Polityka prywatności

OGÓLNA POLITYKA PRYWATNOŚCI HAYS

Ostatnia aktualizacja: [20.09.2023]

Wprowadzenie

 • Niniejsza Polityka prywatności opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe Użytkownika oraz jak przestrzegamy przy tym naszych zobowiązań prawnych wobec niego. Prywatność Użytkownika jest dla nas ważna i zobowiązujemy się chronić jego prawa w tym zakresie.
 • Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych następujących kategorii osób: Kandydaci, Pracownicy tymczasowi, Klienci, Dostawcy i strony trzecie, Osoby, których dane otrzymujemy, Użytkownicy serwisu, Alumni i Goście.
 • Jeśli Użytkownik:
  • jest członkiem Personelu Hays, dotyczy go Polityka prywatności Personelu Hays dostępna w intranecie Hays; lub
  • poszukuje pracy w firmie Hays wewnętrznie, powinien zapoznać się z Polityką prywatności Osób rekrutowanych.
 • Podlegamy przepisom o ochronie danych w tym między innymi ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (rozporządzenie (UE) 2016/679) („RODO”) oraz Brytyjskiego RODO. Należy pamiętać, że odniesienia do RODO w niniejszej Polityce prywatności dotyczą zarówno RODO, jak i Brytyjskiego RODO.
 • Firmę odpowiedzialną za dane osobowe Użytkownika („Hays”, „my” lub „nas”) można znaleźć tutaj.
 • Należy zaznaczyć, że możemy okresowo zmieniać niniejszą Politykę prywatności. Aby zapoznać się z aktualną wersją, należy odwiedzać niniejszą stronę, gdyż wszelkie zmiany będą na niej publikowane.
 • Jeżeli Użytkownik jest niezadowolony z jakiegokolwiek aspektu naszej Polityki prywatności, mogą przysługiwać mu prawa, które, w stosownych przypadkach, również opisaliśmy w niniejszym dokumencie.

Jak korzystać z niniejszej Polityki prywatności

Informacje o prywatności w poszczególnych kontekstach

 1. Kandydaci

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Kandydatami.

Kandydaci to osoby, z którymi firma Hays nie miała wcześniejszego kontaktu, ale które, w racjonalnej opinii Hays, byłyby zainteresowane usługami Hays lub mogłyby z nich skorzystać oraz które są brane pod uwagę w związku z wszelkimi stanowiskami ogłaszanymi lub promowanymi przez Hays, w tym stanowiskami stałymi, w niepełnym wymiarze godzin i tymczasowymi oraz niezależnymi stanowiskami u Klientów Hays (w tym osoby, które chcą zostać Pracownikami tymczasowymi). Do Kandydatów zalicza się również osoby ubiegające się o takie stanowiska, jak również osoby, które wysłały do Hays CV niedotyczące konkretnego wakatu i/lub które współpracowały z Hays w zakresie usług Hays i/lub o jakichkolwiek stanowisk ogłaszanych lub promowanych przez Hays. Indywidualni wykonawcy, freelancerzy i pracownicy dostawców lub stron trzecich proponowani na stanowiska u Klientów Hays w ramach oferty MSP lub innej będą traktowani jak Kandydaci do celów niniejszej Polityki prywatności.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Co może zrobić Użytkownik, chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane na jego temat gromadzimy? Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe omówienie rodzajów danych, które gromadzimy. Dane opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani na mocy prawa w danej sytuacji.

Zależnie od konkretnych okoliczności i obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów, gromadzimy niektóre lub wszystkie dane wymienione poniżej, co pozwala nam ocenić, w jaki sposób możemy pomóc Użytkownikowi, jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że może być zainteresowany naszymi usługami lub może z nich skorzystać, a także oferować mu możliwości zatrudnienia, które są dostosowane do jego sytuacji i zainteresowań.

 W niektórych jurysdykcjach przetwarzanie niektórych danych wskazanych poniżej podlega ograniczeniom. W takich przypadkach przetwarzamy dane w tych jurysdykcjach wyłącznie w zakresie i w okolicznościach dozwolonych przez prawo:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • imię i nazwisko;
  • wiek / data urodzenia;
  • numer przypisywany po urodzeniu;
  • płeć;
  • fotografia;
  • stan cywilny;
  • narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
  • dane kontaktowe;
  • osoby kontaktowe w nagłych wypadkach / informacje o najbliższych krewnych i dane osób pozostających na utrzymaniu;
  • kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu osobistego.
 • Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu
  • wykształcenie;
  • historia zatrudnienia;
  • obecne stanowisko / specjalizacja / branża;
  • umiejętności i używane języki;
  • dane osoby polecającej;
  • status imigracyjny (czy Użytkownik potrzebuje pozwolenia na pracę);
  • data rozpoczęcia lub data dostępności;
  • szczegółowe informacje na temat poprzedniego i obecnego wynagrodzenia, emerytur i świadczeń;
  • szczegółowe informacje o przepracowanych godzinach (po obsadzeniu stanowiska);
  • informacje o zainteresowaniach i potrzebach dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych w naszej witrynie internetowej bądź linków klikanych w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail.
 • Informacje finansowe
  • dane bankowe;
  • informacje finansowe (jeżeli musimy zweryfikować status finansowy);
  • numer ubezpieczenia społecznego (lub jego odpowiednik w danym kraju) i inne informacje podatkowe.
 • Informacje kategorii szczególnych
  • informacje dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub innych podobnych przekonań oraz zdrowia fizycznego lub psychicznego, w tym informacje związane z niepełnosprawnością, w każdym przypadku do celów monitorowania różnorodności;
  • orientacja seksualna (np. ujawniona przez podanie informacji o najbliższej rodzinie);
  • zdrowie fizyczne lub psychiczne, w tym informacje związane z niepełnosprawnością, mające umożliwić nam wprowadzenie uzasadnionych dostosowań oraz informacje dotyczące zdrowia do celów zapewnienia lub zaoferowania Użytkownikowi higieny pracy w kontekście określonych rodzajów stanowisk;
  • szczegółowe informacje dotyczące zdrowia mające związek z pandemią COVID-19 lub innymi pandemiami, jeśli jest to wymagane w przypadku stanowiska, o które Użytkownik chce się ubiegać lub które obsadza jako wolontariusz, np. wynik testu (pozytywny lub negatywny) lub historia szczepień (w tym schorzenia związane ze szczepieniami lub mające na nie wpływ), stosownie do sytuacji;
  • w pewnych okolicznościach nagrania wideo Kandydatów uczestniczących w szkoleniach lub spotkaniach, o ile osoby fizyczne wyraziły zgodę na nagrywanie;
  • przekonania religijne do celów obliczenia wymiaru przysługującego urlopu.
 • Informacje o karalności
  • szczegółowe informacje o karalności, jeżeli wymaga tego stanowisko, o które chce się ubiegać Użytkownik.
 • Informacje gromadzone automatycznie
  • adres IP;
  • informacje o użytkowaniu, w tym, daty, godziny i częstotliwość, z jaką Użytkownik korzysta z naszych usług;
  • wybory dokonane przez Użytkownika (np. preferencje marketingowe);
  • raporty Użytkownika;
  • informacje o zarejestrowanych błędach i rozwiązywaniu problemów;
  • informacje o urządzeniu podczas instalacji, uzyskiwania dostępu do naszych usług lub korzystania z nich;
  • dane o korzystaniu z internetu, np. przeglądane strony, takie jak witryny internetowe Hays lub Klientów;
  • historia kontaktów e-mailowych z Hays;
  • informacje o lokalizacji (wywnioskowane ze stanowisk, adresu IP, historii aplikacji lub danych przechowywanych w systemie);
  • informacje o dostępie do konta (np. numery PIN do celów weryfikacji konta).
 • Informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych
  • dodatkowe informacje, które osoby polecające Użytkownika zdecydują się nam podać;
  • dodatkowe informacje na temat Użytkownika, które mogą nam podać Klienci lub które uzyskujemy z innych źródeł zewnętrznych, takich jak witryny z ofertami pracy (w odpowiedzi na które Użytkownik przesłał informacje lub udostępnione nam w inny sposób);
  • informacje o zainteresowaniach i potrzebach Użytkownika dotyczących przyszłego zatrudnienia, gromadzone bezpośrednio i pośrednio, na przykład na podstawie przeglądanych ofert pracy lub artykułów czytanych w naszej witrynie internetowej bądź linków klikanych w otrzymywanych od nas wiadomościach e-mail.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • wszelkie inne informacje, które Użytkownik może nam przekazać, w tym np. szczegóły dotyczące opieki nad dzieckiem lub ustaleń dotyczących opiekuna (np. kiedy Użytkownik zezwala na potrącenie z wynagrodzenia odpowiedniej kwoty za bony na opiekę nad dzieckiem lub gdy dobrowolnie przekazuje te informacje) oraz w ramach korespondencji prowadzonej z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny lub klika linki w wiadomości e-mail otrzymanej od nas, gromadzimy również pewne dane Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe Kandydata na następujące sposoby:

 • dane osobowe, które przekazuje nam Użytkownik jako Kandydat;
 • dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł; oraz
 • dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika

 • Hays musi znać określone informacje o Użytkowniku, aby świadczyć mu usługi. Dzięki temu możemy m.in. zapewnić Użytkownikowi najlepsze możliwości, a Użytkownik może zaoszczędzić czas, ponieważ nie musi przeglądać nieistotnych dla niego ofert pracy i usług.
 • Użytkownik może nam udostępnić informacje na kilka różnych sposobów. na przykład poprzez:
  • wprowadzenie swoich danych w witrynie internetowej Hays przez formularz aplikacyjny w ramach procesu rejestracji;
  • pozostawienie wersji drukowanej swojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub w biurze Hays;
  • przesłanie CV lub innych informacji e-mailem do konsultanta Hays lub odbycie z nim rozmowy kwalifikacyjnej;
  • aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarkę ofert pracy, która przekieruje Użytkownika do witryny internetowej Hays;
  • wprowadzenie danych osobowych na mikrostronie Hays; lub
  • uczestnictwo w konkursie przez kanał społecznościowy, taki jak Facebook czy Twitter (lub podobny).
 • Rodzaje informacji otrzymywanych od Użytkownika w ten sposób obejmują:
  • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
  • informacje o edukacji i zatrudnieniu;
  • informacje finansowe;
  • informacje kategorii szczególnych;
  • informacje o karalności; oraz
  • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

 • Uzyskujemy dane osobowe Kandydatów również z innych źródeł. W zależności od konkretnych okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów obejmują one dane osobowe otrzymane w następujących sytuacjach:
  • gdy szukamy Kandydatów za pośrednictwem źródeł zewnętrznych, takich jak LinkedIn i inne witryny z ofertami pracy, z których uzyskujemy dane osobowe Użytkownika i/lub gdy prowadzimy inne działania poprzedzające rekrutację (zob. sekcja „Działania poprzedzające rekrutację” poniżej);
  • dane osobowe Użytkownika może nam ujawnić osoba polecająca Użytkownika;
  • dane osobowe Użytkownika mogą nam udostępnić Klienci, Dostawcy, inni Kandydaci i nasi współpracownicy w Hays (np. w kontekście przedstawienia rekomendacji);
  • gdy uzyskamy dane osobowe Użytkownika z serwisu Facebook lub Twitter, jeśli Użytkownik polubił naszą stronę w serwisie Facebook lub śledzi nas w serwisie Twitter (lub wchodzi z nami podobne interakcję na dowolnej platformie mediów społecznościowych, na której jesteśmy obecni); oraz
  • jeśli Użytkownik został nam polecony przez dostawcę RPO lub MSP, taki dostawca może nam udostępnić dane osobowe Użytkownika.
 • Rodzaje informacji o Użytkowniku, które otrzymujemy w ten sposób, obejmują informacje dostarczane przez innych, opisane w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

 • W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej lub czyta bądź klika wiadomość e-mail od nas, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, będziemy również gromadzić jego dane automatycznie (np. za pomocą skryptów monitorujących witrynę, takich jak pliki cookie lub piksele) lub od przekazującego je nam Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.
 • Rodzaje informacji na temat Użytkownika, które gromadzimy w ten sposób, obejmują „Informacje gromadzone automatycznie”, opisane w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Zasadniczo wykorzystujemy dane Kandydata na pięć sposobów:

 • działania poprzedzające rekrutację;
 • działania rekrutacyjne;
 • działania marketingowe;
 • monitorowanie równouprawnienia; oraz
 • do pomocy w określeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych;
 • w odpowiednich okolicznościach wykorzystujemy również dane Kandydata do Profilowania.

Działania poprzedzające rekrutację

 • W trakcie działań poprzedzających rekrutację wykorzystujemy dane Użytkownika, aby ustalić, czy może być zainteresowany naszymi usługami lub z nich skorzystać oraz aby ocenić, czy i w jaki sposób możemy pomóc Użytkownikowi. Jeśli uznamy, że możemy pomóc, wykorzystamy dane kontaktowe Użytkownika, aby skontaktować się z nim i dowiedzieć się, czy jest zainteresowany naszymi usługami (zwykle za pośrednictwem poczty e-mail), z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących przepisów i wymogów.
 • W tym celu możemy:
  • gromadzić dane osobowe Użytkownika;
  • przechowywać dane Użytkownika (i aktualizować w razie konieczności) w naszej bazie danych, aby móc kontaktować się z nim w związku z naszymi usługami;
  • wysłać wiadomość e-mail, aby informować Użytkownika o przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych i skierować go do niniejszej Polityki prywatności;
  • analizować dane Użytkownika, aby dowiedzieć się, czy i jak nasze usługi mogą mu pomóc; oraz
  • kontaktować się z Użytkownikiem w sprawie naszych usług.
 • Poniżej przedstawiono bardziej szczegółowo różne sposoby, na jakie będziemy wykorzystywać i przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu ustalenia, czy nasze usługi będą dla niego korzystne, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Uważamy, że żadne z działań, w odniesieniu do których powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, nie przynosi żadnego uszczerbku Kandydatom. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w toku prac zmierzających do ustalenia, czy Użytkownik może być zainteresowany naszymi usługami rekrutacyjnymi lub skorzystać z nich, które to gromadzenie odbywa się w zakresie niezbędnym do realizacji tego celu, w tym poprzez:

 • gromadzenie danych od Kandydatów i z innych źródeł, takich jak LinkedIn;
 • przechowywanie danych Kandydatów w bazach danych;
 • ocenianie danych pod kątem wakatów.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży ocena, czy może on być zainteresowany naszymi usługami rekrutacyjnymi lub skorzystać z nich.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkownika w trakcie analizowania jego danych w celu ustalenia, w jaki sposób usługi rekrutacyjne Hays mogą pomóc.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży ustalenie, w jaki sposób możemy mu pomóc w poszukiwaniu pracy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkownika w trakcie komunikacji z nim w związku z usługami rekrutacyjnymi Hays.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży kontaktowanie się z nim i prowadzenie z nim korespondencji w ramach świadczenia mu naszych usług rekrutacyjnych.

Działania rekrutacyjne

 • Głównym obszarem naszej działalności jest oczywiście rekrutacja – łączenie właściwych Kandydatów z właściwymi stanowiskami. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w tym celu, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Uważamy, że żadne z działań, w odniesieniu do których powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, nie przynosi żadnego uszczerbku Kandydatom – w istocie pomagają nam one oferować lepiej dopasowaną, efektywną usługę. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • W pewnych okolicznościach możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w poniższych celach, jeśli jest to konieczne do świadczenia mu usługi umownej (lub do spełnienia jego żądania przed zawarciem umowy). Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO mówi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to „niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
 • Gdy przetwarzamy dane Użytkownika w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie jego zgody, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem, opierając się na sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w toku świadczenia usług rekrutacyjnych i w zakresie niezbędnym do świadczenia takich usług na rzecz Kandydatów oraz usprawnienia procesu rekrutacji, w tym poprzez:

 • gromadzenie danych od Kandydatów i z innych źródeł, takich jak LinkedIn;
 • przechowywanie danych Kandydatów w bazie danych;
 • ocenianie danych pod kątem wakatów;
 • przesyłanie Klientom danych Kandydatów do celów aplikowania na stanowiska lub oceny ich kwalifikacji na takie stanowiska;
 • umożliwienie Kandydatom składania CV, aplikowania o pracę online lub subskrybowania alertów o ofertach pracy;
 • nagrywanie sesji pytań i odpowiedzi Kandydatów i/lub wywiadów wideo w celu wsparcia naszych usług rekrutacyjnych (przy czym nagrania są analizowane do celów szkoleniowych/monitorowania i/lub udostępniane Klientom i przeglądane za pośrednictwem bezpiecznej platformy strony trzeciej);
 • nagrywanie na wideo udziału Kandydatów w szkoleniach lub spotkaniach na potrzeby wewnętrznych szkoleń / monitorowania i/lub monitorowania wewnętrznych standardów zgodności.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać (np. informacje przekazane nam w nagraniu);
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • nagranie wideo.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży świadczenie naszych usług rekrutacyjnych i korzystanie z nich, dzięki czemu możemy funkcjonować jako rentowne przedsiębiorstwo oraz pomóc Użytkownikowi i innym Kandydatom w znalezieniu pracy.

Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z zawarciem umowy, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim czynność przetwarzania, którą zamierzamy podjąć, jest niezbędna do realizacji umowy lub wniosku Użytkownika.

Jeśli nagrywamy Użytkownika na wideo, prosimy go o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania, ale w związku z wykorzystaniem przez nas danych do szkolenia/monitorowania i do monitorowania standardów zgodności uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy.

Przetwarzanie danych Kandydatów w celu usprawnienia procesów płacowych i fakturowania.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje finansowe.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa, aby mogło kontynuować świadczenie usług na rzecz Kandydatów takich jak Użytkownik;
 • zapewnienie Użytkownikowi odpowiedniego wynagrodzenia;

Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z jej zawarciem, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Kandydatów w celu realizacji:

 • badań zadowolenia klientów;
 • badań rynkowych firmy Hays, które wykorzystamy w naszych materiałach marketingowych i innych materiałach informacyjnych, takich jak oficjalne dokumenty, raporty i artykuły (np. nasze przewodniki dotyczące wynagrodzeń).

W zakresie, w jakim jakiekolwiek dane są publikowane, będą one miały wyłącznie formę zagregowaną/anonimową.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie leży:

 • ulepszanie i rozwijanie świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych, z uwzględnieniem opinii Użytkownika i wprowadzeniem w naszych procesach zmian tam, gdzie uznamy to za konieczne.
 • uzyskanie wglądu w kariery, cele i aspiracje Kandydatów, którym świadczymy usługi, w celu promowania naszej oferty usług, co pomaga nam wyróżnić się na konkurencyjnym rynku.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Kandydatów w trakcie komunikacji z Kandydatami w sprawach związanych z usługami oraz udzielania wsparcia Klientom w reakcji na wnioski o wsparcie;

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • rozwiązywanie wszelkich napotkanych problemów;
 • ulepszanie i rozwijanie świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych, z uwzględnieniem opinii Użytkownika i wprowadzeniem w naszych procesach zmian tam, gdzie uznamy to za konieczne.

Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z jej zawarciem, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w odniesieniu do wykorzystania danych Użytkownika w trakcie komunikacji związanej ze świadczonymi mu usługami.

Przetwarzanie danych Kandydatów w celu umożliwienia im otrzymywania usług pomocniczych w stosunku do usług rekrutacyjnych, takich jak:

 • specjalistyczne szkolenia online;
 • interaktywne funkcje usług;
 • usługi związane z rekrutacją za pośrednictwem Aplikacji Hays;
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • niektóre informacje gromadzone automatycznie, np. wybory dokonywane przez Użytkownika i informacje o korzystaniu przez niego z tych usług.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • rekomendowanie i udzielanie dostępu do naszych specjalistycznych szkoleń online lub niektórych naszych bardziej interaktywnych usług, ponieważ może to pomóc w poszukiwaniu pracy;
 • zapewnienie najlepszej możliwej kompleksowej obsługi i ulepszenie oferty naszych usług dla Użytkownika oraz ułatwienie nam wyróżnienia się na konkurencyjnym rynku.

Jeśli Użytkownik zarejestrował się w celu korzystania z takich usług pomocniczych (osobno lub ponieważ stanowią część usług rekrutacji, na które Użytkownik już się zarejestrował) lub jeśli składa wniosek w związku z taką rejestracją, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim czynność przetwarzania, którą zamierzamy podjąć, jest niezbędna do realizacji umowy lub wniosku Użytkownika.

Przetwarzanie danych Kandydatów w trakcie wykonywania obowiązków Hays wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Hays a stronami trzecimi w związku z rekrutacją Kandydatów, takimi jak potencjalni pracodawcy, wobec których jesteśmy zobowiązani do wskazania najbardziej odpowiednich Kandydatów na stanowiska w ich organizacjach.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje finansowe;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi, takimi jak potencjalni pracodawcy, dzięki czemu możemy pomóc Użytkownikowi w znalezieniu zatrudnienia.

Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z zawarciem umowy, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim czynność przetwarzania, którą zamierzamy podjąć, jest niezbędna także do realizacji naszej umowy z Użytkownikiem (a także ze stroną trzecią).

Weryfikacja danych przekazanych przez Użytkownika lub wystąpienie z wnioskiem o udzielenie informacji (takich jak referencje, kwalifikacje i potencjalnie karalność, w zakresie, w jakim jest to odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa).

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje o karalności;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

W przypadku informacji o karalności zwracamy się do Użytkownika o wyraźną zgodę.

