnim czasie doświadcza też znacznie szybszego wzrostu płac niż pracownicy wysoko wykwalifikowani. Dynamika wzrostu wynagrodzeń w zawodach niewymagających specjalistycznych kwalifikacji wyprzedza tę obserwowaną w branżach specjalistycznych. W nadchodzącym roku prognozowane jest dalsze przyspieszenie wzrostu płac w Polsce, ale większość pracodawców zakłada, iż najbardziej zauważalne ruchy płac są już za nimi.

Chociaż sytuacja na rynku pracy w Polsce pozostaje niejednoznaczna, to polska gospodarka awansowała właśnie według agencji indeksowej FTSE Russell do grona 25 najbardziej rozwiniętych na świecie rynków, stając w szeregu obok Niemiec, Francji czy Stanów Zjednoczonych. Awans jest rezultatem międzynarodowego uznania rozwoju polskiej gospodarki i rynku kapitałowego. Polska posiada wszystkie zalety rynków rozwiniętych, a spółki notowane na giełdzie spełniają wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego i komunikacyjnego. Dodatkowo dynamiczny rozwój polskiej gospodarki jest dla zagranicznych inwestorów dobrym argumentem do inwestowania.

Zawarte w raporcie dane na temat polskiego rynku pracy są wynikiem analizy siedmiu nadrzędnych wskaźników  określających mechanizmy działania lokalnego rynku pracy. Do wskaźników zaliczają się m.in. poziom edukacji, elastyczność rynku pracy czy ogólna presja płacowa. Przeczytaj opis sytuacji na polskim rynku pracy zawarty w Hays Global Skills Index 2018.  

www_badanie_nadgodziny_180_08_2018_button.png