Blogs

Jak budować pozytywne relacje z pracownikami?

Wyzwanie dla menedżera

O tym, jak ważny dla pracownika jest dobry menedżer i jego sposób zarządzania oraz jak wielki wpływ na satysfakcję z pracy ma porozumienie na tym polu, rekruterzy słyszą na niemal każdej rozmowie rekrutacyjnej. Kandydaci mówią o udanych, ale też nienajlepszych relacjach z przełożonymi i zawsze mają nadzieję na pozytywną relację w nowej pracy. Co to oznacza dla pracodawców i menedżerów? Warto przyjrzeć się temu zagadnieniu, bo jakość relacji na linii przełożony-pracownik często decyduje o chęci zmiany pracy przez zatrudnionych.

Kwestia dobrych relacji i zaufania w firmie, w dużej mierze określana jest przez jej kulturę organizacyjną, obowiązujące procedury i wizję prowadzenia biznesu, którą przedstawia kadra zarządzająca. Jednak o tym, czy pracownicy dobrze czują się w pracy, decydują przede wszystkim relacje – z najbliższymi współpracownikami, a także bezpośrednim przełożonym. Szefowie powinni zatem zwracać szczególną uwagę na relacje i budowanie atmosfery współpracy, gdyż od tego zależy m.in. efektywność ich zespołów.

Relacje wpływają na efektywność

Motywacja wewnętrzna – poczucie satysfakcji z pracy, osiąganie celów, możliwość rozwoju – jest kluczowa dla efektywności każdego pracownika. Stąd też zarówno w interesie samego zatrudnionego, jego przełożonego, jak i całej firmy, jest troska o ten element. Przełożony, który blisko współpracuje z zespołem, a także jest dla niego „dostępny”, zyskuje zaufanie swoich podwładnych a dzięki temu jest w stanie lepiej poznać ich charaktery i potrzeby. W konsekwencji może skutecznie dopasować odpowiednią formę motywacji dla każdego pracownika. To od postawy menedżera i jego zaangażowania w budowanie relacji zależy więc sukces w realizacji wspólnych celów.

Pracownicy często podkreślają, że nie byliby w stanie zrealizować wielu trudnych i wymagających zadań lub przezwyciężyć wyzwań zawodowych, bez otrzymanego wsparcia. Wspólna praca całego zespołu oraz szef skutecznie wspierający w trudnych momentach i wchodzący w rolę motywatora, napędzającego wszystkich do wysiłku, to fundament wielu indywidualnych i biznesowych sukcesów. Relacje oparte na wzajemnym zaufaniu są ponadto o tyle ważne, że brak porozumienia ze współpracownikami i przełożonym to jeden z najczęściej wymienianych powodów rozważania miejsca zatrudnienia.

Aby dowiedzieć się więcej o najczęstszych powodach rozważania miejsca pracy, pobierz Raport płacowy 2020.

Jak budować ducha zespołu?

Szef, niezależnie od poziomu stanowiska zajmowanego w strukturze firmy, na co dzień powinien przykładać uwagę do zagadnień związanych z tzw. „miękkim” zarządzaniem ludźmi. Jego rolą jest dbanie o samopoczucie pracowników i atmosferę panującą w zespole, motywowanie, inspirowanie do działania i osiągania celów. Dobre zarządzanie zespołem nie może więc ograniczać się do rozliczania z realizacji zadań – przełożony powinien również wykazywać się zainteresowaniem pracownikami i troską o ich dobro. Nie oznacza to jednak wypytywania czy nadmiernej ingerencji w życie prywatne, lecz raczej regularne inicjowanie kontaktu z członkami zespołu i budowanie w nich poczucia, że przełożony jest dla nich dostępny i otwarty na rozmowę. Indywidualne podejście do każdego pracownika, zainteresowanie jego opinią – nie tylko na tematy zawodowe – pozwala budować szerszą, wielowymiarową formę kontaktu i relacji. Z drugiej strony podwładny może zyskać poczucie docenienia i ważności roli odgrywanej w zespole.

