Blogs

Czy kobiety są innymi liderami niż mężczyźni?

3 kroki do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

W środowisku biznesowym nie brakuje określania różnic, które cechują style zarządzania kobiet i mężczyzn. Wiele z nich wynika jednak z kierowania się stereotypami. Tymczasem z doświadczeń ekspertów Hays oraz badań nad różnorodnością wynika, że skuteczność w zarządzaniu nie ma płci. Jakie działania powinni podejmować pracodawcy oraz profesjonalistki i profesjonaliści, aby wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?
   

Szef czy szefowa?  

Tylko nielicznym kobietom udaje się wejść do zarządów firm w Polsce. Trendy są jednak pozytywne – wobec 15 proc. kobiet zarządzających firmami w zeszłym roku, odsetek ten wzrósł do 18 proc. w tegorocznych wynikach badania Hays, opublikowanych na łamach raportu „Kobiety na rynku pracy”. Wciąż jednak mężczyźni częściej niż kobiety zarządzają firmami w obszarze bankowości i inwestycji, budownictwa, energetyki, produkcji oraz IT. Kobiety natomiast liczniej od mężczyzn reprezentowane są w zarządach centrów nowoczesnych usług dla biznesu, hotelarstwa, HR oraz marketingu. Podobną tendencję jak w przypadku stanowisk zarządczych, obserwujemy na stanowiskach menedżerskich. Choć nadal dla większości pracowników bezpośrednim przełożonym jest mężczyzna, to odsetek pań na stanowiskach kierowniczych zwiększa się. 

Co ciekawe, płeć menedżera w pewnym stopniu dominuje kształt zespołu. Z badań Hays wynika, że kobiety chętniej budują zespoły żeńskie. W przypadku 71 proc. respondentów, których przełożonym jest kobieta, zespół składa się w większości z pań. Gdy przełożonym jest mężczyzna, zespół częściej stanowią panowie, aczkolwiek odsetek respondentów wskazujących na to zjawisko jest mniejszy. 

Obserwacje rynku pracy potwierdzają, że coraz więcej świetnie wykształconych menedżerek z odwagą robi karierę – nie tylko w Polsce, ale również na gruncie globalnym. Wiele zmienia się również w świadomości pracodawców, którzy dostrzegają zalety różnorodności. Pozwala to na lepsze planowanie sukcesji i rozwoju talentów w firmach, a kobietom – na mierzenie się z wyzwaniami, które jeszcze kilka lat temu wydawały się nieosiągalne.

Siła różnorodności  

Niezależnie od płci, menedżerowie tak samo dbają o plany rozwoju swoich pracowników oraz możliwość osiągnięcia indywidualnych celów. Z badań Hays Poland wynika, że niewielkie różnice widoczne są wyłącznie w sposobach realizacji tych planów. O ile wszyscy menedżerowie równie często dają pracownikom możliwości udziału w szkoleniach zewnętrznych, o tyle przełożone częściej proponują swoim zespołom doradztwo lub mentoring, organizują wewnętrzne sesje wymiany wiedzy i wykazują większą otwartość na rozmowę o perspektywach awansu. Dzięki temu członkowie zespołów zarządzanych przez panie częściej mają poczucie, że ich plany zawodowe i ambicje są słyszane i rozumiane w organizacji. 

Mimo większego poczucia bycia wspieranym i rozumianym, większe zadowolenie z pracy deklarują członkowie zespołów zarządzanych przez mężczyzn. Różnica nie jest jednak spektakularna, ponieważ wobec 70% zadowolonych pracowników zespołów zarządzanych przez panów, o takiej samej satysfakcji mówi 65% członków zespołów kierowanych przez kobiety.

Rosnący rok do roku poziom zadowolenia obrazuje rosnący apetyt na sukces wśród kobiet. W tym roku panie częściej niż mężczyźni wskazywały stanowisko dyrektorskie jako oznaczające dla nich sukces. To duża zmiana względem ubiegłych lat, kiedy to stanowiska liderów, dyrektorów i zarządzających wskazywane były najczęściej przez panów, podczas kiedy panie ograniczały swoje aspiracje do ról specjalistycznych, menedżerskich i kierowania niewielkimi zespołami. 