W przypadku wszystkich innych rodzajów danych:

 • Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży zweryfikowanie, czy wszystkie informacje, które nam przekazał, są prawdziwe i dokładne, oraz uzyskanie referencji na temat wcześniejszego postępowania Użytkownika w ramach procesu poszukiwania zatrudnienia dla niego;
 • Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z zawarciem umowy, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim weryfikacja danych przekazanych przez Użytkownika lub wnioski, z którymi mamy wystąpić, są niezbędne do realizacji naszej umowy z Użytkownikiem.

W niektórych jurysdykcjach zastosowanie internetowego procesu weryfikacji tożsamości wideo w celu potwierdzenia tożsamości Kandydata, jeśli nie spotykamy się z nim osobiście, i udokumentowanie tego procesu.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (w tym kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu osobistego);
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • nagranie wideo.

O ile ma to miejsce w jurysdykcji Użytkownika, zwracamy się do niego o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania, ale uwzględniamy prawnie uzasadniony interes (w naszym prawnie uzasadnionym interesie jest utrzymanie wewnętrznych standardów zgodności) w związku z wykorzystaniem przez nas danych, które rejestrujemy w celu zweryfikowania tożsamości Użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Kandydata w trakcie oceny i działań rozwojowych, takich jak oceny psychometryczne lub testy umiejętności – aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik podaje lub decyduje się nam przekazać podczas oceny / testu umiejętności (w tym odnoszące się do jego wyników).

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży świadczenie usług przez nasze działy oceny i rozwoju, w zakresie oceny i badań psychologicznych, ośrodków oceny, zarządzania kompetencjami, kwestii reorganizacji, rozwoju zarządzania, rozwoju kariery, mobilności, reorientacji zawodowej, zmiany kariery i coachingu.

 

Działania marketingowe

 • Możemy okresowo przesyłać Użytkownikowi informacje, które według nas mogą go zainteresować, lub zwrócić się do niego o pomoc w połączeniu innych Kandydatów z ofertami pracy. W szczególności będziemy wykorzystywać dane Użytkownika do celów wymienionych poniżej, w stosownych przypadkach i zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami i wymogami. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca.
 • Potrzebujemy wyraźnej zgody Użytkownika na niektóre aspekty tych działań lub „miękkiej zgody” (co wyjaśnimy poniżej). Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie zgody na otrzymywanie materiałów marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 • „Miękka zgoda” to szczególny rodzaj zgody, który ma zastosowanie w przypadku gdy uzyskaliśmy dane kontaktowe Użytkownika przy okazji wcześniejszych kontaktów z nami (np. Użytkownik poinformował jednego z naszych konsultantów, że jest zainteresowany naszymi usługami, złożył podania o pracę lub CV lub zarejestrował wakat do obsadzenia), a także gdy prowadzimy e-marketing lub wysyłamy wiadomości SMS dotyczące innych własnych usług związanych z rekrutacją. W ramach „miękkiej zgody” uznajemy, że Użytkownik udzielił zgody, chyba że wyrazi on sprzeciw lub zrezygnuje (przypomnimy mu o prawie do tego i zapewnimy możliwość rezygnacji w każdej wysłanej mu wiadomości e-marketingowej). Dla większości osób jest to korzystne, ponieważ umożliwia nam przekazywanie Użytkownikowi informacji, które naszym zdaniem będą dla niego interesujące, a także sugerowanie mu innych stanowisk oprócz tego, na które aplikował, co znacznie zwiększa prawdopodobieństwo znalezienia dla niego nowej pracy. Będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do wysyłania mu materiałów e-marketingowych za jego „miękką zgodą”, jeśli uznamy, że leży to w naszym prawnie uzasadnionym interesie.
 • W przypadku innych rodzajów e-marketingu jesteśmy zobowiązani do uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony z naszego podejścia do marketingu, ma prawo zrezygnować lub wycofać zgodę w dowolnym momencie. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności. Nikt nie jest idealny, choć my próbujemy. Chcemy, aby Użytkownik wiedział, że nawet jeżeli nie wyrazi zgody na korespondencję marketingową w naszym centrum ustawień preferencji, istnieje możliwość, że jego dane zostaną ponownie pozyskane z publicznie dostępnych źródeł w niepowiązanej kampanii marketingowej. Postaramy się, aby do tego nie doszło, ale jeśli tak się jednak stanie, przepraszamy. Prosimy tylko, aby w takiej sytuacji Użytkownik ponownie nie wyraził zgody.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Wykorzystywanie danych Kandydatów do prowadzenia działań marketingowych promujących nasze usługi za pośrednictwem kanałów cyfrowych, w tym w odniesieniu do:

 • marketingu wobec Użytkownika pełnej gamy naszych usług rekrutacyjnych (zatrudnienie stałe, czasowe, kontraktowe, reorientacja zawodowa, programy MSP i usługi SRO);
 • przesyłania Użytkownikowi informacji o raportach, promocjach, ofertach, networkingu i wydarzeniach klientów, a także ogólnych informacji o branżach, które naszym zdaniem mogą zainteresować Użytkownika;
 • przekazywania Użytkownikowi informacji o określonych rabatach i ofertach, które przysługują mu z tytułu jego relacji z Hays.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Jeśli uzyskaliśmy dane kontaktowe Użytkownika w związku z wcześniejszymi kontaktami i prowadzimy e-marketing innych własnych usług związanych z rekrutacją, opieramy się na „miękkiej zgodzie”, jeśli uważamy, że ma zastosowanie podstawa prawna odnosząca się do prawnie uzasadnionych interesów, tj. jeśli chcemy skontaktować się z Użytkownikiem, aby poinformować go o naszych usługach i uważamy, że w jego interesie byłoby dowiedzieć się o usługach podobnych do tych, którymi już wyraził zainteresowanie.

We wszystkich innych okolicznościach zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody.

Gromadzenie danych za pomocą plików cookie lub pikseli śledzących i wykorzystywanie danych do wyświetlania odbiorcom reklam Hays i innych treści w innych witrynach internetowych, np. Facebook.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce, abyśmy wykorzystywali jego dane w ten sposób, powinien wyłączyć opcję „reklamowych plików cookie” (zob. nasza Polityka plików cookie).

Istnieje możliwość, że nawet po wyłączeniu reklamowych plików cookie wyświetlona zostanie reklama Hays, jednak w takim przypadku nie będzie ona wyselekcjonowana indywidualnie dla Użytkownika, ale dla anonimowych odbiorców.

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień (np. aby wyłączyć reklamowe pliki cookie) za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Kierowanie podobnych odbiorców („lookalike”) i inne metody marketingu oparte na danych: dostarczanie list danych niektórych Kandydatów do serwisów Facebook i Google, aby umożliwić im znalezienie grup odbiorców o cechach lub charakterystyce demograficznej podobnych do takich Kandydatów (z wyłączeniem takich Kandydatów) do celów marketingowych Hays.

Polityka serwisu Facebook przewiduje nieodwracalne haszowanie takich list przed użyciem, zestawianie zaszyfrowanych danych z danymi własnych klientów, określanie podobnych grup odbiorców, a następnie usuwanie oryginalnej listy i nieużywanie jej do żadnych innych celów. Nie będziemy mieć dostępu do tożsamości nikogo z podobnych grup odbiorców, chyba że zdecydują się kliknąć reklamy.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie (identyfikatory reklamowe).

Zwrócimy się do Użytkownika o zgodę na gromadzenie identyfikatorów reklamowych za pośrednictwem linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Będziemy udostępniać te identyfikatory reklamowe serwisom Facebook i Google w oparciu o podstawę prawną odnoszącą się do naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. w naszym interesie leży identyfikacja i kierowanie reklam do potencjalnych klientów, którzy mają takie same cechy lub charakterystykę demograficzną, jak nasi dotychczasowi klienci, chyba że lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, w którym to przypadku wystąpimy o taką zgodę za pośrednictwem naszego narzędzia do zarządzania zgodami.

Wyświetlanie fragmentów profili Kandydatów w celach promocyjnych w witrynach internetowych Hays w celu przedstawienia przykładowych historii sukcesu.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać (możemy poprosić go o dodatkowe szczegóły na potrzeby historii, którą o nim opowiadamy).

Zawsze zwracamy się do Użytkownika o jego wyraźną zgodę, zanim przedstawimy go w ten sposób w witrynie internetowej.

Wykorzystywanie danych Kandydatów w komunikacji związanej z usługami i marketingiem za pośrednictwem aplikacji WhatsApp.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Upewnimy się, że Użytkownik wyraził zgodę za pośrednictwem jednego z kanałów:

 • przy rejestracji w witrynie internetowej w celu otrzymywania powiadomień o ofertach pracy przez WhatsApp;
 • przez przesłanie wiadomości wyrażającej zgodę bezpośrednio na jeden z naszych kanałów WhatsApp;
 • przez kliknięcie przycisku rejestracji w wiadomości e-mail z zaproszeniem.

 

Informacje kategorii szczególnych

 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasze procesy rekrutacyjne były zgodne z naszym podejściem w zakresie równouprawnienia, dlatego będziemy przetwarzać dotyczące Użytkownika dane pewnych kategorii wrażliwych/szczególnych, aby ułatwić osiągnięcie tej zgodności. W stosownych przypadkach oraz odpowiednio do lokalnych przepisów i wymogów będziemy wykorzystywać te informacje w sposób anonimowy w celu monitorowania zgodności z naszą polityką równouprawnienia.
 • Będziemy gromadzić inne wrażliwe/szczególne dane osobowe na temat Użytkownika, takie jak informacje dotyczące stanu zdrowia lub przynależności religijnej, jeśli jest to właściwe zgodnie z lokalnymi przepisami: Art. 9 ust. 2 lit. b) RODO zezwala nam na to, gdy przetwarzanie jest „niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez nas lub Użytkownika (…) w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej”, o ile jest to dozwolone przez prawo.
 • W stosownych przypadkach możemy również gromadzić szczegółowe informacje o karalności, zgodnie z lokalnymi przepisami, które mogą wymagać zgody Użytkownika. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, ma prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie. O tym, jak to zrobić, można dowiedzieć się z sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, do danych kategorii wrażliwych/szczególnych stosuje się odmienne zasady. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i analizowanie danych Kandydatów w celu oceny i zapewnienia przestrzegania przez nas obowiązków w zakresie równych szans.

Szczegóły dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub innych podobnych oraz zdrowia fizycznego lub psychicznego, w tym informacje związane z niepełnosprawnością.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli przetwarzanie będzie niezbędne do celów (i wynikające z naszego prawnie uzasadnionego interesu) kontrolowania równości szans lub równego traktowania różnych grup osób, a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać w ten sposób dane Użytkownika bez jego zgody.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

Udostępnianie danych Kandydatów (które zostały zebrane w celu oceny i zapewnienia przestrzegania przez nas zobowiązań w zakresie równych szans) Klientom (w tym ich wewnętrznym lub zewnętrznym audytorom), jeśli jest to wymagane umową lub Klient wyraźnie żąda takich informacji, które pozwolą mu na zachowanie zgodności z własnymi procedurami zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, orientacji seksualnej, przekonań religijnych lub innych podobnych oraz zdrowia fizycznego lub psychicznego, w tym informacje związane z niepełnosprawnością.

Zanim udostępnimy w ten sposób dane Użytkownika, zwrócimy się do niego o wyraźną zgodę.

Przetwarzanie historii medycznej / danych dotyczących stanu zdrowia w celu dokonania uzasadnionych korekt w procesie rekrutacji.

Historia medyczna / dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes i będzie to nam niezbędne do przetwarzania jego danych w celach medycznych i społecznych (np. ocena zdolności pracownika lub potencjalnego pracownika do pracy u pracodawcy), a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać w ten sposób dane Użytkownika bez jego zgody.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia, kiedy musimy zapewnić lub zaoferować Kandydatom higienę pracy w kontekście określonych rodzajów stanowisk (np. nauczyciel, pielęgniarka lub praca nocna).

Historia medyczna / dane dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes i będzie to nam niezbędne do przetwarzania jego danych w celach medycznych i społecznych (np. zapewnienie opieki zdrowotnej lub leczenia), a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać w ten sposób dane Użytkownika bez jego zgody.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

Przetwarzanie informacji dotyczących zdrowia mających związek z COVID-19 lub innymi pandemiami, jeśli jest to wymagane w przypadku stanowiska, o które Użytkownik chce się ubiegać lub które obsadza jako wolontariusz.

Wyniki testów (pozytywne lub negatywne) lub historia szczepień (w tym stany schorzenia związane ze szczepieniami lub mające na nie wpływ), stosownie do sytuacji.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących zdrowia leży w interesie naszym i Użytkownika, jeśli jest to wymagane na stanowisku, o które Użytkownik chce się ubiegać.

Możemy również powoływać się na podstawę prawną odnoszącą się do żywotnych interesów i interesu publicznego, tj. w celu ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Możemy przetwarzać dane Użytkownika dotyczące zdrowia i podróży na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, gdyż umożliwiają nam przetwarzanie informacji zdrowotnych mających związek z pandemią COVID-19 w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych wirusów i chorób zakaźnych i oceny ryzyka w tym zakresie.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

Przetwarzanie informacji o karalności podczas weryfikacji życiorysu zawodowego.

Wszelkie informacje o karalności ujawnione przez Kandydata w Formularzu zgłoszeniowym Kandydata.

Informacje o karalności uzyskane w wyniku weryfikacji życiorysu zawodowego, którą musimy przeprowadzić, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych w związku z poszukiwaniem pracy przez Kandydata (np. jeśli proponujemy Kandydata na określone stanowiska, które wymagają jakiegoś rodzaju weryfikacji życiorysu zawodowego).

Zwrócimy się do Użytkownika o wyraźną zgodę w Formularzu zgłoszeniowym Kandydata, aczkolwiek tam, gdzie zezwalają nam na to lokalne przepisy, możemy wystąpić o zaświadczenie o niekaralności (lub równoważne obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika) bez zgody Użytkownika, jeśli jest to konieczne ze względu na wypełnienie naszych zobowiązań prawnych w związku z poszukiwaniem pracy przez Użytkownika.

Przetwarzanie niektórych rodzajów danych Kandydata w celu obliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Historia medyczna / dane dotyczące zdrowia.

Wyznanie.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli przetwarzanie będzie niezbędne do celów (i wynikające z naszego prawnie uzasadnionego interesu) wywiązania się ze zobowiązań i wykonywania szczególnych uprawnień Hays w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać w ten sposób dane Użytkownika bez jego zgody.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

Przetwarzanie danych osobowych kategorii wrażliwej/szczególnej osób powiązanych z Kandydatami, na przykład:

 • gdy Kandydat ujawni nam takie informacje w trakcie podawania danych dotyczących najbliższych krewnych;
 • aby umożliwić danemu Kandydatowi dostęp do określonych świadczeń.

Informacje dotyczące orientacji seksualnej oraz zdrowia fizycznego lub psychicznego, w tym informacje o niepełnosprawności.

Będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli przetwarzanie będzie niezbędne do celów (i wynikające z naszego prawnie uzasadnionego interesu) wywiązania się ze zobowiązań i wykonywania szczególnych uprawnień Hays w dziedzinie zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać w ten sposób dane Użytkownika bez jego zgody.

Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

 

Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne

 • Niekiedy konieczne będzie przetwarzanie przez nas danych osobowych, opierając się na podstawie prawnej odnoszącej się do prawnie uzasadnionego interesu oraz, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, danych kategorii szczególnych w związku z dochodzeniem roszczeń prawnych lub ich obroną. Artykuł 9 ust. 2 lit. f) RODO zezwala na to, gdy przetwarzanie „jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy”.
 • Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy musimy zasięgnąć porady prawnej w związku z postępowaniem sądowym lub gdy prawo wymaga od nas zachowania lub ujawnienia pewnych informacji w ramach procesu prawnego.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie w inny sposób danych Kandydata w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje kategorii szczególnych;
 • informacje o karalności;
 • informacje finansowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest szukanie i otrzymanie porady prawnej, jeśli jej potrzebujemy, oraz ochrona siebie w kontekście sporów sądowych i innych.

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy będziemy musieli przetwarzać w tym celu jakiekolwiek informacje kategorii szczególnych lub dotyczące karalności, zrobimy to tylko wtedy, gdy lokalne prawo zezwala nam na przetwarzanie takich danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

 

Profilowanie, algorytmy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • Profilowanie to rodzaj przetwarzania, który pozwala nam lepiej zrozumieć gromadzone informacje na temat Użytkownika, pomagające nam opracować dla niego spersonalizowany „profil”. Pomaga nam to lepiej zrozumieć, jaki jest preferowany przez Użytkownika sposób wchodzenia w interakcje z nami i naszymi usługami, jakie rodzaje wniosków Użytkownik chce do nas skierować i, oczywiście, co mu nie odpowiada. Celem tego zbudowanego przez nas spersonalizowanego profilu jest umożliwienie świadczenia Użytkownikowi jak najlepszych usług i maksymalizacja szans, że będziemy w stanie szybko i skutecznie zapewnić mu dostęp do treści, które najprawdopodobniej będą dla niego istotne i pomocne.
 • Będziemy stosować metody profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesów, jak wyszczególniono w poniższej tabeli. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, w pewnych okolicznościach ma prawo do sprzeciwu. Więcej o tym, jak i kiedy to zrobić, można dowiedzieć się w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Niekiedy używamy również zautomatyzowanych systemów, takich jak narzędzia filtrujące, lub, w niektórych sytuacjach, bardziej złożonych narzędzi, które wykorzystują element sztucznej inteligencji, takich jak algorytmy lub uczenie maszynowe (w tym dostarczanych przez strony trzecie), które pomagają nam szybko, wydajnie i dokładniej analizować posiadane przez nas dane dotyczące Użytkownika i innych Kandydatów, a także posiadane przez nas dane dotyczące potrzeb naszych Klientów, co ostatecznie pomaga nam podejmować decyzje na podstawie takich danych. Może to obejmować stosowanie narzędzi wykorzystujących algorytmy (takich jak narzędzia filtrujące lub uczenie maszynowe) w odniesieniu do danych osobowych Kandydata, co pomaga nam opracować najlepszą możliwą krótką listę Kandydatów na określone stanowisko. Taka technologia powinna znacznie skrócić czas potrzebny do wyłonienia najlepszych Kandydatów odpowiednich na dane stanowiska. To z kolei powinno sprawić, że proces rekrutacji będzie znacznie bardziej wydajny i skuteczny, co, mamy nadzieję, poprawi ogólne wrażenia ze współpracy z nami.
 • Ponieważ nowe i lepsze technologie stają się coraz bardziej rozpowszechnione, niektóre z naszych działań związanych z profilowaniem i przetwarzaniem wykorzystujące zautomatyzowane systemy, takie jak opisane powyżej, mogą stanowić zautomatyzowane podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Oznacza to proces podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z ograniczoną interwencją człowieka lub nawet bez udziału człowieka. Będziemy wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika tylko wtedy, gdy uznamy to za konieczne do wykonania działań przedumownych podjętych na żądanie Użytkownika.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie danych za pomocą personalizacyjnych plików cookie / pikseli i wykorzystywanie tych danych do celów profilowania, co pozwala wyświetlać Kandydatom zarówno ukierunkowane, jak i spersonalizowane treści. Obejmuje to:

 • personalizację doświadczenia Kandydatów w witrynie internetowej, w tym w odniesieniu do stanowisk, na które zwraca się ich uwagę, gdy odwiedzają witrynę internetową;
 • przedstawianie rekomendacji dotyczących treści redakcyjnych, które naszym zdaniem mogą zainteresować Kandydatów (np. raporty o rozwoju ich branży);
 • personalizację treści marketingowych, które Kandydaci otrzymują za pośrednictwem witryny internetowej, poczty e-mail i innych kanałów marketingowych (jeśli wyrazili zgodę na taki marketing).

Takich personalizacyjnych plików cookie / pikseli używa się w celu zrozumienia, w jaki sposób Kandydaci wchodzą w interakcję z witryną internetową, przez rejestrację ich wizyty w witrynie internetowej, odwiedzonych przez nich stron, interakcji, w które się zaangażowali i linków, z których skorzystali.

Wykorzystamy te informacje, aby zrozumieć, czym mogą być zainteresowani i odpowiednio dostosować to, co im pokazujemy i wysyłamy.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Dokładniej rzecz biorąc, będzie to obejmować:

 • dane osobowe i informacje dotyczące poszukiwania pracy przez Kandydata (tj. przesłane za pośrednictwem formularza lub pobrane z naszych Systemów);
 • szczegóły interakcji Kandydatów z witryną internetową (np. aplikacje, wizyty na stronach internetowych) oraz inne informacje pobierane z Systemów (np. nazwa stanowiska, poprzednie aplikacje);
 • dane lokalizacji – wywnioskowane na podstawie stanowisk, adresu IP lub historii aplikacji albo danych przechowywanych w systemie;
 • identyfikatory cyfrowe – adres IP, personalizacyjne pliki cookie;
 • dane dotyczące przeglądania witryn internetowych, dane dotyczące przesyłania formularzy i dane dotyczące zaangażowania w komunikację e-mail;
 • preferencje marketingowe.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika i włączeniem tej funkcji zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Niezależnie od uzyskania zgody przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika uwzględniamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do działań personalizacyjnych, które następnie przeprowadzamy.

