Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU “SUPERBOHATER” HAYS POLAND

Organizowanego w mediach społecznościowych oraz poprzez środki komunikacji elektronicznej ("Regulamin")
 
1         
Organizatorem konkursu jest Hays Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000165021, NIP: 5252269193, dalej jako "Organizator" lub "Hays".

2         
Konkurs organizowany jest w dniach 7.11- 26.11.2023 r. Zgłoszenia w konkursie można dokonać od dnia jego ogłoszenia na fanpage Organizatora na LinkedIn/Instagramie/Facebooku/Mailing do dnia 26.11.2023 r. godz. 23:59 czasu polskiego ("Konkurs").
 
3
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Konkurs skierowany jest do osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących pracownikiem Organizatora oraz niebędących z Organizatorem w żadnym stosunku cywilnoprawnym). Uczestnik konkursu musi: (i) mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, (ii) zapoznać się oraz akceptować treść niniejszego Regulaminu oraz Informacji o przetwarzaniu danych osobowych będącej jego załącznikiem, (iii) stale zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz być rezydentem podatkowym w Polsce.
 
4
Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych, złożenie fałszywych oświadczeń, jak również naruszenie prawa lub zasad współżycia społecznego, w tym etykiety lub dobrych obyczajów w związku z udziałem w Konkursie uprawnia Organizatora do wykluczenia uczestnika z Konkursu, jak również uprawnia Organizatora do pozbawienia takiego uczestnika nagrody, nawet w przypadku spełnienia przez niego pozostałych wymogów przewidzianych w postanowieniach Regulaminu. Powyższe postanowienie nie narusza uprawnień przewidzianych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 
5         
Zadanie konkursowe będzie polegało na: (i) wypełnieniu ankiety dostępnej pod linkiem https://cx.hays.com/s3/Hays-Poland-Salary-Guide-Survey-2024, (ii) udzieleniu odpowiedzi na następujące pytania:  Jeśli miałbyś/ miałabyś za zadanie zrekrutować superbohatera do swojego zespołu, to jak nazywałby się ten superbohater, jakie umiejętności byłyby dla Ciebie najważniejsze i dlaczego?

6
Autor najciekawszej odpowiedzi w ocenie Komisji Konkursowej zostanie laureatem Konkursu („Laureat Konkursu”) i otrzyma IPhone15 Pro.
 
7
Zgłoszenia konkursowe muszą stanowić efekt samodzielnej pracy twórczej uczestników i nie mogą stanowić cudzych utworów ani opracowania takich utworów.
 
8
Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń konkursowych, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”), składającą się z trzech osób, która wybierze Laureata Konkursu. Przy ocenie zgłoszeń konkursowych Komisja Konkursowa dokona niezależnej oceny. Komisja Konkursowa wyłoni Laureata Konkursu do dnia 30.11.2023 r.

9         
Laureat Konkursu zostanie poinformowany o wygranej drogą mailową, na adres podany w zgłoszeniu konkursowym. Organizator skontaktuje się także z Laureatem Konkursu celem ustalenia z nim szczegółów wydania nagrody oraz uzyskania od Laureata Konkursu danych do tego niezbędnych, w tym danych wymaganych do odprowadzenia podatku od nagród. Organizator będzie oczekiwał na odpowiedź zwrotną przez dwa dni robocze od daty wysłania wiadomości e-mail do Laureata Konkursu. W wypadku braku odpowiedzi w powyższym terminie lub odmowy udzielenia informacji niezbędnych do wydania nagrody lub odprowadzeniu podatku od nagród, Laureat Konkursu straci prawo do wygranej w Konkursie a Komisja Konkursowa wybierze nowego Laureata Konkursu.
 
10
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z partnerem zewnętrznym. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być skierowane bezpośrednio do Organizatora, a w żadnym przypadku do właściciela czy administratora portalu LinkedIn/Instagram/Facebook. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi portalu LinkedIn/Instagram/Facebook. Organizator zwalnia w całości serwis LinkedIn/Instagram/Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec uczestników wynikającej z Konkursu.

11
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy, na której znajduje się formularz konkursowy.