Płeć determinuje również podejście do elastyczności w pracy – cenionej coraz bardziej przez ogół pracowników, niezależnie od pokolenia do którego należą. Jednak elastyczność okazuje się nieco bliższa kobietom. Może to wynikać z większej konieczności godzenia zobowiązań zawodowych i prywatnych przez panie, które nadal w życiu rodzinnym pełnią wiodącą rolę i więcej czasu poświęcają opiece nad dziećmi. Nie zmienia to jednak faktu, iż pracownicy równie często korzystają z dostępnych rozwiązań pracy elastycznej – bez względu na płeć przełożonego.

Siła stereotypu  

Kobieta jest ugodowa i troszczy się o innych, podczas kiedy mężczyzna krzyczy i dużo wymaga? Z badań wynika, że to stereotyp. Występują pewne różnice w stylach zarządzania, natomiast wynikają one nie z płci szefa, lecz z faktu, iż kobiety wciąż stanowią mniejszość na stanowiskach zarządczych i tym samym stanowią mniejszą grupę porównawczą. W Polsce kobiety stanowią zaledwie kilka procent prezesów firm, niewiele ponad 10 proc. składu zarządów, a ponad 60 proc. organizacji nie ma żadnej kobiety w zespole zarządzającym. Podobnie wygląda sytuacja na stanowiskach menedżerskich. 

Tymczasem różnorodność pozwala na tworzenie lepszych produktów i usług. Dzięki dyskusji, ścieraniu się odmiennych punktów widzenia i współpracy, dochodzi do podejmowania trafniejszych decyzji. Sam proces jest znacznie ciekawszy. Różnorodny zespół to także nowe sposoby rozwiązywania istniejących wyzwań i odkrywanie nowych obszarów biznesowych. Obecność kobiet w poszczególnych zespołach i na stanowiskach kierowniczych jest jednym ze środków do osiągnięcia tego celu.

Jak wyrównać szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy?  

1. Tworzyć przyjazne miejsca pracy

Przyjazne miejsce pracy to nie tylko firma, w której nie dyskryminuje się pracowników ze względu na ich płeć, ale przede wszystkim docenia za posiadane kompetencje. Nie chodzi o faworyzowanie kobiet na tle innych pracowników, ale o tworzenie dla nich takich warunków pracy, aby pogodzenie pełnionych w życiu ról było maksymalnie komfortowe.

 2. Dbać o rozwój zawodowy wszystkich pracowników

 Pracodawcy powinni inwestować w szkolenia i rozwój utalentowanych pracowników. Nadrzędnym celem powinno być wspieranie pewności siebie oraz wzmacnianie przekonania, że pracę można łączyć z zobowiązaniami osobistymi. Kobieta, która dzięki możliwościom rozwoju dostępnym w firmie zajmuje obecnie jedno z kluczowych stanowisk, może być doskonałym ambasadorem organizacji.

 3. Umożliwić pracę elastyczną

 Kobiety często stają przed wyborem – praca albo dzieci. Jeśli wybierają zobowiązania rodzinne, to zwykle na długo wypadają z rynku  i w konsekwencji rzadziej awansują. Kobiety chętniej będą planować swoją zawodową przyszłość, jeśli będą mogły przynajmniej częściowo dopasować godziny i miejsce pracy do zobowiązań rodzinnych.

Na szczęście coraz więcej sygnałów świadczy o poprawiającej się sytuacji. Firmy chętnie odpowiadają na potrzeby i oczekiwania swoich pracownic. Coraz więcej organizacji realizuje inicjatywy wspierające rozwój zawodowy w miejscu pracy – bez względu na płeć. Pracodawcy widzą coraz wyraźniej, że różnorodność w strukturze firmy to jednak nie tylko dobra praktyka czy element odpowiedzialnego biznesu, ale też lepsze wyniki i kondycja spółki.

Autor: Paulina Łukaszuk, Communications Manager w Hays Poland

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.