Uważamy, że w naszym interesie (a niekiedy w interesie Użytkownika) leży:

 • zwiększenie zaangażowania i poprawa doświadczenia związanego z korzystaniem z naszych usług poprzez zwiększenie trafności treści, które Użytkownik widzi w witrynach internetowych i w kampaniach e-mailowych Hays;
 • zwiększenie liczby aplikacji, współczynników konwersji i użyteczności aplikacji poprzez dostarczanie Użytkownikowi dostosowanych rekomendacji dotyczących stanowisk;
 • zachęcenie Użytkownika do powrotu do naszej witryny internetowej przez zapewnienie, aby było to jak najbardziej przydatne doświadczenie;
 • zmniejszenie współczynnika odrzuceń witryny;
 • zwiększenie wskaźnika zaangażowania w komunikację e-mail (tj. częstotliwości, z jaką użytkownicy klikają w linki zawarte w wiadomościach e-mail).

Możemy przechwytywać i analizować zachowania Kandydatów w sieci za pomocą różnych elementów danych, np. liczby ogłoszeń o pracę przeczytanych/wybranych do celów aplikacji online, liczby i rodzaju przeczytanych artykułów, liczby odwiedzonych stron internetowych, przynależności do „pul talentów” / segmentów – zob. poniżej) w celu przypisania Kandydatowi ważonej „oceny adekwatności”, aby uzyskać wgląd w potrzeby Kandydatów i, w razie potrzeby, umożliwić Hays działania następcze.

Konsultanci wykorzystają te wyniki, tworząc krótką listę i ranking, co opisano bardziej szczegółowo poniżej, oraz jako czynnik przy podejmowaniu decyzji, czy nawiązać z Kandydatem kontakt / przedstawić mu stanowiska, będący uzupełnieniem innych danych na temat Kandydata posiadanych przez Hays.

Gromadzenie przez nas danych internetowych będzie opierać się na personalizacyjnych plikach cookie / pikselach, które umieszczamy na urządzeniu Użytkownika w ramach działań związanych z personalizacją, jak opisano powyżej.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • Informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Należy jednak również pamiętać, że nadal możemy oceniać zaangażowanie, nawet jeśli personalizacyjny plik cookie nie zostanie umieszczony na urządzeniu Użytkownika (np. w celu ocenienia zaangażowania Użytkownika możemy wykorzystać dane znajdujące się już w naszych Systemach, nawet jeśli zrezygnował z personalizacyjnego pliku cookie).

Niezależnie od tego, czy uzyskamy zgodę przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika, uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy w związku z przydzieleniem Użytkownikowi wyniku zaangażowania i późniejszym wykorzystaniem tego wyniku.

Uważamy, że w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przydzielenie Użytkownikowi wyniku zaangażowania, co pomoże naszym konsultantom w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich stanowisk i wysyłania do Użytkownika odpowiednich komunikatów.

Możemy wykorzystywać dane, które gromadzimy za pomocą personalizacyjnych plików cookie / pikseli, np. dotyczące zachowania w sieci, takie jak szczegóły interakcji Kandydatów z witryną internetową (np. aplikacje, odwiedzane strony), w celu wzbogacenia danych Kandydata i jego istniejących profili, które znajdują się już w naszych Systemach.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Niezależnie od tego, czy uzyskamy zgodę przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika, uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy w związku z wykorzystaniem gromadzonych przez nas danych dotyczących Użytkownika w celu wzbogacenia jego istniejącego profilu w naszych Systemach.

Uważamy, że w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wzbogacanie posiadanych przez nas danych dotyczących Użytkownika, co pomoże naszym konsultantom w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich stanowisk i wysyłania do Użytkownika odpowiednich komunikatów.

Analizowanie danych Kandydatów poprzez ciągłe śledzenie i monitorowanie ich doświadczenia i aktywności na koncie w celu ich profilowania i przydzielania do „pul talentów” na podstawie ich cech i zachowań (np. poprzednie stanowiska, umiejętności, doświadczenie w branży, lokalizacja, kiedy Kandydat chce pracować).

Pule talentów służą do zarządzania bazą danych Kandydatów, przydzielania Kandydatów do stanowisk oraz marketingu skierowanego do Kandydatów.

Przypisywanie Kandydatów do pul talentów jest procesem w pełni zautomatyzowanym i może wiązać się z wykorzystaniem botów.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest stosowanie metod profilowania w celu umieszczania Użytkownika i jego profilu Kandydata w grupach lub segmentach z innymi Kandydatami, na podstawie jego zainteresowań, nawyków, cech i/lub preferencji w celu:

 • ułatwienia nam optymalizacji dopasowania profili Kandydatów do stanowisk oraz poprawy skuteczności i efektywności cyklu rekrutacyjnego;
 • umożliwienia nam monitorowania, czy mamy wystarczającą liczbę odpowiednich Kandydatów, aby przez cały czas zaspokajać potrzeby biznesowe nasze i naszych Klientów;
 • wsparcia naszych konsultantów w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich stanowisk i wysyłania do Użytkownika odpowiednich komunikatów.

W odniesieniu do danych Kandydatów możemy stosować metody profilowania pozwalające nam:

 • umieszczać ich i innych odpowiednich Kandydatów na krótkich listach do określonych stanowisk na podstawie określonych kryteriów, co umożliwi naszym konsultantom jak najskuteczniejszą identyfikację najodpowiedniejszych Kandydatów na stanowiska; oraz
 • rekomendować stanowiska na podstawie tego, jak zainteresowania, nawyki, cechy i/lub preferencje Kandydata plasują się w porównaniu z innymi Kandydatami.

Naszą intencją jest, aby wszelkie tego rodzaju działania (które mogą wiązać się z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów profilowania, selekcji, badań kontrolnych, tworzenia rankingów, oceniania, sporządzania krótkiej listy i/lub przedstawiania Kandydatów na stanowiska) uzupełniały, a nie całkowicie zastępowały działalność naszych konsultantów.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest stosowanie metod profilowania w celu umieszczania Użytkownika i jego profilu Kandydata w grupach lub segmentach z innymi Kandydatami, na podstawie jego zainteresowań, nawyków, cech i/lub preferencji w celu:

 • ułatwienia nam optymalizacji dopasowania profili Kandydatów do stanowisk oraz poprawy skuteczności i efektywności cyklu rekrutacyjnego;
 • wsparcia naszych konsultantów w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich stanowisk dla Użytkownika.

Jeśli te działania związane z tworzeniem krótkiej listy i rankingów stanowią zautomatyzowane podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 RODO, będziemy podejmować je tylko wtedy, gdy uznamy to za konieczne do wykonania działań przedumownych podjętych na żądanie Użytkownika. Uważamy za rozsądne założenie, że Użytkownik, jako Kandydat, ma nadzieję na zawarcie umowy o pracę i że, korzystając z naszych usług, zwróci się do nas o podjęcie niezbędnych w tym celu kroków. Takie kroki mogą obejmować np. sprawdzenie, czy Użytkownik spełnia pewne wymagania dotyczące określonego stanowiska. Jeśli stanowisko jest bardzo popularne, być może będziemy musieli sprawdzić kwalifikacje dużej liczby potencjalnych Kandydatów – dlatego możemy zastosować automatyczne podejmowanie decyzji, aby zmniejszyć pulę Kandydatów do rozmiaru łatwiejszego w zarządzaniu.

 

Wypełnienie obowiązku prawnego

 • W niektórych okolicznościach będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych. Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to „niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego” ciążącego na nas.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Uzyskiwanie dostępu do danych Kandydatów, ich przechowywanie i ujawnianie na ważny prawny wniosek organu regulacyjnego, organów ścigania, władz lub w związku z innym prawnym obowiązkiem.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje finansowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych.

Wypełnienie obowiązku prawnego, w tym gdy:

 • otrzymaliśmy sądowy nakaz udostępnienia informacji na potrzeby postępowania sądowego w sprawach cywilnych i handlowych;
 • organy ścigania wymagają od nas przekazania danych w związku ze śledztwem;
 • musimy przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa konsumenckiego, np. przepisów dotyczących konkurencji;
 • musimy przestrzegać zobowiązań wynikających z prawa spółek i prawa podatkowego, np. w celu podania szczegółowych informacji na temat wynagrodzenia Użytkownika i zapłaconego podatku;
 • musimy przestrzegać zobowiązań wynikających z przepisów o ochronie danych;
 • musimy przestrzegać obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy (np. tych, które wymagają od nas śledzenia liczby przepracowanych godzin).

Przechowywanie i udostępnianie danych Kandydatów innym podmiotom, w tym organom ścigania, oraz odpowiadanie na wnioski prawne, gdy nie wymaga tego od nas obowiązujące prawo, ale w dobrej wierze przyjmujemy, że jest to wymagane przez prawo w odpowiedniej jurysdykcji.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje finansowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych.

Nawet jeśli nie jesteśmy prawnie zobowiązani do przetwarzania danych Użytkownika, w pewnych okolicznościach będziemy mieć prawnie uzasadniony interes we współpracy z organami ścigania i innymi organami, aby pomóc np. w zapobieganiu przestępstwom i ich wykrywaniu.

Przetwarzanie danych Kandydatów przy weryfikacji dokumentów i informacji wymaganych od Kandydatów i przekazywanych przez nich w celu wykazania, że mają prawo do pracy w określonej jurysdykcji.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (np. kopia paszportu i potwierdzenie adresu);
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu (np. status imigracyjny i, w stosownych przypadkach, zezwolenie na pracę);
 • informacje finansowe (np. numer ubezpieczenia społecznego lub odpowiednik w kraju Użytkownika).

Będziemy przetwarzać dane Użytkownika, jeśli będzie to niezbędne do wypełnienia przez nas obowiązków prawnych związanych z upewnieniem się, że Użytkownik ma prawo do pracy w określonej jurysdykcji.

 

Udostępnianie danych

 • Możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika różnym podmiotom, na różne sposoby i z różnych przyczyn. Przede wszystkim będziemy udostępniać informacje dotyczące Użytkownika potencjalnym pracodawcom w celu zwiększenia jego szans zdobycia pracy, na której mu zależy. O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, możemy również udostępniać jego informacje dowolnej ze spółek naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy i wybrane wyszukiwarki ofert pracy, jeżeli uznamy, że pomoże nam to zapewnić Użytkownikowi możliwie najlepszą obsługę.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Udostępnianie danych Kandydatów odbiorcom wymienionym w sekcji „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika”, w tym przekazywanie takich danych poza obszar Wielkiej Brytanii / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ich przechowywanie i przetwarzanie poza tym obszarem w celach wymienionych w poprzednich tabelach.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje finansowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • informacje kategorii szczególnych;
 • informacje o karalności;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.
 • Ujawnienie jest niezbędne (np. potencjalnym pracodawcom) do zawarcia i wykonania wszelkich umów, które zawarliśmy z Użytkownikiem (zob. sekcja „Czynności rekrutacyjne” powyżej).
 • Ujawnienie (np. organom podatkowym, audytowym lub innym) jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy (zob. sekcja „Wypełnienie obowiązku prawnego” powyżej).
 • Ujawnienie (np. naszym profesjonalnym doradcom) jest konieczne, aby pomóc nam w ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Uzyskaliśmy zgodę Użytkownika, np. gdy udostępniamy jego informacje kategorii szczególnych Klientom (w tym ich audytorom wewnętrznym lub zewnętrznym), jeśli jest to wymagane umową lub Klient wyraźnie żąda takich informacji, które umożliwią mu przestrzeganie własnych procedur zatrudnienia.
 • Ujawnienie jest niezbędne ze względu na opiekę zdrowotną i socjalną (np. specjalistom medycyny pracy w celu umożliwienia wsparcia w procesie rekrutacji, jeśli Kandydat jest chory lub niepełnosprawny).
 • Ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania określonych praw Hays w zakresie prawa pracy i zabezpieczenia społecznego oraz ochrony socjalnej (np. w ramach grupy przy ocenie i realizacji uprawnień urlopowych / niektórych świadczeń).
 • Ujawnienie jest niezbędne do celów realizowanych przez nas „prawnie uzasadnionych interesów” (wyszczególnionych w tabelach powyżej).
 
 
 1. Pracownicy tymczasowi

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Pracownikami tymczasowymi.

Pracownicy tymczasowi to osoby zatrudniane lub angażowane przez Hays w celu podjęcia pracy tymczasowej dla Klienta lub innej spółki z grupy Hays. Jeśli Użytkownik jest Pracownikiem tymczasowym, będziemy również przetwarzać jego dane osobowe jako Kandydata przez cały czas trwania jego pracy tymczasowej i później, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. To, czy i w jakim stopniu Polityka prywatności Osób rekrutowanych i Polityka prywatności Personelu mają zastosowanie do Użytkownika jako Pracownika tymczasowego, zależy od wymogów prawa lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj. Tymczasowy stosunek pracy oznacza nasz stosunek umowny z Pracownikami tymczasowymi w czasie, gdy są oni zatrudnieni lub zaangażowani bezpośrednio przez nas.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Jeśli zatrudniamy lub angażujemy Użytkownika bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, będziemy, w zależności od konkretnych okoliczności oraz obowiązujących przepisów i wymogów lokalnych, gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej (dodatkowo w stosunku do gromadzonych danych o Kandydatach) w celu zapewnienia, aby nasz Tymczasowy stosunek pracy był realizowany sprawnie i abyśmy byli w stanie wywiązać się z naszych zobowiązań umownych i innych wobec siebie nawzajem oraz wobec naszych Klientów w ramach naszego Tymczasowego stosunku pracy oraz naszych obowiązków wobec stron trzecich, takich jak organy podatkowe i agencje rządowe. W niektórych jurysdykcjach przetwarzanie niektórych danych wskazanych poniżej podlega ograniczeniom. W takich przypadkach przetwarzamy dane w tych jurysdykcjach wyłącznie w zakresie i w okolicznościach dozwolonych przez prawo:

 • Informacje o Pracowniku tymczasowym
  • numer pracownika / numer ubezpieczenia społecznego / inny identyfikator;
  • lokalizacja miejsca pracy Użytkownika u Klienta;
  • informacje dotyczące wszelkich skarg wniesionych przez Użytkownika lub przeciwko niemu bądź takich, w które jest lub był w inny sposób zaangażowany;
  • informacje dotyczące wszelkich urlopów, które Użytkownik bierze lub o które występuje w czasie trwania Tymczasowego stosunku pracy;
  • informacje dotyczące odbytych podróży;
  • informacje dotyczące zezwolenia na pobyt/pracę;
  • w stosownych przypadkach:
   • informacje dotyczące wszelkich zażaleń lub spraw dyscyplinarnych wniesionych przez Użytkownika lub przeciwko niemu bądź takich, w które jest lub był w inny sposób zaangażowany;
   • informacje o wynikach osiąganych przez Użytkownika na zajmowanym stanowisku w czasie trwania Tymczasowego stosunku pracy, w tym informacje na temat otrzymywanych przez niego premii lub awansów, oceny wyników oraz inne informacje związane z zatrudnieniem Użytkownika, interakcjami ze współpracownikami i pojawiającymi się problemami związanymi z zatrudnieniem; oraz
 • Informacje kategorii szczególnych
  • informacje dotyczące wszelkich zwolnień chorobowych, w tym informacje dotyczące stanu zdrowia.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

Niektóre z elementów wyszczególnionych powyżej są niezbędne w celu umożliwienia nam wypełnienia naszych obowiązków umownych wobec Użytkownika lub innych osób. Niektóre, np. numer ubezpieczenia społecznego Użytkownika (lub jego odpowiednik), wymagane są na mocy przepisów ustawowych lub innych. Inne informacje mogą być potrzebne w celu zapewnienia sprawnej realizacji Tymczasowego stosunku pracy lub prowadzenia naszej działalności.

W zależności od rodzaju danych osobowych i powodów, dla których możemy je przetwarzać, jeżeli Użytkownik odmówi przekazywania nam takich danych, możemy nie być w stanie spełniać obowiązujących nas wymagań umownych lub, w skrajnych przypadkach, kontynuować Tymczasowego stosunku pracy.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Jeśli zatrudniamy lub angażujemy Użytkownika bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, gromadzimy jego dane (dodatkowo w stosunku już zgromadzonych danych o Kandydatach) w następujący sposób:

 • dane osobowe przekazywane przez Użytkownika; oraz
 • dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł.

Poniżej można znaleźć więcej informacji na temat każdej z tych metod.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika

Hays potrzebuje pewnych informacji na temat Użytkownika, aby wypełniać swoje zobowiązania wobec niego, w celu upewnienia się, że właściwie wypełnia on swoje zobowiązania wobec nas i że obie strony wypełniają swoje zobowiązania wobec innych. Te informacje umożliwią nam realizację zwykłego Tymczasowego stosunku pracy wraz ze wszystkim, co się z tym wiąże.

Oprócz informacji, które Użytkownik udostępnia jako Kandydat, może on udostępniać nam swoje dane na wiele sposobów. W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami może to mieć miejsce np.:

 • podczas wypełniania formularzy rejestracyjnych na początku naszego Tymczasowego stosunku pracy; lub
 • podczas spotkań lub komunikacji z konsultantem, naszym zespołem HR lub innymi współpracownikami.

Rodzaje informacji, które otrzymujemy od Użytkownika w ten sposób, to m.in.:

 • informacje o Pracowniku tymczasowym; oraz
 • informacje kategorii szczególnych.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

Dane osobowe Użytkownika uzyskujemy również z innych źródeł. W zależności od konkretnych okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów mogą one obejmować dane osobowe otrzymane w następujących sytuacjach:

 • jeżeli Użytkownik został do nas skierowany przez agencję zatrudnienia lub inną agencje pośredniczącą, może ona udostępnić nam dane osobowe Użytkownika;
 • informacje o Użytkowniku uzyskujemy od zewnętrznych usługodawców, którzy zweryfikowali jego życiorys zawodowy w naszym imieniu na początku Tymczasowego stosunku pracy;
 • dane osobowe Użytkownika mogą udostępniać nam jego współpracownicy;
 • dane osobowe Użytkownika mogą udostępniać nam pracownicy ochrony zdrowia (w odpowiednich i ograniczonych okolicznościach);
 • odpowiednie dane osobowe Użytkownika mogą udostępniać nam podmioty zapewniające Użytkownikowi emerytury i świadczenia; oraz
 • dane osobowe Użytkownika mogą udostępniać nam inne strony trzecie, takie jak lokalny organ podatkowy.

Rodzaje informacji, które otrzymujemy na temat Użytkownika w ten sposób, to m.in.:

 • informacje o Pracowniku tymczasowym; oraz
 • informacje kategorii szczególnych.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Jeśli zatrudniamy lub angażujemy Użytkownika bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, wykorzystujemy jego dane w następujących celach:

 • Aby zapewnić sprawną realizację Tymczasowego stosunku pracy, w tym wszystkich działań, które należy podjąć w zwykłym stosunku pracy tego rodzaju, takich jak:
  • ułatwianie procesów płacowych i fakturowania, jeśli dotyczy to jurysdykcji Użytkownika;
  • określanie warunków pracy Użytkownika w czasie trwania Tymczasowego stosunku pracy;
  • prowadzenie rejestru wszelkich przyznanych awansów, podwyżek lub premii; oraz
 • ocena wyników Użytkownika.

Bardziej szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych Użytkownika można znaleźć w Polityce prywatności Osób rekrutowanych. Np. podczas procesu onboardingu w Hays Pracownicy tymczasowi będą traktowani w podobny sposób, jak osoby rekrutowane na stanowiska Hays, a ich dane osobowe podczas procesu rekrutacji na te stanowiska będą przetwarzane w sposób opisany w Polityce prywatności Osób rekrutowanych. Rozumiemy, że, w zależności od obowiązujących przepisów lokalnych, Użytkownik nie jest „Osobą rekrutowaną” w rozumieniu niniejszej Polityki, ale biorąc pod uwagę, że wykorzystujemy dane w podobny sposób, do tych samych celów, uznaliśmy, że Użytkownik nie będzie miał nic przeciwko szybkiemu omówieniu tej polityki, jeśli interesują go bardziej szczegółowe informacje.

To, czy i w jakim stopniu Polityka prywatności Osób rekrutowanych i Polityka prywatności Personelu mają zastosowanie do Użytkownika jako Pracownika tymczasowego, zależy od wymogów prawa lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Działania w związku Tymczasowym stosunkiem pracy

 • Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z Tymczasowym stosunkiem pracy, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z umowy, którą zawarliśmy z Użytkownikiem, lub jeśli uznamy to za konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy.
 • Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO mówi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to „niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Uważamy, że żadne z działań, w odniesieniu do których powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, nie przynosi żadnego uszczerbku Pracownikom tymczasowym – w istocie pomagają nam oferować lepiej dopasowaną, efektywną usługę. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Gdy przetwarzamy dane Użytkownika w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie udzielonej przez niego zgody, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak to zrobić, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w czasie trwania Tymczasowego stosunku pracy i w zakresie niezbędnym do ułatwienia jego realizacji, w tym poprzez:

 • usprawnienie procesów płacowych i fakturowych;
 • określenie warunków pracy Pracowników tymczasowych w czasie trwania Tymczasowego stosunku pracy;
 • przechowywanie danych Pracownika tymczasowego w bazie danych (w tym dat rozpoczęcia i czasu trwania przydziału, godzin przepracowanych podczas przydziału oraz, w niektórych jurysdykcjach, dokumentacji wszelkich awansów, podwyżek lub premii);
 • ocenę wyników Pracowników tymczasowych;
 • udzielanie Pracownikom tymczasowym informacji zwrotnych w odniesieniu do przydziałów;
 • zarządzanie nieobecnościami.
 • informacje o Pracowniku tymczasowym;
 • informacje kategorii szczególnych.

Jeśli Użytkownik nawiązał z nami Tymczasowy stosunek pracy, będziemy uwzględniać umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim przetwarzania, które prowadzić, jest niezbędne do celów umowy, którą zawarliśmy z Użytkownikiem.

Poza tym będziemy uwzględniać prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży ułatwianie Tymczasowego stosunku pracy.