12
Dokonując zgłoszenia konkursowego uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie przez Organizatora z utworów użytych w ramach zgłoszenia konkursowego w celach związanych z Konkursem, bez ograniczeń terytorialnych, na czas trwania Konkursu oraz na okres 12 miesięcy po jego zakończeniu, na wszelkich istniejących w momencie dokonania zgłoszenia polach eksploatacji, a w szczególności na wszystkich polach, do których odnosi się art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.), w tym: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Organizator może z takich utworów korzystać w szczególności na potrzeby aktywności informacyjnej odnoszącej się do Organizatora i jego działalności, w tym także za pośrednictwem profilu firmowego w serwisie LinkedIn/Instagram/Facebook.

13
Z chwilą wydania nagrody Laureatowi Konkursu, Organizator nabywa od Laureata Konkursu autorskie prawa majątkowe do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, jak również zezwala na rozporządzanie i korzystanie z jego opracowań przez Organizatora oraz dalsze osoby, którym zezwolenia takiego udzielił Organizator lub inna kolejna następująca po Organizatorze dalsza osoba, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich istniejących w momencie nabycia tych praw polach eksploatacji, w tym szczególności odpowiednio na polach i w celach wymienionych powyżej. Z tytułu przeniesienia praw do nagrodzonego zgłoszenia konkursowego, o których mowa powyżej, Laureatowi Konkursu nie przysługuje odrębne wynagrodzenie. Otrzymana w Konkursie nagroda wyczerpuje w całości roszczenia Laureata Konkursu wobec Organizatora z tego tytułu. Organizator nie jest zobowiązany do rozpowszechniania lub innego korzystania ze zgłoszeń konkursowych.
 
14
Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celach przeprowadzenia Konkursu oraz przyznania i wydania nagrody.
 
15
Dane osobowe, które zostaną przekazane przez uczestników Konkursu będą przez Organizatora gromadzone, przechowywane i przetwarzane z należytą starannością, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
 
16
Wszelkie reklamacje związane z przeprowadzaniem Konkursu mogą być składane na następujący adres e-mail: info@hays.pl wpisując w tytule maila Konkurs „Superbohater” w ciągu 2 tygodni od zakończenia Konkursu. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 2 tygodni od dostarczenia do Organizatora.
 
17
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 
18       
Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator. Nagroda nie może być wymieniona na inną lub na jej równowartość pieniężną.
 
19       
W przypadku zaistnienia przewidzianego przepisami prawa obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, do nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w wysokości odpowiadającej podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, liczona od wartości nagrody (powiększonej o należny podatek dochodowy). W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona laureatowi, lecz przeznaczona jest do zapłaty należnego podatku dochodowego od wartości nagrody, obciążającego wygrywającą osobę zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
20
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną grą, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; "RODO") niniejszym przedstawiamy poniższe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku ze zgłoszeniem i uczestnictwem w konkursie „Superbohater”, które odbywa się w dniach 7.11-3.12.2023r. organizowanym przez Hays Poland sp. z o.o. ("Wydarzenie"):

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z uczestnictwem w Wydarzeniu jest Hays Poland sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, ("Organizator" lub "Administrator").

KRS: 0000165021

NIP: 525-22-69-193

REGON: 015490142

Adres e-mail: customerservice@hays.pl

Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail oraz inne dane przekazane Organizatorowi) przetwarzane będą w celach niezbędnych do organizacji Wydarzenia, pobrania i odprowadzenia podatku od nagród, wydania nagrody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (imię, nazwisko, adres e-mail, inne dane niezbędne do pobrania i odprowadzenia podatku od nagród oraz wydania nagrody), o ile wyrazili Państwo stosowną zgodę.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

  • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
  • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
  • podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie wszystkie z powyższych praw mogą zostać zrealizowane ze względu na ich charakter.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Wydarzeniu lub wydania nagrody.

Dane udostępnione przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Organizator Wydarzenia nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania przez Państwo zgody lub, w nawiązaniu do uczestnictwa w Wydarzeniu, przez okres 1 roku po jego zakończeniu.