1. Bądź obecny i dostępny

Dobrą praktyką są poranne, nieformalne spotkania przy kawie oraz krótkie rozmowy połączone z wymianą informacji o planach na rozpoczynający się dzień. Szef, który na co dzień wykazuje niewymuszone zainteresowanie sprawami swoich podwładnych, traktowany jest przez nich jako członek zespołu. Dzięki temu nie budzi nieuzasadnionych obaw i nie jest postrzegany jako audytor, którego głównym zadaniem jest sprawdzanie efektów pracy. Na pozytywne relacje wpływa też zniesienie bariery kontaktu w postaci choćby zamkniętych drzwi do gabinetu. Wielu menedżerów wybiera więc stanowisko pracy obok swoich pracowników i codziennie wzmacnia w nich poczucie współodpowiedzialności za realizację wytyczonych celów.

2. Doceniaj wysiłki, zauważaj starania

Pochwały za dobrze wykonaną pracę są ważne w budowaniu dobrej relacji z pracownikami. Dlaczego? Ponieważ docenienie indywidualnego wysiłku pracownika i jego wkładu we wspólny sukces stanowi bardzo często główne źródło satysfakcji lub też braku zadowolenia z życia zawodowego. Pracownicy oprócz premii otrzymywanych za osiąganie zakładanych wyników, oczekują zwyczajnego podziękowania czy gratulacji ze strony szefa. Docenienie pracownika na forum zespołu lub w trakcie większego spotkania wewnętrznego podnosi ich samoocenę i wzmacnia zaangażowanie. Co więcej, jeśli przełożony dba o kulturę świętowania sukcesów, to jednoczy tym zespół, buduje pozytywną atmosferę pracy i motywuje do dalszych wysiłków.

3. Jeśli krytyka, to tylko konstruktywna

Równie istotne w budowaniu relacji z zespołem jest udzielanie rzetelnej informacji zwrotnej na temat jakości wykonywanej pracy. Jeśli zdaniem menedżera pracownik lub jego postępowanie zasługuje na krytykę, to zawsze musi być ona konstruktywna i wsparta rzeczową argumentacją. Jednostronne wytykanie błędów nie przyniesie żadnych pozytywnych skutków – ani dla relacji, ani dla efektywności. Pracownicy często podkreślają, że wiedza o tym, jak radzą sobie w firmie jest dla nich niezwykle cenna. Chcą mieć możliwość otwartej i rzetelnej rozmowy z przełożonym, który sprawiedliwie ich oceni – nakreśli zarówno największe atuty, ale też wskaże obszary kompetencyjne, które powinni rozwijać. Pamiętajmy jednak, że taka rozmowa jest możliwa wyłącznie z szefem, do którego mają zaufanie i który dba o regularność w przekazywaniu informacji zwrotnych.

Nie wszystko w rękach szefa

Oczywiście udane relacje to kwestia obustronnego zaangażowania i dobrych chęci. Wiele zależy nie tylko od szefa, ale również od pracownika i jego nastawienia. Jeśli wykazuje się otwartością w kierunku przełożonego, to zbudowanie przyjaznej atmosfery współpracy będzie łatwiejsze. Aby relacja na linii pracownik-przełożony była udana i miała pozytywne przełożenie na efektywność pracy, obie strony muszą też o tę relację dbać. Nie zmienia to jednak faktu, że w pierwszej kolejności to przełożony powinien rozumieć, jak ważne są dobre relacje z pracownikami i dążyć do dobrej atmosfery pracy. Szczerość, otwartość, asertywność i wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne to cechy, które czynią z przełożonego prawdziwego lidera i pomagają takie relacje budować.

Autor: Magdalena Fila-Dzioba, Senior Consultant w Hays Poland

00

Job search

Szukaj pracy

Looking for a new role? Search here for your ideal job or get in touch with one of our expert consultants.

Register a job

Trust us, we find the best candidates on the market

Contact us

Nasze biura

Hays has offices across the whole of the Poland. Contact us to discuss your employment needs.