Jeżeli będziemy musieli przetwarzać informacje kategorii szczególnych dotyczące Użytkownika (np. informacje dotyczące wszelkich zwolnień chorobowych, w tym informacje dotyczące stanu zdrowia), będziemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w ten sposób, jeśli będziemy mieć prawnie uzasadniony interes i przetwarzanie danych Użytkownika będzie nam niezbędne do celów związanych z opieką zdrowotną i socjalną, a lokalne przepisy pozwalają nam przetwarzać dane Użytkownika w ten sposób bez uzyskania jego zgody. Jeśli lokalne prawo wymaga od nas uzyskania zgody Użytkownika, wystąpimy o nią.

 

Udostępnianie danych

 • Jeśli zatrudniamy lub angażujemy Użytkownika bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, możemy udostępniać jego dane osobowe szeregowi dodatkowych podmiotów, aby zapewnić sprawną realizację Tymczasowego stosunku pracy. Np. możemy udostępniać dane osobowe Użytkownika odpowiednim współpracownikom w Hays (mogą to być współpracownicy w biurach zagranicznych), Klientowi oraz, w stosownych przypadkach, pracownikom ochrony zdrowia, takim jak lekarz rodzinny Użytkownika lub specjalista ds. medycyny pracy (np. w celu oceny, w stosownych przypadkach, konieczności ewentualnych dostosowań w miejscu pracy).
 • Zasadniczo będziemy uwzględniać te same podstawy prawne, o których mowa w sekcji „Działania w związku z Tymczasowym stosunkiem pracy” powyżej, w zależności od kontekstu.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 1. Klienci

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Klientami.

Klientami są nasi klienci i inne osoby, którym Hays świadczy usługi w ramach swojej działalności lub co do których Hays zasadnie uważa, że byłyby zainteresowane naszymi usługami. W pewnych okolicznościach Hays świadczy usługi na rzecz indywidualnych pracowników zatrudnionych w organizacjach Klientów, takie jak szkolenia dla personelu dydaktycznego, który pracuje dla Klientów w sektorze edukacyjnym. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Klienci zakomunikowali swoim pracownikom odpowiednie sekcje niniejszej Polityki prywatności (tj. te adresowane do Kandydatów, Gości i Użytkowników serwisu).

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Co może zrobić Użytkownik, chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane na jego temat gromadzimy? Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe omówienie rodzajów danych, które gromadzimy. Dane opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani na mocy prawa w danej sytuacji.

Gromadzone przez nas dane dotyczące Klientów są w rzeczywistości bardzo ograniczone. Zasadniczo potrzebujemy tylko danych kontaktowych Użytkownika lub danych poszczególnych osób kontaktowych w jego organizacji, aby upewnić się, że możemy skontaktować się z nim w sprawie naszych usług, upewnić się, że nasze relacje przebiegają płynnie, a w pewnych okolicznościach świadczyć usługi pracownikom Użytkownika. Posiadamy również informacje dotyczące interakcji online Użytkownika z profilami Kandydatów i innymi materiałami publikowanymi przez Hays, które wykorzystujemy w celu zapewnienia, aby otrzymywana przez Użytkownika korespondencja marketingowa była istotna i aktualna. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z organizacji Użytkownika zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, na przykład gdy Użytkownik współpracuje z naszymi zespołami ds. finansów i windykacji, nasze rozmowy z Użytkownikiem mogą być nagrywane, w zależności od obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów. Jeżeli będziemy z jakichkolwiek powodów potrzebować dodatkowych danych osobowych, Użytkownik zostanie o tym zawiadomiony.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe

Dotyczące Użytkownika lub poszczególnych osobach kontaktowych w jego organizacji, w tym:

  • imiona i nazwiska;
  • nazwy stanowisk;
  • numery telefonów;
  • adresy e-mail.
 • Informacje gromadzone automatycznie
  • informacje dotyczące interakcji online Użytkownika z profilami Kandydatów;
  • informacje dotyczące interakcji online Użytkownika z innymi materiałami publikowanymi przez Hays;
  • adres IP;
  • dodatkowe informacje o użytkowaniu, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać; w tym daty, godziny i częstotliwość uzyskiwania dostępu do naszych usług;
  • wybory dokonane przez Użytkownika (np. preferencje marketingowe);
  • raporty Użytkownika;
  • informacje o zarejestrowanych błędach i rozwiązywaniu problemów;
  • informacje o urządzeniu podczas instalacji, uzyskiwania dostępu do naszych usług lub korzystania z nich;
  • dane o przeglądaniu witryn internetowych, np. przeglądane strony (ograniczone do witryn Hays);
  • komunikacja e-mailowa z Hays;
  • informacje o lokalizacji (wywnioskowane ze stanowisk, adresu IP, historii aplikacji lub danych przechowywanych w systemie);
  • informacje o dostępie do konta (np. numery PIN do celów weryfikacji konta).
 • Informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych
  • Dodatkowe informacje, które Kandydaci mogą nam przekazać na temat Użytkownika lub które uzyskujemy z innych źródeł zewnętrznych.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • Dodatkowe informacje, które Użytkownika lub ktoś z jego organizacji zdecydował się nam przekazać, w tym podczas korespondencji z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny lub klika linki w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS otrzymanej od nas, gromadzimy również pewne dane Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe Klienta na następujące sposoby:

 • dane osobowe, które otrzymujemy od Użytkownika;
 • dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł; oraz
 • dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika

 • Mamy wspólny cel – zapewnienie najlepszego personelu dla organizacji Użytkownika. Będziemy otrzymywać dane bezpośrednio od Użytkownika na dwa sposoby:
  • gdy będzie kontaktować się z nami proaktywnie, zwykle telefonicznie lub przez e-mail; lub
  • gdy my będziemy kontaktować się z nim, telefonicznie lub przez e-mail albo, ogólniej, poprzez działania naszych konsultantów w ramach rozwoju działalności.
 • Rodzaje informacji, które otrzymujemy od Użytkownika w ten sposób, to m.in.:
  • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; oraz
  • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

 • W stosownych przypadkach i zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami i wymogami będziemy szukać więcej informacji o Użytkowniku lub jego współpracownikach z innych źródeł, zazwyczaj w drodze analizy due diligence lub innej analizy rynkowej:
  • z badań rynku przeprowadzonych przez podmiot zewnętrzny oraz z analizy mediów internetowych i innych (które będziemy przeprowadzić sami lub zlecać innej organizacji);
  • od renomowanych dostawców baz danych B2B w zakresie, w jakim jesteśmy w stanie wykorzystać dane z takich źródeł zgodnie z RODO;
  • z list uczestników istotnych wydarzeń; oraz
  • z innych ograniczonych źródeł i od osób trzecich, np. od Kandydatów w zakresie, w jakim przekażą nam dane Użytkownika w charakterze osoby polecającej lub udzielą informacji zwrotnych dotyczących konkretnego przydziału.
 • Rodzaje informacji, które otrzymujemy w ten sposób na temat Użytkownika, mogą obejmować dotyczące go informacje dostarczane przez innych, zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem witryny internetowej lub za pośrednictwem linków i wiadomości e-mail

 • W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej lub czyta bądź klika wiadomość e-mail lub wiadomość SMS od nas, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, będziemy również gromadzić jego dane automatycznie lub od przekazującego je nam Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.
 • Rodzaje informacji na temat Użytkownika, które gromadzimy w ten sposób, obejmują „Informacje gromadzone automatycznie”, opisane w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Informacje o Kliencie wykorzystujemy do celów:

 • świadczenia usług;
 • działań marketingowych; oraz
 • do pomocy w określeniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Świadczenie usług

 • Nasze usługi obejmują zasadniczo: (i) zapewnianie Użytkownikowi Kandydatów; (ii) usługi RPO; (iii) programy MSP; oraz (iv) usługi konsultacyjne i doradcze. Poniżej wymieniliśmy różne sposoby, na jakie wykorzystujemy dane Użytkownika w tym celu.
 • Świadczymy również usługi dla pracowników Użytkownika, takie jak szkolenia dla kadry dydaktycznej pracującej dla Klientów w sektorze edukacyjnym, co będzie wymagało od nas wykorzystania ich danych osobowych w celu umożliwienia im dostępu do tych usług.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Uważamy, że żadne z działań, w odniesieniu do których powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, nie przynosi żadnego uszczerbku Klientom. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do kontaktu z Klientami w sprawie naszych usług, w tym poprzez:

 • przechowywanie (i aktualizowanie w razie konieczności) danych Klienta w bazie danych Hays, abyśmy mogli kontaktować się z Klientami w sprawie naszych usług;
 • przechowywanie nagrań rozmów i spotkań Hays z Klientami, abyśmy mogli zapewnić im ukierunkowane usługi;
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • abyśmy kontaktowali się z Użytkownikiem w sprawie naszych usług w celu zapewnienia Użytkownikowi lub jego organizacji odpowiednich Kandydatów, programu MSP, usług RPO i/lub usług konsultacyjnych i doradczych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do:

 • świadczenia usług współpracownikom/pracownikom Klientów Hays;
 • nagrywania na wideo udziału Klientów (oraz współpracowników/pracowników Klientów) w szkoleniach lub spotkaniach na potrzeby wewnętrznych szkoleń / monitorowania i/lub utrzymania wewnętrznych standardów zgodności.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • nagranie wideo.

Uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • abyśmy w pewnych okolicznościach kontaktowali się z jego współpracownikami/pracownikami w sprawie naszych usług, takich jak szkolenia.

Jeśli nagrywamy Użytkownika na wideo, prosimy go o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania, ale w związku z wykorzystaniem przez nas danych do szkolenia/monitorowania i do utrzymania standardów zgodności uwzględniamy uzasadnione prawnie interesy.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Klientów w celu realizacji:

 • badań zadowolenia klientów;
 • badań rynkowych Hays, które wykorzystamy w naszych materiałach marketingowych i innych materiałach informacyjnych, takich jak oficjalne dokumenty, raporty i artykuły (np. przewodniki Hays dotyczące wynagrodzeń).

W zakresie, w jakim jakiekolwiek dane są publikowane, będą one miały wyłącznie formę zagregowaną/anonimową.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • ulepszanie i rozwijanie świadczonych przez nas usług rekrutacyjnych, z uwzględnieniem opinii Użytkownika i wprowadzeniem w naszych procesach zmian tam, gdzie uznamy to za konieczne.

Przetwarzanie danych Klienta w trakcie wykonywania obowiązków Hays wynikających z wszelkich umów zawartych pomiędzy Hays a stronami trzecimi w związku z rekrutacją Kandydatów, takimi jak potencjalni Kandydaci, których Hays uzna za odpowiednich na stanowisko w organizacji Klienta.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży wypełnianie naszych zobowiązań wynikających z umów z osobami trzecimi, takimi jak potencjalni Kandydaci, dzięki czemu możemy pomóc Użytkownikowi w znalezieniu odpowiednich pracowników.

W niektórych jurysdykcjach zastosowanie internetowego procesu weryfikacji tożsamości wideo w celu potwierdzenia tożsamości Klienta i udokumentowanie tego procesu.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (w tym kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu osobistego);
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • nagranie wideo.

Jeśli odbywa się to w jurysdykcji Użytkownika, poprosimy go o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania, ale wywiązujemy się z obowiązku prawnego w zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani przez obowiązujące prawo do zweryfikowania tożsamości Użytkownika (np. w kontekście usług płatniczych).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Klientów w trakcie uzyskiwania od Klientów referencji Kandydatów oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie tych danych stronom trzecim, które wymagają takich referencji.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • referencje Kandydata.

Prawnie uzasadniony interes, tj. w naszym interesie jest pozyskiwanie referencji Kandydatów w trakcie świadczenia usług oraz weryfikacja podanych przez nich danych.

 

Działania marketingowe

 • Z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących lokalnych przepisów prawa i wymogów nie będziemy automatycznie prosić Użytkownika o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, takich jak nasz Global Skills Index, na firmowy adres pocztowy lub e-mailowy.
 • Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, ma prawo zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych. Więcej informacji o tym, jak to zrobić, można znaleźć w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów w zakresie działań marketingowych. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych Klienta do celów wyselekcjonowania odpowiednich kampanii marketingowych dla usług Hays.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Uzasadnione interesy, tj. jeśli chcemy skontaktować się z Użytkownikiem, aby poinformować go o naszych usługach i uważamy, że w jego interesie byłoby dowiedzieć się o usługach podobnych do tych, którymi już wyraził zainteresowanie.

 

Profilowanie, algorytmy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 • Profilowanie to rodzaj przetwarzania, który pozwala nam lepiej zrozumieć gromadzone informacje na temat Użytkownika, pomagające nam opracować dla niego spersonalizowany „profil”. Pomaga nam to lepiej zrozumieć, jaki jest preferowany przez Użytkownika sposób wchodzenia w interakcje z nami i naszymi usługami, jakie rodzaje wniosków Użytkownik chce do nas skierować i, oczywiście, co mu nie odpowiada. Celem tego zbudowanego przez nas spersonalizowanego profilu jest umożliwienie świadczenia Użytkownikowi jak najlepszych usług i maksymalizacja szans, że będziemy w stanie szybko i skutecznie zapewnić mu dostęp do treści, które najprawdopodobniej będą dla niego istotne i pomocne.
 • Będziemy stosować metody profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika, jeśli uznamy, że jest to konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesów, jak wyszczególniono w poniższej tabeli. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, w pewnych okolicznościach ma prawo do sprzeciwu. Więcej o tym, jak i kiedy to zrobić, można dowiedzieć się w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Ponieważ nowe i lepsze technologie stają się coraz bardziej rozpowszechnione, niektóre z naszych działań związanych z profilowaniem i przetwarzaniem wykorzystujące zautomatyzowane systemy, takie jak opisane powyżej, mogą stanowić zautomatyzowane podejmowanie decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Oznacza to proces podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany, z ograniczoną interwencją człowieka lub nawet bez udziału człowieka. Będziemy wykorzystywać zautomatyzowane podejmowanie decyzji w odniesieniu do danych osobowych Użytkownika tylko wtedy, gdy uznamy to za konieczne do wykonania działań przedumownych podjętych na żądanie Użytkownika.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie danych za pomocą personalizacyjnych plików cookie / pikseli i wykorzystywanie tych danych do celów profilowania, co pozwala Hays wyświetlać Klientom zarówno ukierunkowane, jak i spersonalizowane treści.

 Obejmuje to:

 • personalizację doświadczenia Klientów w witrynie internetowej, w tym w odniesieniu do stanowisk, na które zwraca się ich uwagę, gdy odwiedzają witrynę internetową;
 • przedstawianie rekomendacji dotyczących treści redakcyjnych, które naszym zdaniem mogą zainteresować Klientów (np. raporty o rozwoju danej branży);
 • personalizację treści marketingowych, które Klienci otrzymują za pośrednictwem witryny internetowej, poczty e-mail i innych kanałów marketingowych (jeśli wyrazili zgodę na taki marketing).

Takich personalizacyjnych plików cookie / pikseli używa się w celu zrozumienia, w jaki sposób Klienci wchodzą w interakcję z witryną internetową, przez rejestrację ich wizyty w witrynie internetowej, odwiedzonych przez nich stron, interakcji, w które się zaangażowali i linków, z których skorzystali. Hays wykorzysta te informacje, aby zrozumieć, czym mogą być zainteresowani, i odpowiednio dostosować to, co im pokazuje i wysyła.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Dokładniej rzecz biorąc, będzie to obejmować:

 • dane osobowe i informacje dotyczące poszukiwania pracy przez Klienta (tj. przesłane za pośrednictwem formularza lub pobrane z naszych Systemów);
 • szczegóły interakcji Klientów z witryną internetową (np. aplikacje, wizyty na stronach internetowych) oraz inne informacje pobierane z Systemów (np. nazwa stanowiska, poprzednie aplikacje);
 • dane lokalizacji – wywnioskowane na podstawie stanowisk, adresu IP lub historii aplikacji albo danych przechowywanych w systemie;
 • identyfikatory cyfrowe – adres IP, personalizacyjne pliki cookie;
 • dane dotyczące przeglądania witryn internetowych, dane dotyczące przesyłania formularzy i dane dotyczące zaangażowania w komunikację e-mail;
 • preferencje marketingowe.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika i włączeniem tej funkcji zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Niezależnie od uzyskania zgody przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika uwzględniamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do działań personalizacyjnych, które następnie przeprowadzamy.

Uważamy, że w naszym interesie (a niekiedy w interesie Użytkownika) leży:

 • zwiększenie zaangażowania i poprawa doświadczenia związanego z korzystaniem z naszych usług poprzez zwiększenie trafności treści, które Użytkownik widzi w witrynach internetowych i w kampaniach e-mailowych Hays;
 • zwiększenie liczby aplikacji, współczynników konwersji i użyteczności aplikacji poprzez dostarczanie Użytkownikowi dostosowanych rekomendacji dotyczących stanowisk;
 • zachęcenie Użytkownika do powrotu do naszej witryny internetowej przez zapewnienie, aby było to jak najbardziej przydatne doświadczenie;
 • zmniejszenie współczynnika odrzuceń witryny;
 • zwiększenie wskaźnika zaangażowania w komunikację e-mail (tj. częstotliwości, z jaką użytkownicy klikają w linki zawarte w wiadomościach e-mail).

Hays może rejestrować i analizować zachowania Klientów w sieci przy użyciu różnych elementów danych, np. liczby odwiedzonych stron internetowych, liczby wyszukiwanych kandydatów, w celu przypisania Klientowi ważonej „oceny adekwatności”, aby uzyskać wgląd w potrzeby Klientów i, w razie potrzeby, umożliwić Hays działania następcze.

Konsultanci wykorzystają te wyniki, tworząc krótką listę i ranking, co opisano bardziej szczegółowo poniżej, oraz jako czynnik przy podejmowaniu decyzji, czy przedstawić Klientowi stanowiska (i co mu zaprezentować), będący uzupełnieniem innych danych posiadanych przez Hays na temat Klienta.

Gromadzenie przez Hays danych internetowych będzie opierać się na personalizacyjnych plikach cookie / pikselach, które umieszczamy na urządzeniach Klienta w ramach działań związanych z personalizacją, jak opisano powyżej.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Należy jednak również pamiętać, że nadal możemy oceniać zaangażowanie, nawet jeśli personalizacyjny plik cookie nie zostanie umieszczony na urządzeniu Użytkownika (np. w celu ocenienia zaangażowania Użytkownika możemy wykorzystać dane znajdujące się już w naszych Systemach, nawet jeśli zrezygnował z personalizacyjnego pliku cookie).

Niezależnie od tego, czy uzyskamy zgodę przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika, uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy w związku z przydzieleniem Użytkownikowi wyniku zaangażowania i późniejszym wykorzystaniem tego wyniku.

Uważamy, że w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży przydzielenie Użytkownikowi wyniku zaangażowania, co pomoże naszym konsultantom w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich usług i wysyłania do Użytkownika odpowiednich komunikatów.

Hays może wykorzystywać dane, które gromadzi za pomocą personalizacyjnych plików cookie / pikseli, np. dotyczące zachowania w sieci, takie jak informacje o interakcjach Klientów z witryną internetową (np. aplikacje, odwiedzane strony), w celu wzbogacenia danych Klienta i jego istniejących profili, które znajdują się już w Systemach Hays.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Niezależnie od tego, czy uzyskamy zgodę przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika, uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy w związku z wykorzystaniem gromadzonych przez nas danych dotyczących Użytkownika w celu wzbogacenia jego istniejącego profilu w naszych Systemach.

Uważamy, że w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży wzbogacanie posiadanych przez nas danych dotyczących Użytkownika, co pomoże naszym konsultantom w podejmowaniu decyzji dotyczących sugerowania odpowiednich usług i wysyłania do Użytkownika odpowiednich komunikatów.

 

Udostępnianie danych

 • Będziemy udostępniać dane Użytkownika: (i) przede wszystkim aby zapewnić mu odpowiednią pulę Kandydatów; (ii) aby zapewnić mu program MSP (lub pomagać w tym innej organizacji); (iii) aby świadczyć usługi RPO (lub pomagać w tym innej organizacji); (iv) aby świadczyć Użytkownikowi usługi konsultacyjne i doradcze i/lub (v) aby świadczyć usługi na rzecz pracowników Użytkownika, takie jak szkolenia dla personelu dydaktycznego, który pracuje dla naszych Klientów w sektorze edukacyjnym. O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, możemy w tych celach udostępniać jego dane dowolnej ze spółek naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy.
 • Aby zobaczyć dokładniejszą listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Udostępnianie danych Klientów odbiorcom wymienionym w sekcji „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika”, w tym przekazywanie takich danych poza obszar Wielkiej Brytanii / Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ich przechowywanie i przetwarzanie poza tym obszarem w celach wymienionych w poprzednich tabelach.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.
 • Ujawnienie (np. naszym profesjonalnym doradcom) jest konieczne, aby pomóc nam w ustaleniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.
 • Ujawnienie jest niezbędne do celów realizowanych przez nas „prawnie uzasadnionych interesów” (wyszczególnionych w tabelach powyżej).

Aby pomóc nam ustalić, wykonać lub obronić roszczenia prawne

 • W rzadkich przypadkach możemy również wykorzystać dane osobowe Użytkownika, traktując prawnie uzasadniony interes jako podstawę prawną, do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie w inny sposób danych Klienta w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować dowolne z poniższych:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest szukanie i otrzymanie porady prawnej, jeśli jej potrzebujemy, oraz ochrona siebie w kontekście sporów sądowych i innych.

 
 
 1. Dostawcy i inne osoby trzecie

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Dostawcami.

Do Dostawców zaliczamy spółki i przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) i nietypowych pracowników, takich jak niezależni wykonawcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz Hays. W pewnych okolicznościach Hays podzleca usługi świadczone na rzecz Klientów zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Hays. W tym kontekście Dostawcy będący indywidualnymi wykonawcami, freelancerami lub pracownikami Dostawców będą traktowani jak Kandydaci do celów ochrony danych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Dostawcy zakomunikowali swoim pracownikom właściwe sekcje niniejszej Polityki prywatności (tj. te adresowane do Kandydatów).

Niniejsza sekcja Polityki prywatności ma również zastosowanie do innych stron, z którymi łączy nas relacja biznesowa lub inna (od inwestorów po organizacje charytatywne).

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Nie gromadzimy wielu danych na temat Dostawców i innych osób trzecich, z którymi prowadzimy relacje biznesowe (np. inwestorów) – po prostu musimy upewnić się, że nasza relacja przebiega bezproblemowo. Gromadzimy dane osób kontaktowych w ramach organizacji Użytkownika, takie jak imiona i nazwiska, numery telefonów i adresy e-mail; Gromadzimy również dane rachunków bankowych, abyśmy mogli zapłacić Użytkownikowi. Możemy także posiadać dodatkowe informacje, które ktoś z organizacji Użytkownika zdecydował się nam podać. W pewnych okolicznościach, na przykład gdy Dostawca współpracuje z naszymi zespołami ds. finansów i windykacji, nasze rozmowy z nim mogą być nagrywane, w zależności od obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów.

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe

Dotyczące Użytkownika lub poszczególnych osobach kontaktowych w jego organizacji, w tym:

  • imiona i nazwiska;
  • nazwy stanowisk;
  • numery telefonów;
  • adresy e-mail;
  • dane firmowego rachunku bankowego;
  • numer identyfikacyjny.
 • Informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych
  • Dodatkowe informacje, które Kandydaci lub Klienci mogą nam przekazać na temat Użytkownika lub które uzyskujemy z innych źródeł zewnętrznych.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • Dodatkowe informacje, które Użytkownika lub ktoś z jego organizacji zdecydował się nam przekazać, w tym podczas korespondencji z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny lub klika linki w wiadomości e-mail lub wiadomości SMS otrzymanej od nas, gromadzimy również pewne dane Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe Dostawcy i innych osób trzecich w następujący sposób:

 • dane osobowe, które otrzymujemy od Użytkownika; oraz
 • dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł.

Dane osobowe, które otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika

 • Będziemy otrzymywać dane bezpośrednio od Użytkownika na dwa sposoby:
  • gdy będzie kontaktować się z nami proaktywnie, zwykle telefonicznie lub przez e-mail; lub
  • gdy my będziemy kontaktować się z nim, telefonicznie lub przez e-mail.
 • Rodzaje informacji, które otrzymujemy od Użytkownika w ten sposób, to m.in.:
  • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; oraz
  • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

 • W stosownych przypadkach i zgodnie z wszelkimi lokalnymi przepisami i wymogami będziemy szukać więcej informacji o Użytkowniku lub jego współpracownikach z innych źródeł, zazwyczaj w drodze analizy due diligence lub innej analizy rynkowej:
  • z badań rynku przeprowadzonych przez podmiot zewnętrzny oraz z analizy mediów internetowych i innych (które będziemy przeprowadzić sami lub zlecać innej organizacji);
  • z list uczestników istotnych wydarzeń; oraz
  • z innych ograniczonych źródeł i stron trzecich.
 • Rodzaje informacji, które otrzymujemy w ten sposób na temat Użytkownika, mogą obejmować dotyczące go informacje dostarczane przez innych, zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Nie będziemy automatycznie prosić o zgodę Użytkownika na przesyłanie komunikatów marketingowych na korporacyjny adres pocztowy lub e-mail.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Nie uważamy, aby którekolwiek z poniższych działań w jakikolwiek sposób przynosiło uszczerbek Dostawcom lub innym stronom trzecim. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Przechowywanie danych Dostawcy i innych stron trzecich (i aktualizowanie ich w razie potrzeby) w bazie danych Hays, w celu umożliwienia Hays kontaktowania się z Dostawcami i stronami trzecimi w związku z umowami Hays i relacjami biznesowymi z tymi stronami.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 
 
 • abyśmy mogli kontaktować się z nim w sprawie stosowanych przez nas rozwiązań.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do otrzymania wsparcia i usług od Dostawców oraz utrzymywania relacji biznesowych z innymi podmiotami trzecimi.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • otrzymywanie od Użytkownika, w określonych okolicznościach, informacji o jego usługach;
 • utrzymywanie z Użytkownikiem relacji biznesowych.

Jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną (tj. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) bądź zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z jej zawarciem, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną.

W ograniczonych okolicznościach konieczne może być z naszej strony traktowanie jako podstawy prawnej obowiązku prawnego w zakresie, w jakim obowiązujące prawo wymaga od nas przeprowadzania różnych kontroli w odniesieniu do naszych Dostawców i innych stron trzecich, np. w związku ze sprawdzeniem, czy płacone są składki na ubezpieczenie społeczne i uzyskiwaniem list pracowników zagranicznych.

Przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie w inny sposób danych Dostawcy i innych stron trzecich w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Rzeczywiście wykorzystane informacje zależą od faktycznych okoliczności, ale mogą obejmować:

 •  podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest szukanie i otrzymanie porady prawnej, jeśli jej potrzebujemy, oraz ochrona siebie w kontekście sporów sądowych i innych.

W niektórych jurysdykcjach zastosowanie internetowego procesu weryfikacji tożsamości wideo w celu potwierdzenia tożsamości Dostawcy lub strony trzeciej i udokumentowanie tego procesu.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (w tym kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu osobistego);
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • nagranie wideo.

O ile odbywa się to w jurysdykcji Użytkownika, zwrócimy się do niego o zgodę przed rozpoczęciem nagrywania, ale zakładamy:

 • wypełnienie obowiązku prawnego w zakresie, w jakim obowiązujące prawo wymaga od nas weryfikacji tożsamości Użytkownika (np. w kontekście usług płatniczych);
 • prawnie uzasadniony interes w zakresie, w jakim nie jesteśmy prawnie zobowiązani do weryfikacji tożsamości Użytkownika, przy czym w naszym prawnie uzasadnionym interesie leży utrzymanie wewnętrznych standardów zgodności.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Udostępnianie danych

 • Jeśli zidentyfikowaliśmy Użytkownika jako Dostawcę lub inną stronę trzecią i o ile nie określi on inaczej, możemy udostępniać jego dane dowolnej ze spółek należących do naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy, w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie naszych usług.
 • Zasadniczo będziemy opierać się na tych samych podstawach prawnych, o których wspominaliśmy w powyższej sekcji.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 1. OSOBY, KTÓRYCH DANE OTRZYMUJEMY OD KANDYDATÓW I PERSONELU, NP. OSOBY POLECAJĄCE, OSOBY DO KONTAKTÓW W NAGŁYCH WYPADKACH I OSOBY NA UTRZYMANIU

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Osobami, których dane otrzymujemy od Kandydatów i Personelu Hays. Mogą to być osoby do kontaktów w nagłych wypadkach i osoby polecające. Będziemy się z nimi kontaktować wyłącznie w odpowiednich okolicznościach.

Jakiego rodzaju i w jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Jedyne, czego potrzebujemy od osób polecających, to potwierdzenie tego, co wiedzą na temat naszego Kandydata lub potencjalnego członka Personelu, aby mógł on zdobyć pracę, na której mu zależy. Osoba kontaktowa w nagłych wypadkach to osoba, do której dzwonimy w razie nagłych zdarzeń. Aby poprosić o referencje, potrzebujemy oczywiście danych kontaktowych osoby polecającej (imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Będziemy również potrzebować tych danych, jeżeli nasz Kandydat lub członek Personelu wymienił danego Użytkownika jako osobę kontaktową w nagłych wypadkach, abyśmy mogli skontaktować się z nią w razie wypadku lub nagłego zdarzenia.

Będziemy gromadzić informacje o Użytkowniku, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe i potencjalnie niektóre informacje o stanie zdrowia, jeśli członek Personelu wskazał go jako osobę pozostającą na utrzymaniu lub innego beneficjenta świadczenia związanego z zatrudnieniem lub jeśli członek Personelu wykonuje pewne prawa pracownicze. Możemy również otrzymać (w drodze wnioskowania) pewne ograniczone informacje na temat orientacji seksualnej Użytkownika, jeśli członek Personelu określi go jako współmałżonka lub partnera, wskazując go jako osobę pozostającą na jego utrzymaniu, najbliższego krewnego lub osobę kontaktową w nagłych wypadkach:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • imię i nazwisko;
  • wiek / data urodzenia;
  • stan cywilny;
  • dane kontaktowe;
  • korzystanie z pojazdu służbowego członka Personelu.
 • Informacje kategorii szczególnych
  • dane dotyczące orientacji seksualnej (wywnioskowanej) oraz zdrowia fizycznego lub psychicznego, na przykład jeśli jest to konieczne w związku z uprawnieniem beneficjenta do świadczenia związanego z jego zatrudnieniem lub w przypadku ujawnienia tego przez podanie danych dotyczących najbliższej rodziny.
 • Informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych
  • dodatkowe informacje, które osoba polecająca Użytkownika zdecyduje się nam podać;
  • dodatkowe informacje, które członek Personelu może nam przekazać na temat Użytkownika.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • wszelkie inne informacje, które Użytkownik może nam przekazać, w tym w trakcie korespondencji z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii gromadzonych przez nas danych osobowych nie jest wyczerpująca. W zakresie, w jakim Użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej lub klika dowolne łącza w otrzymanej od nas wiadomości e-mail, będziemy również gromadzić określone dane od Użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, należy zapoznać się z sekcją niniejszej Polityki prywatności dotyczącą poszczególnych kontekstów, która ma zastosowanie do Użytkowników serwisu.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Będziemy wykorzystywać informacje przekazane nam przez Kandydatów lub Personel wyłącznie w następujących celach:

 • jeżeli Kandydaci lub członkowie Personelu wymienią Użytkownika w formularzu jako osobę kontaktową w nagłych wypadkach, skontaktujemy się z Użytkownikiem w razie dotyczącego ich wypadku lub nagłego zdarzenia;
 • jeśli Użytkownik został wymieniony przez członka Personelu lub Pracownika tymczasowego jako najbliższy krewny, osoba pozostająca na utrzymaniu lub inny beneficjent, będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika, aby zapewnić poprawność dokumentacji personalnej tego członka Personelu lub Pracownika tymczasowego i wykorzystywać dane osobowe Użytkownika, gdy jest to niezbędne do realizacji świadczeń pracowniczych i wypłaty wynagrodzenia oraz udostępnienia jego danych odpowiedniemu podmiotowi świadczącemu świadczenia; lub
 • jeśli Kandydat lub potencjalny członek Personelu wskazał Użytkownika jako osoba polecająca, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu uzyskania referencji lub przekażemy jego dane stronie trzeciej, aby zrobiła to w naszym imieniu. W przypadku gdy Użytkownik zostanie poproszony o przedstawienie referencji na podstawie doświadczenia zawodowego Kandydata i jeśli uważamy, że Użytkownik może być zainteresowany zostaniem naszym Klientem, możemy również wykorzystać jego dane, aby skontaktować się z nim w sprawie tej alternatywnej roli (z zastrzeżeniem wszelkich lokalnych przepisów i wymogów).

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasze prawnie uzasadnione interesy i zgodnie z właściwymi przepisami prawa pracy.

Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, ma prawo do sprzeciwu. Więcej o tym, jak z niego skorzystać, można dowiedzieć się w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.

Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do:

 • reagowania na wypadki i sytuacje nagłe, w tym poprzez przechowywanie danych osób, których dane Hays otrzymuje od Kandydatów i Personelu, takich jak osoby kontaktowe w nagłych wypadkach i osoby pozostające na utrzymaniu, w bazie danych;
 • zapewnienia świadczeń pracowniczych i wypłacania wynagrodzeń, w tym poprzez przechowywanie danych osób, których dane Hays otrzymuje od Personelu i Pracowników tymczasowych, takich jak osoby pozostające na utrzymaniu, w bazie danych, i udostępnianie ich w stosownych przypadkach świadczeniodawcom.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać (np. informacje przekazane nam w nagraniu);
 • informacje o Użytkowniku przekazywane przez innych.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • możliwość skontaktowania się z Użytkownikiem w razie wypadku lub nagłego zdarzenia;
 • przekazywanie ewentualnego należnego Użytkownikowi wynagrodzenia ramach świadczeń dla członków Personelu lub Pracowników tymczasowych.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osób, których dane Hays otrzymuje od Kandydatów i Personelu, takich jak osoby polecające, w trakcie komunikacji z osobami polecającymi mającej na celu uzyskanie referencji dla Kandydata lub członka Personelu oraz, w stosownych przypadkach, udostępnianie tych danych stronom trzecim, które wymagają referencji.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • referencje Kandydata.

Prawnie uzasadniony interes, tj. w naszym interesie jest pozyskiwanie referencji członków personelu i Kandydatów w trakcie świadczenia usług oraz weryfikacja podanych przez nich danych.

Wykorzystywanie danych osób, których dane Hays otrzymuje od Kandydatów i członków Personelu, takich jak osoby polecające, osoby kontaktowe w nagłych wypadkach i osoby pozostające na utrzymaniu, do celów działań marketingowych służących promowaniu usług Hays w przypadku gdy Hays uważa, że dana osoba może być zainteresowana zostaniem Klientem (z zastrzeżeniem wszelkich lokalnych praw i wymagań).

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe.

Zwrócimy się do Użytkownika o zgodę.

 

Udostępnianie danych

 • O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, możemy również udostępniać jego dane dowolnej z ze spółek naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 1. Użytkownicy serwisu

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników serwisu.

Użytkownicy serwisu to wszystkie osoby uzyskujące dostęp do którejkolwiek z witryn internetowych Hays lub dowolnej aplikacji mobilnej Hays.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy ograniczoną ilość danych Użytkowników serwisu w celu poprawienia ich doświadczenia podczas korzystania z naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych i ułatwienia zarządzania świadczonymi przez nas usługami. Obejmuje to takie informacje, jak sposób korzystania z naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, częstotliwość wchodzenia na naszą witrynę internetową lub korzystania z aplikacji mobilnych, rodzaj przeglądarki Użytkownika, rodzaj jego urządzenia, lokalizacja, z której przegląda naszą witrynę internetową, wybrany przez niego język i godziny, w jakich nasza witryna internetowa jest najpopularniejsza. Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, np. za pomocą funkcji czatu, lub gdy rejestruje się w jednym z naszych biuletynów, webinarów lub korzystać z jakiejkolwiek innej oferty naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, będziemy gromadzić wszelkie informacje, które nam przekazuje, na przykład imię i nazwisko oraz dane kontaktowe:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • imiona i nazwiska;
  • numery telefonów;
  • adresy e-mail.
 • Informacje gromadzone automatycznie
  • informacje dotyczące interakcji Użytkownika online z materiałami opublikowanymi przez Hays;
  • adres IP;
  • dodatkowe informacje o użytkowaniu, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać; w tym daty, godziny i częstotliwość uzyskiwania dostępu do naszych usług oraz lokalizacji, z której uzyskuje dostęp;
  • wybory dokonane przez Użytkownika;
  • raporty Użytkownika;
  • informacje o zarejestrowanych błędach i rozwiązywaniu problemów;
  • informacje o urządzeniu podczas instalacji, uzyskiwania dostępu do naszych usług lub korzystania z nich;
  • informacje o dostępie do konta (np. numery PIN do celów weryfikacji konta).
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • Wszelkie inne informacje, które Użytkownik może nam przekazać, w tym w trakcie korespondencji z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Kiedy Użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową lub korzysta z naszych aplikacji mobilnych, automatycznie gromadzimy pewne informacje, niezależnie od tego, czy zdecyduje się on korzystać z naszych usług, a mianowicie adres IP, datę i godzinę oraz częstotliwość uzyskiwania dostępu do witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, sposób, w jaki Użytkownik przegląda ich zawartość i inne informacje techniczne. Będziemy również gromadzić dane od Użytkownika, gdy będzie kontaktował się z nami za pośrednictwem witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, na przykład za pomocą funkcji czatu lub gdy będzie rejestrować się w jednym z naszych biuletynów, webinarów lub korzystać z jakiejkolwiek innej oferty naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych.

Gromadzimy dane Użytkownika automatycznie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii, takich jak piksele śledzące i HTML5 Local Storage, zgodnie z ustawieniami plików cookie, które Użytkownik określa za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na górze lub na dole strony lub w ustawieniach swojej przeglądarki. Jeżeli Użytkownik jest również Kandydatem lub Klientem Hays, wykorzystamy dane dotyczące korzystania przez niego z naszych witryn internetowych w celu poprawy innych aspektów komunikacji z Użytkownikiem lub obsługi. Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie lub podobnych technologiach, w tym o tym, jak ich używamy i jakie Użytkownik ma możliwości wyboru, należy zapoznać się z sekcją „Pliki cookie” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.

Rodzaje informacji, które gromadzimy na temat Użytkownika w ten sposób, to m.in.:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; oraz
 • informacje gromadzone automatycznie.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Wykorzystujemy dane Użytkownika do:

 • świadczenia Użytkownikowi usługi, w której się zarejestrował, lub usług, z których korzystał, np. wysyłania mu biuletynu lub uczestnictwa w ankiecie internetowej;
 • ochrony naszych Systemów przed atakami i innymi nielegalnymi działaniami; oraz
 • poprawy doświadczenia związanego z korzystaniem z naszej witryny internetowej lub naszych aplikacji mobilnych, np. przez analizowanie stosowanych ostatnio przez Użytkownika kryteriów wyszukiwania miejsc pracy, co pomoże nam przedstawiać Użytkownikowi oferty pracy lub Kandydatów, którymi naszym zdaniem będzie zainteresowany.

Możemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do tych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, ma prawo do sprzeciwu. Więcej o tym, jak z niego skorzystać, można dowiedzieć się w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.

Aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie lub podobnych technologiach, w tym o tym, jak ich używamy i jakie Użytkownik ma możliwości wyboru, należy zapoznać się z sekcją „Pliki cookie” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.

Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do świadczenia Użytkownikom serwisu usług, w których się rejestrują, w tym biuletynów i ankiet internetowych.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Będziemy uwzględniać prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży świadczenie tych usług i otrzymywanie ich w celu wsparcia naszej podstawowej działalności biznesowej związanej z rekrutacją.

Jeśli Użytkownik zawarł lub zamierza zawrzeć z nami umowę lub jeśli składa wniosek w związku z zawarciem umowy, możemy powoływać się na umowę jako podstawę prawną w zakresie, w jakim czynność przetwarzania, którą zamierzamy podjąć, jest niezbędna do realizacji umowy lub wniosku Użytkownika.

Zwrócimy się o zgodę przed wysłaniem Użytkownikowi jakichkolwiek materiałów marketingowych.

Gromadzenie danych za pomocą personalizacyjnych plików cookie / pikseli i wykorzystywanie tych danych do celów profilowania, co pozwala Hays wyświetlać Użytkownikom serwisu zarówno ukierunkowane, jak i spersonalizowane treści. Obejmuje to:

 • personalizację doświadczenia Użytkowników serwisu, w tym w odniesieniu do stanowisk, na które zwraca się ich uwagę podczas odwiedzania serwisu;
 • przedstawianie rekomendacji dotyczących treści redakcyjnych, które zdaniem Hays mogą zainteresować Użytkowników serwisu;
 • personalizację treści marketingowych, które Użytkownicy serwisu otrzymują za pośrednictwem witryny internetowej, poczty e-mail i innych kanałów marketingowych (jeśli wyrazili zgodę na taki marketing).

Takich personalizacyjnych plików cookie / pikseli używa się w celu zrozumienia, w jaki sposób Użytkownicy serwisu wchodzą w interakcję z witryną internetową, przez rejestrację ich wizyty w witrynie internetowej, odwiedzonych przez nich stron, interakcji, w które się zaangażowali i linków, z których skorzystali. Hays wykorzysta te informacje, aby zrozumieć, czym mogą być zainteresowani Użytkownicy serwisu, i odpowiednio dostosować to, co im pokazuje i wysyła.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Dokładniej rzecz biorąc, będzie to obejmować:

 • dane osobowe i informacje o wyszukiwaniach Użytkowników serwisu (tj. przesłane za pośrednictwem formularza lub pobrane z naszych Systemów);
 • szczegóły interakcji Użytkowników serwisu z witryną internetową (np. aplikacje, wizyty na stronach internetowych) oraz inne informacje pobierane z Systemów (np. nazwa stanowiska, poprzednie aplikacje);
 • dane lokalizacji – wywnioskowane na podstawie stanowisk, adresu IP lub historii aplikacji albo danych przechowywanych w systemie;
 • identyfikatory cyfrowe – adres IP, personalizacyjne pliki cookie;
 • dane dotyczące przeglądania witryn internetowych, dane dotyczące przesyłania formularzy i dane dotyczące zaangażowania w komunikację e-mail;
 • preferencje marketingowe.

Przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika i włączeniem tej funkcji zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie internetowej.

Jeżeli Użytkownik nie chce wyrazić zgody na umieszczenie przez nas na jego urządzeniu personalizacyjnego pliku cookie, powinien wyłączyć opcje „Cookie funkcjonalne” i „Cookie reklamowe” (zob. Polityka plików cookie).

Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do naszych usług na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Niezależnie od uzyskania zgody przed umieszczeniem personalizacyjnych plików cookie / pikseli na urządzeniu Użytkownika uwzględniamy prawnie uzasadniony interes w odniesieniu do działań personalizacyjnych, które następnie przeprowadzamy.

Uważamy, że w naszym interesie (a niekiedy w interesie Użytkownika) leży:

 • zwiększenie zaangażowania i poprawa doświadczenia związanego z korzystaniem z naszych usług poprzez zwiększenie trafności treści, które Użytkownik widzi w witrynach internetowych i w kampaniach e-mailowych Hays;
 • zwiększenie liczby aplikacji, współczynników konwersji i użyteczność aplikacji;
 • zachęcenie Użytkownika do powrotu do naszej witryny internetowej przez zapewnienie jak najbardziej pomocnego doświadczenia;
 • zmniejszenie współczynnika odrzuceń witryny;
 • zwiększenie wskaźnika zaangażowania w komunikację e-mail (tj. częstotliwości, z jaką użytkownicy klikają w linki zawarte w wiadomościach e-mail).

Zapobieganie oszustwom, nielegalnym działaniom, naruszaniu praw lub interesów Hays lub innym atakom na systemy Hays oraz podejmowanie środków przeciwko takim działaniom.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Prawnie uzasadnione interesy, tj.:

 • w naszym i Użytkownika interesie leży zapobieganie oszustwom, nieupoważnionemu korzystaniu z naszego Systemu i innym nielegalnym lub szkodliwym działaniom oraz podejmowanie środków przeciwko takim działaniom;
 • w naszym interesie jest ochrona siebie, Użytkownika i innych;
 • nawet jeśli nie jesteśmy prawnie zobowiązani do udostępniania lub przetwarzania danych Użytkownika w inny sposób, w pewnych okolicznościach w naszym prawnie uzasadnionym interesie będzie współpraca z organami ścigania, organami regulacyjnymi i innymi podmiotami.

Jeśli mamy prawny obowiązek udostępnienia lub innego przetwarzania danych Użytkownika, wypełnienie obowiązku prawnego, np. jeśli otrzymamy ważny wniosek prawny od organu ścigania, regulatora lub innego organu.

 

Udostępnianie danych

 • O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, możemy również udostępniać jego dane dowolnej ze spółek naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.
 • Zasadniczo będziemy opierać się na tych samych podstawach prawnych, o których wspominaliśmy w powyższej sekcji.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 1. Alumni

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Alumnami.

Alumni to byli członkowie Personelu, którzy wyrazili chęć przynależności do sieci Alumnów Hays i korzystania z portalu Alumnów Hays.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Jeśli Użytkownik jest byłym członkiem Personelu i chce należeć do naszej sieci Alumnów i korzystać z naszego portalu dla Alumnów, gromadzimy jego imię i nazwisko, dane kontaktowe, z których Użytkownik chce, abyśmy korzystali, oraz wszelkie inne informacje, które chce nam przekazać, abyśmy pozostawali z nim w kontakcie. Możemy również przechowywać pewne rodzaje danych Użytkownika, które posiadamy – odnoszące się do czasu, który spędził z nami jako członek Personelu:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • imię i nazwisko;
  • wiek / data urodzenia;
  • płeć;
  • fotografia;
  • stan cywilny;
  • narodowość / obywatelstwo / miejsce urodzenia;
  • dane kontaktowe.
 • Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu
  • wykształcenie;
  • historia zatrudnienia.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać
  • wszelkie inne informacje, które Użytkownik może nam przekazać, w tym w trakcie korespondencji z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub w inny sposób.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Jeśli Użytkownik jest byłym członkiem Personelu, przed odejściem zapytamy go, czy chce należeć do naszej sieci Alumnów i korzystać z naszego portalu dla Alumnów. Jeśli Użytkownik jest zainteresowany, poprosimy go o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych, a także o wyrażenie zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych, które naszym zdaniem mogą go zainteresować jako jednego z naszych Alumnów.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Jeśli Użytkownik jest byłym członkiem Personelu i chce należeć do naszej sieci Alumnów oraz korzystać z naszego portalu dla Alumnów, wykorzystamy jego dane do interakcji i kontaktów z nim w celu utrzymania naszych relacji, w tym poprzez:

 • wysyłanie biuletynów i raportów;
 • zapraszanie na wydarzenia;
 • informowanie Użytkownika o specjalnych ofertach pracy;
 • wysyłanie wiadomości o Hays;
 • zapraszanie do udziału w ankietach; oraz
 • wysyłanie Użytkownikowi wiadomości przy specjalnych okazjach, takich jak jego urodziny.

W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”. Jeśli Użytkownik nie jest zadowolony, ma prawo do sprzeciwu. Więcej o tym, jak z niego skorzystać, można dowiedzieć się w sekcji „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.

Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych w trakcie i w zakresie niezbędnym do zapewnienia Alumnom dostępu do sieci Alumnów Hays i portalu Alumnów, w tym poprzez przechowywanie danych Alumnów w bazie danych.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe (w tym dane do utworzenia konta w portalu Alumnów);
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży zapewnienie Użytkownikowi dostępu do sieci Alumnów, portalu i odpowiednich zasobów.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Alumnów w trakcie badań opinii Hays.

W zakresie, w jakim jakiekolwiek dane są publikowane, będą one miały wyłącznie formę zagregowaną/anonimową.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie leży:

 • ulepszanie i rozwijanie zapewnianego przez nas doświadczenia, z uwzględnieniem opinii Użytkownika i wprowadzeniem w naszych procesach zmian tam, gdzie uznamy to za konieczne.

Gromadzenie i przetwarzanie danych Alumnów w toku komunikacji z nimi, w tym poprzez:

 • wysyłanie biuletynów i raportów dla Alumnów;
 • zapraszanie Alumnów na wydarzenia;
 • informowanie Alumnów o specjalnych ofertach pracy;
 • wysyłanie Alumnom wiadomości przy specjalnych okazjach.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Przed wykorzystaniem danych Użytkownika w celach marketingowych, zwrócimy się do niego o zgodę. W przypadku wyrażenia zgody Użytkownik ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie.

Poza tym uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży:

 • polecanie dostępu do naszych zasobów i wydarzeń dla Alumnów oraz zapewnianie do nich dostępu.

 

Udostępnianie danych

 • O ile Użytkownik nie zdecyduje inaczej, możemy również udostępniać jego dane dowolnej z ze spółek naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy i organizacje, na rzecz których świadczymy usługi.
 • Aby zobaczyć dokładniejszą listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 1. Goście

Niniejsza sekcja Polityki prywatności dotyczy Użytkowników będących Gośćmi.

Goście to osoby, które odwiedzają naszą lokalizację, ale nie są członkami naszego Personelu.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Co może zrobić Użytkownik, chcąc dowiedzieć się więcej o tym, jakie dane na jego temat gromadzimy? Tutaj można znaleźć bardziej szczegółowe omówienie rodzajów danych, które gromadzimy. Dane opisane poniżej mają oczywiście charakter dodatkowy względem wszelkich danych osobowych, do których przetwarzania jesteśmy zobowiązani na mocy prawa w danej sytuacji.

W zależności od konkretnych okoliczności oraz obowiązujących lokalnych przepisów i wymogów będziemy gromadzić niektóre lub wszystkie informacje wymienione poniżej. W niektórych jurysdykcjach przetwarzanie niektórych danych wskazanych poniżej podlega ograniczeniom. W takich przypadkach przetwarzamy dane w tych jurysdykcjach wyłącznie w zakresie i w okolicznościach dozwolonych przez prawo:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe
  • imię i nazwisko;
  • wiek / data urodzenia;
  • kopia prawa jazdy i/lub paszportu / dowodu osobistego;
  • numer rejestracyjny pojazdu;
  • adres e-mail.
 • Informacje o wykształceniu i zatrudnieniu
  • obecne stanowisko / specjalizacja / branża.
 • Informacje kategorii szczególnych
  • aktualne informacje o stanie zdrowia Użytkownika (np. możliwe objawy COVID-19);
  • kontrole temperatury;
  • historia szczepień (w tym schorzenia związane ze szczepieniami lub wpływające na nie);
  • w stosownych przypadkach informacje dotyczące organizacji podróży.
 • Informacje gromadzone automatycznie
  • adres IP;
  • adres MAC;
  • informacje o urządzeniu podczas instalacji, uzyskiwania dostępu do naszych usług lub korzystania z nich;
  • informacje o lokalizacji (wywnioskowane ze stanowisk, adresu IP, historii aplikacji lub danych przechowywanych w systemie);
  • informacje o dostępie do konta (np. numery PIN do celów weryfikacji konta);
  • nagrania z monitoringu wizyjnego.
 • Dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać w związku z wizytą
  • dane rejestracyjne dotyczące obiektów i miejsc; oraz
  • cel wizyty.

Należy pamiętać, że powyższa lista kategorii danych osobowych, które możemy gromadzić, nie jest wyczerpująca.

Jeśli Użytkownik odwiedza naszą lokalizację jako Kandydat, Klient, Dostawca / inna osoba trzecia lub Pracownik tymczasowy, powinien zapoznać się również z odpowiednią sekcją dotyczącą kontekstu niniejszej Polityki prywatności, która zawiera informacje o tym, jak przetwarzamy jego dane w każdym z tych scenariuszy dodatkowo w stosunku do działań związanych z przetwarzaniem określonych w niniejszej sekcji.

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe Gościa na następujące sposoby:

 • dane osobowe, które przekazuje nam Użytkownik jako Gość; oraz
 • dane osobowe, które gromadzimy automatycznie.

Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika

Hays musi znać określone informacje o Użytkowniku, aby zapewnić mu dostęp do swojej lokalizacji.

Hays zazwyczaj uzyskuje te informacje od Użytkownika po jego przybyciu do naszej lokalizacji.

Rodzaje informacji otrzymywanych od Użytkownika w ten sposób obejmują:

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o edukacji i zatrudnieniu;
 • informacje kategorii szczególnych; oraz
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Zgodnie z opisem w sekcji „Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

Dane osobowe, które gromadzimy automatycznie

W zakresie, w jakim Użytkownik łączy się z naszą siecią Wi-Fi lub jest rejestrowany przez nasze systemy monitoringu wizyjnego, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami, będziemy również gromadzić jego dane automatycznie (np. za pomocą skryptów monitorujących witrynę, takich jak pliki cookie lub piksele) lub od przekazującego je nam Użytkownika.

Rodzaje informacji na temat Użytkownika, które gromadzimy w ten sposób, obejmują „Informacje gromadzone automatycznie”, opisane w sekcji „Jakie dane osobowe gromadzimy?” powyżej.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe Użytkownika?

Zasadniczo wykorzystujemy dane Gości do celów zarządzania Gośćmi.

Zarządzanie Gośćmi

 • Poniżej wymieniliśmy różne sposoby wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu zarządzania Gośćmi, w stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami. Należy pamiętać, że lista ta nie jest wyczerpująca.
 • W większości przypadków będziemy wykorzystywać dane osobowe Użytkownika do powyższych celów, jeżeli uznamy to za konieczne ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes. Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności Użytkownika, wymagające ochrony danych osobowych”.
 • Uważamy, że żadne z działań, w odniesieniu do których powołujemy się na prawnie uzasadniony interes, nie przynosi żadnego uszczerbku Gościom. Użytkownik ma jednakże prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na tej zasadzie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak z niego skorzystać, należy zapoznać się z sekcją „Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Możemy gromadzić i wykorzystywać dane Użytkownika kategorii szczególnych dotyczące zdrowia zdrowiem do powyższych celów, jeśli uznamy to za konieczne ze względu na żywotny lub publiczny interes. Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO mówi, że możemy przetwarzać dane Użytkownika, gdy jest to „niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej”. W motywie 46 RODO stwierdza się też, że: „Niektóre rodzaje przetwarzania mogą służyć zarówno ważnemu interesowi publicznemu, jak i żywotnym interesom osoby, której dane dotyczą, na przykład gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów humanitarnych, w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się”. Art. 9 ust. 2 lit. i) RODO stanowi, że możemy przetwarzać dane szczególnych kategorii Użytkownika, jeżeli jest to „niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi”.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Dlaczego i jak przetwarzamy dane Użytkownika

Rodzaje wykorzystywanych danych osobowych

Podstawa prawna

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji Gości odwiedzających naszą lokalizację, w tym poprzez:

 • gromadzenie danych od Gości po przybyciu;
 • przechowywanie danych Gości w naszych systemach.
 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu;
 • dodatkowe informacje, które Użytkownik zdecyduje się nam przekazać.

Będziemy uwzględniać prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest prowadzenie rejestru wszystkich osób odwiedzających naszą lokalizację, w celu zarządzania gośćmi oraz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa naszej lokalizacji.

Gromadzenie informacji kategorii szczególnych dotyczących zdrowia i podróży w celu utrzymania zdrowia i bezpieczeństwa Personelu i innych Gości oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz innych wirusów i chorób zakaźnych, a także oceny ryzyka w tym zakresie.

 • informacje kategorii szczególnych.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym interesie jest ochrona naszej działalności przed COVID-19 i innymi wirusami i chorobami zakaźnymi poprzez monitorowanie stanu zdrowia i historii podróży naszych Gości. Musimy dopilnować, aby nasze przedsiębiorstwo działało sprawnie, natomiast nasz Personel i inni Goście mogą być narażeni na ryzyko, jeśli nie wdrożymy odpowiednich środków w celu zagwarantowania, że Goście przejdą odpowiednie kontrole.

Możemy również powoływać się na podstawę prawną odnoszącą się do żywotnych interesów i interesu publicznego, tj. w celu ochrony przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Możemy przetwarzać dane Użytkownika dotyczące zdrowia i podróży na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, gdyż umożliwiają nam przetwarzanie informacji zdrowotnych mających związek z pandemią COVID-19 lub istotnych z innych względów, umożliwiających nam, w stosownych przypadkach, podjęcie kroków w celu zagwarantowania zdrowia i bezpieczeństwa Personelu i innych gości oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i innych wirusów i chorób zakaźnych i oceny ryzyka w tym zakresie.

Nagrywanie i przetwarzanie obrazów i filmów Gości, rejestrowanych przez systemy monitoringu wizyjnego Hays.

 • informacje gromadzone automatycznie.

Uwzględniamy prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży utrzymanie i ochrona bezpieczeństwa naszej lokalizacji i Personelu oraz innych osób poprzez zapobieganie zagrożeń dla bezpieczeństwa lub działań przestępczych bądź szkodliwych oraz i wykrywanie ich.

Przechowywanie i przetwarzanie danych identyfikacji elektronicznej uzyskanych od Gości i z ich urządzeń elektronicznych w celu umożliwienia im dostępu do usług IT np. Wi-Fi dla Gości.

 • podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe;
 • informacje gromadzone automatycznie.

Będziemy uwzględniać prawnie uzasadnione interesy, tj. w naszym i Użytkownika interesie leży świadczenie przez nas usług IT w naszej lokalizacji, takich jak Wi-Fi dla Gości.

 

Udostępnianie danych

 • Jeśli zidentyfikowaliśmy Użytkownika jako Gościa i o ile nie określi on inaczej, możemy udostępniać jego dane dowolnej ze spółek należących do naszej grupy i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak nasi usługodawcy, w celu kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie naszych usług.
 • Zasadniczo będziemy opierać się na tych samych podstawach prawnych, o których wspominaliśmy w powyższej sekcji.
 • Aby zobaczyć pełną listę podmiotów, którym będziemy udostępniać dane osobowe Użytkownika, należy zapoznać się z sekcją „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika” w Ogólnych informacjach o prywatności, w niniejszej Polityce prywatności.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Ogólne informacje o prywatności

 1. Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika?

W stosownych przypadkach i zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami zasadniczo udostępniamy dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom osób:

 • każdej ze spółek należących do naszej grupy;
 • odpowiednim współpracownikom w Hays (mogą to być współpracownicy w zagranicznych biurach);
 • osobom i organizacjom, które przechowują informacje związane z referencjami Użytkownika lub jego podaniem o pracę u nas, takim jak obecni, byli lub potencjalni pracodawcy, edukatorzy i organy egzaminacyjne oraz agencje zatrudnienia i rekrutacji;
 • organom skarbowym, audytorskim i innym, jeżeli uważamy w dobrej wierze, że prawo lub inne regulacje zobowiązują nas do udostępnienia tych danych (na przykład na żądanie organu skarbowego lub w związku z jakimkolwiek przewidywanym postępowaniem sądowym);
 • usługodawcom (zewnętrznym lub spółkom należącym do grupy), którzy wykonują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrznym konsultantom i profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy administracji, wsparcia technicznego i konsultanci IT testujący i rozwijający nasze biznesowe Systemy technologiczne);
 • zewnętrznym dostawcom usług IT i programów do przechowywania dokumentów ramach outsourcingu, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
 • platformom technologii marketingowych i ich dostawcom; oraz
 • jeśli Hays połączy się z inną firmą lub zostanie przejęta przez inną firmę (lub prowadzi znaczące dyskusje na temat takiej możliwości), możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika (potencjalnym) nowym właścicielom firmy lub działalności.

Istnieją również pewne kategorie osób, którym udostępniamy dane osobowe Użytkownika, jeśli jest Kandydatem, Pracownikiem tymczasowym, Osobą, której dane otrzymujemy (np. osobą polecającą) lub Alumnem.

Kandydaci:

Jeśli Użytkownik jest Kandydatem, możemy również udostępniać jego dane osobowe następującym kategoriom osób:

 • potencjalnym pracodawcom i innym agencjom/organizacjom rekrutacyjnym, aby zwiększyć szanse Użytkownika na znalezienie zatrudnienia;
 • partnerom zewnętrznym, serwisom ogłoszeń o pracy, platformom z ofertami pracy, wyszukiwarkom ofert pracy, dostawcom oprogramowania i bazom danych w chmurze, jeśli naszym zdaniem zwiększy to szanse na znalezienie odpowiedniej pracy lub ogólnie usprawnienie procesów rekrutacyjnych;
 • dostawcom MSP w ramach programów MSP naszych Klientów;
 • osobom trzecim, którym zleciliśmy świadczenie usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa;
 • audytorom wewnętrznym i zewnętrznym naszych Klientów, gdy jesteśmy zobowiązani udostępnić im te dane na żądanie w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub regulacyjnych; oraz
 • stronom trzecim pomagającym nam w rozwijaniu usług i procedur w celu optymalizacji procesu selekcji Kandydatów przez poprawę jakości i efektywności usług rekrutacji.

Pracownicy tymczasowi:

Jeśli Użytkownik jest Pracownikiem tymczasowym, możemy również udostępniać jego dane osobowe następującym kategoriom osób:

 • w ograniczonych okolicznościach, stosownie do przypadku, pracownikom ochrony zdrowia, takim jak lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista ds. medycyny pracy;
 • Klientowi, u którego Pracownik tymczasowy pracuje lub będzie pracować; oraz
 • potencjalnym pracodawcom (np. podczas przedstawiania referencji, jeśli jest to dozwolone zgodnie z lokalnymi przepisami i wymogami).

Osoby, których dane otrzymujemy:

Jeśli Użytkownik jest osobą polecającą jednego z Kandydatów, możemy również udostępniać jego dane osobowe następującym kategoriom osób:

 • osobom trzecim, którym zleciliśmy świadczenie usług takich jak weryfikacja referencji, kwalifikacji i karalności, w zakresie, w jakim weryfikacje te są odpowiednie i zgodne z lokalnymi przepisami prawa; oraz
 • audytorom wewnętrznym i zewnętrznym naszych Klientów, gdy jesteśmy zobowiązani udostępnić im te dane na żądanie w celu wypełnienia zobowiązań umownych lub regulacyjnych.

Alumni:

 • Jeśli Użytkownik jest Alumnem, możemy również udostępniać jego dane osobowe wielu dodatkowym stronom w celu ułatwienia naszych stałych relacji, np. możemy udostępniać jego dane osobowe innym Alumnom i powiązanym podmiotom zewnętrznym, takim jak usługodawcy, którzy prowadzą nasz portal dla Alumnów.
 1. W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkownika?
 • Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed nadużyciem, utratą lub nieupoważnionym dostępem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki mające na celu zaradzenie podejrzewanemu naruszeniu ochrony danych.
 • Jeżeli Użytkownik podejrzewa jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do jego informacji osobowych, należy niezwłocznie nas o tym powiadomić. O tym, jak się z nami skontaktować, można dowiedzieć się tutaj.
 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe Użytkownika?
 • Określając odpowiedni okres przechowywania w przypadku różnych rodzajów danych osobowych, zawsze bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość danych osobowych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia tych danych osobowych, cele, dla których musimy je przetwarzać oraz to, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków (oprócz zapewnienia, że przestrzegamy naszych obowiązków prawnych, regulacyjnych i dotyczących zarządzania ryzykiem, jak opisano powyżej).
 • Poniżej przedstawiamy praktyki przechowywania, które stosujemy wobec określonych kategorii osób.

Kandydaci:

 • Jeśli Użytkownik jest Kandydatem, będziemy przechowywać jego dane osobowe w naszych Systemach przez okres do dwóch lat od momentu pozyskania takich danych osobowych lub późniejszego istotnego kontaktu z Użytkownikiem (lub, w stosownych przypadkach, z firmą, w której pracuje). Po tym okresie prawdopodobnie dane Użytkownika nie będą już przydatne do celów, do których zostały zgromadzone. Możemy przechowywać dane osobowe Użytkownika w naszych Systemach przez dłuższy okres, jeśli uważamy w dobrej wierze, że musimy to zrobić, np. ze względu na nasze zobowiązania wobec organów podatkowych lub w związku z przewidywanym sporem sądowym.
 • Uznamy, że w tym kontekście nawiązaliśmy z Użytkownikiem znaczący kontakt, jeśli np. prześle nam CV za pośrednictwem naszej witryny internetowej, weźmie udział w którymkolwiek z naszych szkoleń online, skontaktuje się z nami w sprawie potencjalnych stanowisk (w formie ustnej lub pisemnej) lub kliknie link w naszej komunikacji marketingowej. Otrzymanie, otwarcie lub przeczytanie przez Użytkownika wiadomości e-mail lub innej wiadomości cyfrowej od nas nie będzie uważane za znaczący kontakt do tych celów, chyba że Użytkownik kliknie link lub odpowie natychmiast – uznamy, że mieliśmy z nim znaczący kontakt tylko wtedy, gdy sam podejmie pozytywne działanie.
 • W przypadku Kandydatów, którym usługi są świadczone za pośrednictwem firmy zewnętrznej lub innego podmiotu, znaczący kontakt z Użytkownikiem oznacza znaczący kontakt z firmą lub podmiotem, który świadczy usługi Użytkownikowi. Jeżeli zostaniemy powiadomieni przez taką firmę lub podmiot, że nie ma już takiego związku z Użytkownikiem, będziemy przechowywać jego dane nie dłużej niż dwa lata od tego momentu lub, jeśli nastąpi to później, przez okres dwóch lat od momentu, w którym po raz ostatni mieliśmy znaczący kontakt bezpośrednio z Użytkownikiem.
 • Jeśli Użytkownik jako Kandydat wyraźnie zaznaczył, że woli, abyśmy nie przechowywali jego danych osobowych, usuniemy je z naszych Systemów, chyba że w dobrej wierze uznamy, że musimy je zachować, np. z powodu naszych zobowiązań wobec organów podatkowych lub w związku z ewentualnym przewidywanym sporem sądowym.

Pracownicy tymczasowi:

 • Jeśli zatrudniamy lub angażujemy Użytkownika bezpośrednio jako Pracownika tymczasowego, będziemy zazwyczaj przetwarzać jego dane przez cały czas trwania Tymczasowego stosunku pracy, a następnie będziemy je przechowywać przez pewien czas po zakończeniu współpracy. Dokładny czas będzie zależał od rodzaju danych, naszych prawnie uzasadnionych potrzeb biznesowych i innych przepisów prawnych lub regulacyjnych, które mogą wymagać od nas ich przechowywania przez określony minimalny czas. Np. możemy być zobowiązani do zachowania pewnych danych do celów sprawozdawczości podatkowej lub udzielania odpowiedzi na zapytania podatkowe. Możemy je również zachować, jeśli mogą mieć znaczenie w przypadku potencjalnego sporu sądowego. W jurysdykcjach, które na to zezwalają, zasadniczo będziemy przechowywać dane osobowe Użytkownika, o ile będzie to konieczne, aby umożliwić sobie wystawienie referencji Użytkownikowi lub przyszłemu pracodawcy.
 • Jeśli Użytkownik jest Pracownikiem tymczasowym, będziemy również nadal przetwarzać jego dane osobowe jako Kandydata przez cały czas trwania Tymczasowego stosunku pracy i później. To, czy i w jakim zakresie będziemy nadal przetwarzać dane osobowe Użytkownika jako dane członka Personelu przez cały czas trwania Tymczasowego stosunku pracy i później, zależy od wymogów prawa lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.

Klienci i Dostawcy:

 • Jeśli Użytkownik jest Klientem lub Dostawcą, zachowamy jego dane osobowe w celu świadczenia mu usług lub otrzymywania usług od niego bądź dostarczania mu informacji o naszych usługach, które naszym zdaniem mogą go zainteresować.
 • Jeśli Użytkownik wyraźnie zaznaczył, że nie jest zainteresowany naszymi usługami, wówczas usuniemy jego dane osobowe z naszych Systemów, chyba że w dobrej wierze uznamy, że musimy je zachować, np. z powodu naszych zobowiązań wobec organów podatkowych lub w związku z ewentualnym przewidywanym sporem sądowym.

Użytkownicy serwisu:

 • Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem serwisu, będziemy przechowywać jego adres IP i wszelkie inne informacje wymagane do obsługi witryny lub naszych aplikacji mobilnych przez 365 dni.

Inne kategorie osób:

 • W pozostałych przypadkach będziemy przechowywać dane Użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, w którym zostały zgromadzone lub przetworzone. Po upływie tego czasu lub jeśli Użytkownik wyraźnie zaznaczył, że nie jest zainteresowany jedną z usług naszej witryny internetowej lub aplikacji mobilnych, usuniemy te dane z naszych Systemów, chyba że w dobrej wierze uznamy, że musimy je zachować, np. z powodu naszych zobowiązań wobec organów podatkowych lub w związku z ewentualnym przewidywanym sporem sądowym.
 1. Jak uzyskać dostęp do przekazanych nam danych osobowych, poprawić je lub wycofać?
 • Jednym z głównych celów RODO jest ochrona i doprecyzowanie praw obywateli UE i osób przebywających w UE w zakresie ochrony danych. Oznacza to, że Użytkownik zachowuje różne prawa względem swoich danych, nawet po ich przekazaniu do nas. Są one opisane szczegółowo poniżej.
 • Aby dowiedzieć się więcej o tych prawach, należy skontaktować się z nami. Postaramy się rozwiązać wszelkie wątpliwości bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc (z zastrzeżeniem ewentualnych przedłużeń terminu z mocy prawa). Należy zwrócić uwagę, że możemy przechowywać korespondencję Użytkownika, aby ułatwić rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych problemów.
 • Prawo do sprzeciwu: prawo to umożliwia Użytkownikowi sprzeciwienie się przetwarzaniu przez nas jego danych osobowych, jeżeli robimy to z jednego z następujących czterech powodów: (i) nasze prawnie uzasadnione interesy; (ii) umożliwienie nam realizacji zadania w interesie publicznym lub w ramach działań organów publicznych; (iii) przesyłanie materiałów marketingu bezpośredniego; oraz (iv) do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych.
 • Powyższe kategorie „prawnie uzasadnionych interesów” i „marketingu bezpośredniego” najczęściej mają zastosowanie do Użytkowników serwisu, Kandydatów, Pracowników tymczasowych, Klientów i Dostawców. Jeżeli sprzeciw dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika, ponieważ uznajemy to za konieczne dla jego uzasadnionych interesów, musimy zastosować się do sprzeciwu poprzez zaprzestanie działań, o których mowa, chyba że:
  • możemy udowodnić, że mamy ważne, uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad interesami Użytkownika; lub
  • przetwarzamy dane do celów ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
 • Jeżeli sprzeciw Użytkownika dotyczy marketingu bezpośredniego, musimy zastosować się do jego sprzeciwu poprzez zaprzestanie tych działań.
 • Prawo do wycofania zgody: jeżeli otrzymaliśmy od Użytkownika zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów określonych działań (np. ustaleń marketingowych lub automatycznego profilowania), może on wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a my zaprzestaniemy takich działań, na które uprzednio Użytkownik wyraził zgodę, chyba że uważamy, iż istnieje inna podstawa dalszego przetwarzania danych Użytkownika w tym celu, o czym powiadomimy Użytkownika.
 • Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych: Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje posiadamy na jego temat, oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Użytkownika o weryfikację jego tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących złożonego wniosku. Jeżeli udostępnimy Użytkownikowi posiadane przez nas dane na jego temat, nie obciążymy go kosztami z tego tytułu, chyba że wniosek jest „w sposób oczywisty nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli Użytkownik zażąda od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć go uzasadnionymi kosztami administracyjnymi. Możemy odrzucić wniosek Użytkownika, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy wniosek Użytkownika, zawsze pozna on uzasadnienie naszej decyzji.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących wniosków osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych i możemy odrzucić wniosek Użytkownika zgodnie z takimi przepisami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 • Prawo do wymazania: w pewnych okolicznościach Użytkownik prawo żądać wymazania danych na swój temat. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:
  • dane nie są już niezbędne do celów, w których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;
  • jeżeli Użytkownik wcześniej udzielił zgody na przetwarzanie przez nas danych, wycofał ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;
  • dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);
  • konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych; lub
  • jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.
 • Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach, w których działamy, przestrzegamy dodatkowych lokalnych przepisów prawa i wymogów dotyczących prawa osób, których dane dotyczą, do wymazania danych i możemy odrzucić wniosek Użytkownika zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 • Jesteśmy uprawnieni do odrzucenia złożonego wniosku wyłącznie z następujących przyczyn:
  • skorzystanie z prawa wolności wypowiedzi i informacji;
  • spełnienie zobowiązania prawnego, realizacja zadania w interesie publicznym w ramach działań organów publicznych;
  • do celów zdrowia publicznego w interesie publicznym;
  • do celów archiwizacyjnych, badawczych lub statystycznych; lub
  • w celu realizacji lub obrony roszczenia prawnego.
 • Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszelkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: w pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych na swój temat. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie danych Użytkownika i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (i) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (ii) udzielenia przez Użytkownika zgody; lub (iii) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
 • Okoliczności, w których Użytkownik jest uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, są następujące:
  • Użytkownik podważa poprawność danych osobowych na swój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas danych osobowych Użytkownika będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana.
  • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu przez nas danych osobowych na swój temat w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku Użytkownik może zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania danych osobowych.
  • Jeżeli przetwarzanie przez nas danych Użytkownika jest bezprawne, ale woli on, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania.
  • Jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania danych osobowych Użytkownika, ale potrzebuje on danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Jeżeli udostępniliśmy dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Użytkownika przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie danych osobowych.
 • Prawo do poprawy: użytkownik ma również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na jego temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Użytkownika, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do wniosku Użytkownika, wyjaśnimy przyczyny naszej decyzji.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo, według własnego uznania, przekazywać swoje dane osobowe pomiędzy administratorami danych. Oznacza to, że Użytkownik może przekazywać swoje dane konta w Hays innej platformie internetowej. Aby umożliwić to Użytkownikowi, przekażemy dane w powszechnie stosowanym formacie nadającym się do przetwarzania maszynowego, chronionym hasłem, aby Użytkownik mógł przenieść swoje dane na inną platformę internetową. Możemy również bezpośrednio przekazać dane Użytkownikowi. Prawo do przenoszenia danych ma zastosowanie do: (i) danych osobowych przetwarzanych automatycznie (czyli bez jakiejkolwiek interwencji człowieka); (ii) danych osobowych przekazanych przez Użytkownika; oraz (iii) danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody Użytkownika w celu realizacji umowy.
 • Prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym: użytkownik ma również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzorczym. O tym, jak się z nimi skontaktować, można dowiedzieć się tutaj.
 • Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z któregokolwiek z tych praw lub wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (jeżeli zgoda stanowi naszą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika), informacje na temat sposobu skontaktowania się z nami może znaleźć tutaj. Należy zwrócić uwagę, że możemy przechowywać korespondencję Użytkownika, aby ułatwić rozwiązanie jakichkolwiek zgłoszonych problemów.
 • Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji powiadomień o ogłoszeniach w dowolnym momencie. Informacje o tym, jak to zrobić, można znaleźć tutaj.
 • Ważne jest, aby przechowywane przez nas dane osobowe były dokładne i aktualne. Prosimy Użytkownika o informowanie nas na bieżąco, jeśli jego dane osobowe ulegną zmianie w okresie, przez który przechowujemy te dane.
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika?
 • Użytkownik może znaleźć podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i jego lokalizację, klikając ten link.
 • W razie jakichkolwiek uwag lub sugestii dotyczących niniejszej Polityki prywatności, należy kliknąć ten link. Podchodzimy do kwestii prywatności poważnie, więc odpiszemy tak szybko, jak to możliwe.
 1. W jaki sposób przechowujemy i przekazujemy dane Użytkownika za granicę?
 • Oto dokładniejsze informacje dla Użytkowników zainteresowanych, jak przechowujemy i przekazujemy ich dane za granicę. Aby zapewnić Użytkownikowi jak najlepszą obsługę i realizować cele opisane w niniejszej polityce, dane te mogą być przekazywane:
  • pomiędzy podmiotami Hays i wewnątrz nich;
  • osobom trzecim (np. doradcom lub innym Dostawcom Hays);
  • w stosownych przypadkach Klientom zagranicznym;
  • Klientom z kraju Użytkownika, którzy z kolei mogą przekazywać dane Użytkownika za granicę;
  • dostawcy usługi chmurowej; oraz
  • osobom trzecim, o których mowa w sekcji „Komu udostępniamy dane osobowe Użytkownika”.
 • Chcemy upewnić się, że dane Użytkownika są przechowywane i przekazywane w bezpieczny sposób. Będziemy więc przekazywać dane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub EOG (państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jeżeli będzie to zgodne z ustawodawstwem z zakresu ochrony danych, a środki przekazu zapewnią odpowiednią ochronę danych Użytkownika, na przykład:
  • poprzez umowę o przekazywaniu danych zawierającą przyjęte przez Komisję Europejską aktualne standardowe klauzule umowne dotyczące przenoszenia danych osobowych przez administratorów danych w EOG na administratorów i podmioty przetwarzające w jurysdykcjach bez odpowiednich przepisów z zakresu ochrony danych; lub
  • przekazując dane Użytkownika do kraju, w którym Komisja Europejska dokonała ustalenia adekwatności w zakresie poziomu ochrony danych w takim kraju poprzez swoje ustawodawstwo; lub
  • w ramach programu zatwierdzonego przez Komisję Europejską (jako następcę Tarczy Prywatności lub innego), który reguluje wymianę danych osobowych między jurysdykcjami; lub
  • jeżeli jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy nami a osobą trzecią, a przeniesienie leży w interesie Użytkownika do celów umowy (gdy na przykład musimy przenieść dane poza EOG w celu spełnienia naszych zobowiązań umownych, jeżeli Użytkownik jest naszym Klientem); lub
  • jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na przeniesienie danych.
 • Aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych Użytkownika, wprowadziliśmy odpowiednie procedury współpracy z osobami trzecimi, którym udostępniamy dane osobowe, aby zagwarantować, że dane osobowe Użytkownika są wykorzystywane przez te osoby trzecie w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych.
 1. Polityka plików cookie

Co to jest plik cookie?

 • „Cookie” (lub podobna technologia, taka jak piksel śledzący) („Plik cookie”) to bardzo mały plik tekstowy lub graficzny, który jest umieszczany na urządzeniu Użytkownika, gdy odwiedza on stronę internetową lub otwiera wiadomość e-mail i który rejestruje jego zachowanie (np. nawigacja w witrynie). Pliki cookie usprawniają korzystanie z różnych kanałów cyfrowych Hays, na przykład poprzez umożliwienie nam prezentowania dostosowanych treści i opcji w oparciu o informacje przechowywane na temat ostatniej wizyty Użytkownika. Pliki cookie mogą być także wykorzystywane do śledzenia ruchu sieciowego oraz do celów reklamowych i marketingowych.
 • Niemal wszystkie kanały cyfrowe wykorzystują pliki cookie, nie szkodząc systemowi Użytkownika. Używamy ich niezależnie od tego, czy Użytkownik wchodzi w interakcje z Hays za pośrednictwem naszej witryny internetowej, aplikacji lub innego kanału cyfrowego oraz niezależnie od tego, czy Użytkownik jest Kandydatem, Pracownikiem tymczasowym, Klientem, Dostawcą, Użytkownikiem serwisu czy kimś innym.
 • Jeśli Użytkownik chce sprawdzić lub zmienić rodzaje plików cookie, które akceptuje, zwykle może to zrobić za pomocą ustawień prywatności w przeglądarce lub, bardzo łatwo, za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na górze lub na dole strony. Należy pamiętać, że w przypadku uzyskiwania dostępu do usług Hays na wielu urządzeniach może być konieczne dostosowanie ustawień za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie” na każdym urządzeniu.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

 • Wykorzystujemy pliki cookie w następujących celach:
  • Aby spersonalizować korzystanie z naszych kanałów cyfrowych i ulepszyć ich funkcjonalność, np.:
   • aby Użytkownik pozostał zalogowany na swoim koncie przez cały czas wizyty;
   • aby dostosować i zwiększać trafności treści, które Użytkownik widzi (które mogą się różnić w zależności od tego, czy Użytkownik jest Kandydatem, Pracownikiem tymczasowym, Klientem, Dostawcą, Użytkownikiem serwisu lub kimś innym, a także w zależności od preferencji Użytkownika), co, mamy nadzieję, z kolei poprawi interakcje z naszymi usługami i związane z tym doświadczenie (i zachęci Użytkownika do powrotu);
   • jeśli Użytkownik jest Kandydatem, aby personalizować treści marketingowe, które udostępniamy mu za pośrednictwem naszych kanałów cyfrowych (jeśli wyraził zgodę na taki marketing), co, mamy nadzieję, zwiększy liczbę aplikacji, współczynniki konwersji i użyteczność aplikacji.
  • Aby zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcje z naszą witryną internetową i innymi kanałami cyfrowymi, np. poprzez śledzenie odwiedzonych stron, wykonanych interakcji, klikniętych linków oraz liczby przeczytanych ogłoszeń o pracę i artykułów. Dzięki temu możemy zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta z naszych kanałów cyfrowych, dostosować to, co mu pokazujemy i wysyłamy, oraz śledzić wszelkie wzorce, które pojawiają się indywidualnie lub w większych grupach. Pomaga nam to rozwijać i ulepszać nasze cyfrowe kanały i usługi w odpowiedzi na to, czego chcą i potrzebują nasi goście (i rozumiemy, że te pragnienia i potrzeby różnią się w zależności od tego, czy Użytkownik jest Kandydatem, Pracownikiem tymczasowym, Klientem, Dostawcą, Użytkownikiem serwisu lub kimś innym), co z kolei pomaga nam poprawiać interakcje z naszymi usługami i związane z tym doświadczenie poprzez zwiększanie trafności udostępnianych przez nas treści. Ponadto, jak opisano powyżej w sekcji „Profilowanie, algorytmy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”, proces analizy zachowań internetowych pozwala nam na przypisanie Kandydatom ważonej „oceny przystępności” w celu uzyskania wglądu w potrzeby Kandydatów i umożliwienia Hays podjęcia działań następczych w razie potrzeby, a Konsultanci wykorzystują te wyniki, przygotowując krótkie listy i rankingi Kandydatów oraz jako czynnik przy podejmowaniu decyzji, czy skontaktować się z Kandydatem / zaprezentować mu stanowiska, służący jako uzupełnienie innych danych posiadanych przez Hays na temat Kandydata.
  • Jeśli Użytkownik jest Kandydatem:
   • aby pomóc nam w prezentowaniu Użytkownikowi ofert pracy, które naszym zdaniem go zainteresują, poprzez personalizację stanowisk, na które zwracana jest jego uwaga;
   • aby spersonalizować nasze rekomendacje dotyczące treści redakcyjnych (takich jak raporty o rozwoju sytuacji w branży Użytkownika), które naszym zdaniem mogą być interesujące;
   • aby wzbogacić dane Kandydata oraz istniejące profile Kandydatów, które już przechowujemy w naszych Systemach;
   • aby analizować dane uzyskane poprzez śledzenie i monitorowanie doświadczenia Kandydatów i aktywności na koncie w celu profilowania Kandydatów i przydzielania ich do „pul talentów” na podstawie ich cech i zachowań (np. poprzednie stanowiska, umiejętności, doświadczenie w branży, lokalizacja lub czas, w którym Kandydat jest gotów pracować) – jak opisano powyżej w sekcji „Profilowanie, algorytmy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”, przypisywanie Kandydatów do pul talentów jest procesem w pełni zautomatyzowanym i może wiązać się z wykorzystaniem botów.

Mamy nadzieję, że oznacza to mniej czasu na przeszukiwanie niekończących się stron i szybsze znalezienie pracy, której poszukuje Użytkownik.

 • Rodzaje plików cookie:
  • Sesyjne pliki cookie: przechowywane na urządzeniu Użytkownika wyłącznie podczas sesji przeglądarki i automatycznie wygasające po zamknięciu przeglądarki – umożliwiają witrynie rozpoznawanie działań Użytkownika podczas sesji przeglądarki i łączenie ich ze sobą oraz i zwykle przechowują anonimowy numer ID sesji umożliwiający Użytkownikowi przeglądanie witryny internetowej bez konieczności logowania się na każdą stronę, ale nie pobierają żadnych informacji z urządzenia Użytkownika.
  • Lub trwałe pliki cookie: trwały plik cookie jest przechowywany na urządzeniu Użytkownika i pozostaje tam po zamknięciu przeglądarki. Plik cookie może być odczytywany przez witrynę internetową, która go utworzyła, podczas następnej wizyty. Trwałych plików cookie używamy do celów Google Analytics i do personalizacji (więcej informacji na temat tego, co może obejmować personalizacja, znajduje się powyżej, a także w powyższej sekcji „Profilowanie, algorytmy i zautomatyzowane podejmowanie decyzji”).
 • Pliki cookie mogą być również sklasyfikowane w następujący sposób:
  • Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie niezbędne do umożliwienia Użytkownikowi efektywnego korzystania z witryny internetowej, np. podczas aplikowania na stanowisko, więc nie mogą być wyłączone. Bez tych plików cookie nie moglibyśmy świadczyć usług udostępnianych w naszej witrynie internetowej. Tego rodzaju pliki cookie nie gromadzą informacji o Użytkowniku, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych lub zapamiętania, gdzie Użytkownik był w internecie.
  • Pliki cookie związane z funkcjonalnością: tego rodzaju pliki cookie umożliwiają nam monitorowanie i ulepszanie działania naszej witryny internetowej. Pozwalają nam na przykład zliczać wizyty, identyfikować źródła ruchu sieciowego i obserwować, które elementy witryny internetowej są najpopularniejsze. Tego rodzaju pliki cookie umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika (na przykład jego nazwa użytkownika, język lub region) i zapewnienie ulepszonych funkcjonalności. Możemy na przykład przekazać Użytkownikowi wiadomości lub aktualizacje istotne dla usług, z których korzysta. Tego rodzaju pliki cookie mogą być również wykorzystane do zapamiętania zmian, których Użytkownik dokonał w zakresie rozmiaru tekstu, czcionki i innych elementów stron internetowych, które można personalizować. Mogą być również wykorzystane do udostępnienia Użytkownikowi usług, których zażądał, jak na przykład obejrzenie filmu lub komentowanie bloga. Informacje gromadzone przez te pliki cookie są zwykle zanonimizowane.
  • Reklamowe pliki cookie: tego rodzaju pliki cookie pomagają nam reklamować szczegóły potencjalnych ofert pracy, które według nas mogą zainteresować Użytkownika. Są one trwałe (tak długo, jak długo Użytkownik będzie u nas zarejestrowany) i oznaczają, że kiedy Użytkownik zaloguje się lub wróci na witrynę internetową, może zobaczyć oferty pracy podobne do tych, które przeglądał poprzednio.

Link „Preferencje dotyczące plików cookie” w naszej witrynie prowadzi do listy plików cookie, których używamy w jurysdykcji Użytkownik oraz informację, dlaczego ich używamy i jakie to rodzaje plików cookie.

Jak zarządzać plikami cookie lub je odrzucać

 • Kiedy Użytkownik po raz pierwszy odwiedza naszą witrynę internetową, jest proszony o wybranie rodzaju plików cookie, które chce otrzymywać. Prosimy o uprzednią zgodę na niektóre pliki cookie za pośrednictwem linku „Preferencje dotyczące plików cookie”, chociaż możemy ustawić ściśle niezbędne pliki cookie bez zgody Użytkownika. W tym celu Użytkownik może również skorzystać z ustawień prywatności w swojej przeglądarce. Należy pamiętać, że odrzucenie wszystkich plików cookie w ustawieniach prywatności przeglądarki oznacza, że Użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać z wszystkich funkcji naszej witryny. Każda przeglądarka jest inna, więc należy sprawdzić menu „Pomoc” w swojej przeglądarce, aby dowiedzieć się, jak zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie.
 • Użytkownik może zaktualizować udzieloną zgodę w dowolnym momencie za pomocą linku „Preferencje dotyczące plików cookie”. Może również zrezygnować z plików cookie, które nie są bezwzględnie niezbędne do wykonywania podstawowych funkcji naszej witryny, zmieniając ustawienia przeglądarki. Jeśli Użytkownik korzysta z linku „Preferencje dotyczące plików cookie”, aby zaktualizować wybór plików cookie, musi pamiętać, że nie powoduje to usunięcia plików cookie, które zostały już umieszczone na jego urządzeniu. Jeśli Użytkownik chce usunąć te pliki cookie, powinien to zrobić, korzystając z ustawień prywatności swojej przeglądarki.
 • Jeśli Użytkownik zdecyduje się usunąć wszystkie pliki cookie za pomocą ustawień prywatności przeglądarki, spowoduje to również usunięcie wszelkich zapisów dotyczących rezygnacji, które mogą być przechowywane przez plik cookie na urządzeniu Użytkownika (aby rezygnacja mogła być kontynuowana) i konieczna może być ponowna aktywna rezygnacja.
 1. Usługi osób trzecich
 • W trakcie korzystania z naszych usług Kandydaci, Pracownicy tymczasowi i Alumni mogą chcieć uzyskać dostęp do niezależnych witryn internetowych i usług stron trzecich (np. platform zatrudnienia), które nie są przez nas obsługiwane. Takie niezależne witryny i strony trzecie nie są pod naszą kontrolą, a my nie ponosimy odpowiedzialności za ich zawartość lub politykę prywatności (jeśli taka istnieje) i nie sprawdziliśmy ich ani nie zatwierdziliśmy. Użytkownik będzie musiał samodzielnie ocenić, czy korzystać z takich niezależnych witryn, w tym czy korzystać z jakichkolwiek usług oferowanych przez stronę trzecią.
 • Niekiedy zaangażowani przez nas zewnętrzni usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe przekazane im przez nas jako administratorowi danych we własnym zakresie, np. w celu: (i) prowadzenia własnej sprawozdawczości wewnętrznej, (ii) zapobiegania zagrożeniom dla bezpieczeństwa lub integralności ich systemów lub reagowania na nie; (iii) ustalenia, dochodzenia lub obrony własnych roszczeń prawnych; (iv) wypełniania obowiązków prawnych, które na nich ciążą; oraz (v) używania danych osobowych w formie zanonimizowanej lub zagregowanej w celu ulepszania własnych produktów i usług. Zazwyczaj mają oni własne polityki prywatności, które określają bardziej szczegółowo czynności związane z przetwarzaniem.

Aneks 1
Jak się z nami skontaktować

Kraj, w którym Użytkownik korzysta z usług Hays lub świadczy usługi na rzecz Hays

Podmiot Hays odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników serwisu

To, który podmiot Hays będzie odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Kandydatów, Klientów, Pracowników tymczasowych, Klientów, Dostawców i stron trzecich, Osób, których dane otrzymujemy, Użytkowników serwisu, Alumnów i Gości będzie zależne od tego, która z poniższych spółek jest kontrahentem związanym z odpowiednim porozumieniem

Jak się z nami skontaktować:

· w celu wglądu, poprawienia lub wycofania przekazanych nam danych osobowych;

· jeżeli istnieje podejrzenie jakiekolwiek nadużycia, utraty lub nieupoważnionego dostępu do danych osobowych Użytkownika;

· w celu wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli zgoda jest podstawą prawną przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika).

Z wszelkimi uwagami i sugestiami dotyczącymi niniejszej Polityki prywatności.

Jak Użytkownik może się z nami skontaktować w celu aktualizacji swoich preferencji marketingowych

Polska

Hays Poland sp. z o.o.

· Hays Poland sp. z o.o.

· Hays Outsourcing sp. z o.o.

· Hays Poland Center of Excellence sp. z o.o.

Można napisać do nas pod następujący adres:

ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, Polska c/o Data Protection Officer and data protection team.

Ewentualnie można skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych i zespołem ds. ochrony danych, wysyłając wiadomość e-mail na adres: customerservice@hays.pl.

Można to zrobić, aktualizując swój profil tutaj.

Ewentualnie można wysłać nam wiadomość e-mail na adres: customerservice@hays.pl lub kliknąć w link anulowania subskrypcji w którymkolwiek otrzymanym e-mailu marketingowym.

W przypadku gdy sposoby i cele przetwarzania danych osobowych rodzajów osób fizycznych wymienionych powyżej zostaną określone wspólnie przez więcej niż jeden z wymienionych powyżej podmiotów Hays, podmioty Hays będą przetwarzać takie dane osobowe jako współadministratorzy do celów art. 26 ust. 1 RODO.

Przestrzegamy wymogów nałożonych przez RODO w zakresie ustanowienia relacji wspólnej administracji pomiędzy podmiotami Hays.

Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z praw przysługujących mu na mocy RODO w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez podmioty Hays działające na zasadzie wspólnej administracji, powinien skontaktować się z nami przez kanały wskazane powyżej.

 

Aneks 2
Jak skontaktować się z lokalnym organem nadzorczym

Kraj, w którym Użytkownik korzysta z usług Hays lub świadczy usługi na rzecz Hays

Dane lokalnego organu nadzorczego Użytkownika

Polska

Urząd Ochrony Danych Osobowych. Możesz skontaktować się z nim w następujący sposób:

· Phone: 606-950-000

 
 

Aneks 3
Warianty naszej Polityki prywatności obowiązujące w poszczególnych krajach

JURYSDYKCJA

WYMÓG PRAWNY OBOWIĄZUJĄCY W DANYM KRAJU

Polska

Użycie wrażliwych lub specjalnych kategorii Danych Kandydata

Dane o Karalności

Możemy przetwarzać informacje o wszelkiej karalności jeżeli prawo nam na to pozwala.

 

Wnioski osób, których dane dotyczą, o udostępnienie danych

Mamy prawo odmówić odpowiedzi na Twój wniosek o udostępnienie dotyczących Cię danych w sytuacjach kiedy przetwarzamy Twoje dane: (i) ponieważ mamy prawny obowiązek ich przechowywania; lub (ii) w celach monitorowania wewnętrznego spełnienia przez nas zasad przetwarzania danych lub ochrony danych (np. kiedy są one trzymane w systemie kopii zapasowych / archiwizacyjnym) oraz kiedy udostępnienie Tobie tych danych wymagałoby nieproporconalnego wysiłku, kiedy stosujemy środki techniczne i organizacyjne uniemożliwiające nam przetwarzanie tych danych w innych celach.

 

Prawo do wymazania

Nie będziemy musieli wymazywać Twoich danych jeżeli jesteśmy prawnie zobowiązani do ich zachowania (np. mając obowiązek archiwizacyjny lub związany z przepisami podatkowymi)    

 

Jeżeli w przyszłości będziemy używać zautomatyzowanych technologii w celu przetwarzania Twoich danych osobowych będziemy mieli prawo odmówić wymazania Twoich danych jeżeli będziemy mieli powód wierzyć, że takie wymazanie będzie miało negatywne skutki dla Twoich uzasadnionych interesów lub jeżeli takie wymazanie spowoduje złamanie przez nas prawnego zobowiązania do przechowywania Twoich danych przez określny czas. Zamiast tego, w tych sytuacjach, przetwarzanie Twoich danych będzie ograniczone w określony sposób przewidziany w RODO.

 

Użycie Danych Kandydata, Klienta lub Dostawcy w celach marketingowych

Mamy prawo polegania na zgodzie w systemie soft opt-in w celu marketingu produktów i usług Hays za pomocą nie-elektronicznych środków komunikacji (tj. w bezpośredniej rozmowie lub wysyłając broszury pocztą). Będziemy prosili Cię o wyraźną zgodę na marketing produktów lub usług podmiotów trzecich oraz każdy marketing za pomocą elektronicznych środków komunikacji.   

 

Nasze podstawy prawne przetwarzania Twoich danych jeśli jesteś Kandydatem lub Potencjanym kandydatem

Uznajemy, że w przypadku zatrudnienia opartego na prawe pracy potencjalny pracodawca może, bez otrzymania Twojej zgody zbierać i przetwarzać jedynie następujące dane osobowe: (i) imię (imiona) i nazwisko; (ii) datę urodzenia; (iii) wszelkie informacje kontaktowe jakie nam podałeś; (iv) informacje o wykształceniu (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (v) kwalifikacje (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (vi) informacje o poprzednim zatrudnieniu (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (vii) inne dane przewidziane prawem w przypadku określonych stanowisk, zawodów. My jednakże, jako agencja zatrudnienia, kiedy przetwarzamy dane Knadydatów lub Potencjalnyhc kandydatów we własnym imieniu, nie w imieniu naszych klientów, robiąc to w celu pomocy Tobie w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia niezależnie od rodzaju tego zatrudnienia, właczajac zatrudnienia w ramach umów prawa cywilnego, możemy zbierać i przetwarzać inne kategorie danych niż te wymienione powyżej, kótre mogą być w uzasadniony sposób niezbędne do znalezienia Ci zatrudnienia jak na przykład informacje o Twoich oczekiwanianiach finasowych, referencjach, dostępności, preferencjach zawodowych i inne, które nam przekażesz w swoim życiorysie lub upublicznisz na stronach internetowych służących do poszukiwania pracy lub podobnych i robimy to na podstawie uzasadnionego interesu a nie na podstawie Twojej zgody.    

 

Cookies

Zbieranie danych osobowych przy użyciu plików cookies wymaga wyraźnej zgody użytkownika (opt-in).

 

Inne

Uznajemy, że w przypadku zatrudnienia opartego na prawe pracy potencjalny pracodawca może, bez otrzymania Twojej zgody zbierać i przetwarzać jedynie następujące dane osobowe: (i) imię (imiona) i nazwisko; (ii) datę urodzenia; (iii) wszelkie informacje kontaktowe jakie nam podałeś; (iv) informacje o wykształceniu (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (v) kwalifikacje (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (vi) informacje o poprzednim zatrudnieniu (jeżeli są istotne w przypadku stanowiska na jakie aplikujesz); (vii) inne dane przewidziane prawem w przypadku określonych stanowisk, zawodów. My jednakże, jako agencja zatrudnienia, kiedy przetwarzamy dane Knadydatów lub Potencjalnyhc kandydatów we własnym imieniu, nie w imieniu naszych klientów, robiąc to w celu pomocy Tobie w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia niezależnie od rodzaju tego zatrudnienia, właczajac zatrudnienia w ramach umów prawa cywilnego, możemy zbierać i przetwarzać inne kategorie danych niż te wymienione powyżej, kótre mogą być w uzasadniony sposób niezbędne do znalezienia Ci zatrudnienia jak na przykład informacje o Twoich oczekiwanianiach finasowych, referencjach, dostępności, preferencjach zawodowych i inne, które nam przekażesz w swoim życiorysie lub upublicznisz na stronach internetowych służących do poszukiwania pracy lub podobnych i robimy to na podstawie uzasadnionego interesu a nie na podstawie Twojej zgody.    

 

Glosariusz

 • Kandydaci – osoby, z którymi firma Hays nie miała wcześniej kontaktu, ale które zdaniem Hays byłyby zainteresowane usługami Hays lub mogłyby z nich skorzystać oraz osoby brane pod uwagę w związku ze stanowiskami ogłoszonymi lub promowanymi przez Hays, w tym stanowiskami stałymi, w niepełnym wymiarze godzin i tymczasowymi oraz stanowiskami niezależnymi u Klientów Hays (w tym osoby, które chcą zostać Pracownikami tymczasowymi). Do Kandydatów zalicza się również osoby ubiegające się o takie stanowiska, jak również osoby, które wysłały do Hays CV niedotyczące konkretnego wakatu i/lub które współpracowały z Hays w zakresie usług Hays i/lub o jakichkolwiek stanowiska ogłaszane lub promowane przez Hays. Indywidualni wykonawcy, freelancerzy i pracownicy dostawców lub stron trzecich proponowani na stanowiska u Klientów Hays w ramach oferty MSP lub innej będą traktowani jak Kandydaci do celów niniejszej Polityki prywatności.
 • Klienci – nazwa tej kategorii mówi sama za siebie i obejmuje naszych klientów oraz inne osoby, na rzecz których Hays świadczy usługi w toku prowadzenia swojej działalności lub co do których Hays zasadnie uważa, że byłyby zainteresowane naszymi usługami. W pewnych okolicznościach Hays świadczy usługi na rzecz indywidualnych pracowników zatrudnionych w organizacjach Klientów, takie jak szkolenia dla personelu dydaktycznego, który pracuje dla Klientów w sektorze edukacyjnym. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Klienci zakomunikowali swoim pracownikom właściwe sekcje niniejszej Polityki prywatności (tj. te adresowane do Klientów).
 • Usuwanie – w obecnych czasach praktycznie niemożliwe jest zagwarantowanie trwałego i nieodwracalnego usunięcia danych elektronicznych. Ponadto, jak wyjaśniliśmy w niniejszej Polityce prywatności, czasami będziemy zobowiązani na mocy prawa lub rozporządzenia, lub ze względów zarządzania ryzykiem, do zachowania możliwości dostępu do niektórych elementów danych osobowych. Zobowiązujemy się jednak do tego, że gdy dane osobowe Użytkownika dobiegną końca nominalnego okresu przechowywania lub gdy otrzymamy od Użytkownika ważną prośbę o ich usunięcie, wdrożymy określone środki operacyjne i systemowe, aby zapewnić, że dane są „niemożliwe do użycia”. Oznacza to, że chociaż dane będą nadal istnieć technicznie w systemie archiwalnym, zapewnimy, że żaden z naszych Systemów operacyjnych, procesów lub członków Personelu nie będzie mieć do nich łatwego dostępu. Tylko bardzo niewielka liczba pracowników wyższego szczebla (na zasadzie wyjątku), w bardzo ograniczonych i starannie określonych sytuacjach (znowu na zasadzie wyjątku), będzie w stanie przywrócić dane osobowe Użytkownika, tak aby mogły być przeglądane w tych uzasadnionych celach. Gdy już będziemy mieć pewność, że upłynęły wszystkie stosowne prawnie wymagane okresy przechowywania danych (które do celów niniejszego dokumentu powinny wynosić siedmiu lat), przejdziemy dodatkowy ostatni etap podjęcia „twardego usunięcia”, dzięki któremu nawet bardzo ograniczona liczba pracowników wyższego szczebla nie będzie w stanie przywrócić danych osobowych Użytkownika.
 • Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) – instrument ustawowy Unii Europejskiej, który ma na celu harmonizację europejskich przepisów prawnych z zakresu ochrony danych. Jego data wejścia w życie to 25 maja 2018 r., a wszelkie odniesienia do niego powinny być interpretowane odpowiednio jako obejmujące każde związane z nim krajowe ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Programy MSP (Managed Service Provider, programy dostawcy usług zarządzanych) – programy, w ramach których Klient zleca zewnętrznemu dostawcy usług rekrutacyjnych zarządzania zewnętrznym personelem (w tym freelancerami, niezależnymi wykonawcami i pracownikami tymczasowymi).
 • Inne osoby, z którymi możemy się kontaktować – mogą obejmować osoby kontaktowe w nagłych wypadkach i osoby polecające Kandydatów i Personelu Hays. Będziemy się z nimi kontaktować wyłącznie w odpowiednich okolicznościach.
 • Usługi RPO (Recruitment Process Outsourcing, outsourcing procesu rekrutacji) – zlecenie dostawcy usług rekrutacyjnych realizacji całości lub części procesu rekrutacji stałych pracowników.
 • Personel – obejmuje obecnych i byłych pracowników i stażystów zaangażowanych bezpośrednio w działalność Hays (lub takich, którzy przyjęli ofertę współpracy), jak również niektórych innych pracowników, którzy są lub byli zaangażowani w działalność polegającą na świadczeniu usług na rzecz Hays (mimo że są nie klasyfikowani jako pracownicy). Do celów niniejszego dokumentu kategoria ta obejmuje również pracowników Hays, którzy są zatrudniani do pracy w lokalizacjach Klientów na podstawie umów RPO lub MSP. Dla jasności, „Personel” nie obejmuje osób zatrudnionych przez Hays w celu skierowania ich do Klientów poza umową RPO/MSP. Osoby te są traktowane w taki sam sposób, jak Kandydaci Hays, i są objęte niniejszą Polityką prywatności. Podobnie niezależni wykonawcy i konsultanci świadczący usługi dla Hays mieszczą się w definicji „Dostawcy” do celów niniejszej Polityki prywatności.
 • Dostawcy – to określenie oznacza spółki i przedsiębiorstwa (w tym osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) i nietypowych pracowników, takich jak niezależni wykonawcy i freelancerzy, którzy świadczą usługi na rzecz Hays. W pewnych okolicznościach Hays podzleca usługi świadczone na rzecz Klientów zewnętrznym dostawcom, którzy wykonują usługi w imieniu Hays. W tym kontekście Dostawcy będący indywidualnymi wykonawcami, freelancerami lub pracownikami Dostawców będą traktowani jak Kandydaci do celów ochrony danych. W tym kontekście należy zwrócić uwagę, że Hays wymaga, aby Dostawcy zakomunikowali swoim pracownikom właściwe sekcje niniejszej Polityki prywatności (tj. te adresowane do Kandydatów).
 • Alumni – to określenie oznacza byłych członków Personelu, którzy wyrazili chęć pozostania częścią sieci Alumnów Hays i korzystania z portalu Alumnów Hays.
 • Systemy – systemy telefoniczne, komputerowe, internetowe i Wi-Fi, oprogramowanie i portale, konta lub sieci należące, kontrolowane lub używane przez firmę Hays, wykorzystywane do przesyłania, podejmowania lub odbierania komunikacji lub wykorzystywane w inny sposób w ramach działalności firmy Hays, w tym oprogramowanie portalu kandydata i systemy CRM.
 • Tymczasowy stosunek pracy – oznacza nasz stosunek umowny z Pracownikami tymczasowymi w czasie, gdy są oni zatrudnieni lub zaangażowani bezpośrednio przez nas.
 • Pracownicy tymczasowi – osoby zatrudniane lub angażowane przez Hays w celu podjęcia pracy tymczasowej dla Klienta lub innej spółki z grupy Hays. Jeśli Użytkownik jest Pracownikiem tymczasowym, będziemy również przetwarzać jego dane osobowe jako Kandydata przez cały czas trwania jego pracy tymczasowej i później, zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności. To, czy i w jakim stopniu Polityka prywatności Osób rekrutowanych i Polityka prywatności Personelu mają zastosowanie do Użytkownika jako Pracownika tymczasowego, zależy od wymogów prawa lokalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących jurysdykcji Użytkownika, należy kliknąć tutaj.
 • Brytyjskie RODO – RODO jako element systemu prawnego Zjednoczonego Królestwa na mocy sekcji 3 brytyjskiej ustawy o Unii Europejskiej (wycofanie) z 2018 r.
 • Goście – oznacza osoby, które odwiedzają lokalizację Hays, ale nie są członkami Personelu Hays.
 • Użytkownicy serwisu – wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do którejkolwiek z witryn internetowych Hays lub dowolnej aplikacji mobilnej Hays.

Polityka prywatności