Regulamin

Regulamin

W przypadku przedstawiania przez Hays osoby jako kandydata do zatrudnienia lub zlecenia, niezależnie od tego, czy odbywa się to za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej, czy drogą telefoniczną - przedstawienie to, zawsze ma odniesienie do naszych standardowych warunków współpracy (umowy o świadczenie usług) mających określone zastosowanie w poszczególnych sytuacjach. Każdemu klientowi dostarczamy kopię umowy o świadczenie usług (Standard Terms of Business), które mają zastosowanie w momencie podjęcia współpracy oraz w trakcie współpracy a przedstawione poniżej „Warunki współpracy” są elementem uzupełniającym a nie zastępującym umowę o świadczenie usług przez Hays.

Zasady korzystania ze strony internetowej

Hays Poland zapewnia dostęp do strony internetowej Hays.pl oraz innych stron internetowych grupy Hays („Strona”) z zamierzeniem pomocy na każdym etapie procesu rekrutacyjnego oraz przedstawienia innych specjalistycznych usług.

Strona nie może być wykorzystana do celów nie zgodnych z prawem. Tym samym, nie wolno umieszczać lub wysyłać za jej pośrednictwem nieścisłych, niekompletnych lub fałszywych informacji (w przypadku kandydata, informacji dotyczących jego biografii lub informacji o posiadaniu pozwolenia na pracę w UK, w Polsce lub w innym kraju). Nie wolno umieszczać na stronie lub wysyłać za jej pośrednictwem treści w postaci oszczerstw, obelg, gróźb, wulgaryzmów, a także treści nieprzyzwoitych, mogących działać na czyjąś szkodę, jak również jakichkolwiek innych niepożądanych materiałów. Osoby korzystające ze strony internetowej potwierdzają, iż nie będą zamieszczać na stronie lub przesyłać za jej pośrednictwem materiałów, które zawierają wirusy, inne szkodliwe treści, które mogą interferować w działaniu strony, jak również treści, które modyfikują lub denuncjują informacje, do których modyfikowania i kasowania użytkownik strony nie jest uprawniony. To samo dotyczy treści, które mogą doprowadzić do zawieszania się strony, a więc o charakterze spamu. Zobowiązują się również, iż nie będą używać żadnych urządzeń standardowych lub w postaci oprogramowania, w celu włamania, wstrzymania lub uszkodzenia, które mogą wpłynąć na działanie strony. Tym samym osoby korzystające ze strony internetowej potwierdzają, że nie będą podejmować żadnych działań, które mogą niekorzystnie wpłynąć na reputację firmy Hays oraz które są znieważające wobec innych osób, mają charakter prześladowań, nadużyć lub gróźb.

W uzasadnionych przypadkach Hays będzie określać stopień zgodności korzystania ze strony z powyższymi zasadami i ma prawo uniemożliwić korzystanie ze strony lub natychmiast i bez uprzedzenia usunąć ze strony wszelkie treści, które zostaną uznane za niezgodne z zasadami lub z jakiegokolwiek powodu niewłaściwe.

Łącza do innych lub z innych stron internetowych

Z uwagi na komfort użytkowników strona ta zawiera połączenia z zewnętrznymi stronami, więc użytkownik może skorzystać z wielu automatycznych linków, do innych, potencjalnie interesujących go stron internetowych. Hays nie ponosi odpowiedzialności za treści, które są zawarte na tych stronach, gdyż nie zobowiązuje się do ich rewidowania i zatwierdzania, jak również nie gwarantuje, iż łącza z tymi stronami są sprawne i aktualne. Użytkownicy strony korzystają z linków całkowicie na własną odpowiedzialność. Osoby trzecie, które wyrażają chęć utworzenia łącza do strony Hays.pl mają do tego prawo, pod warunkiem, że łącza prowadzą do strony wyjściowej, a także pod warunkiem, że wcześniej powiadomią o tym drogą mailową: marketing@hays.pl lub warsaw@hays.pl

Bezpieczeństwo i hasła

W trakcie rejestracji i logowania na stronie użytkownik posługuje się nazwą użytkownika i hasłem oraz jest całkowicie odpowiedzialny za bezpieczeństwo i właściwe użycie hasła, które powinien przechowywać w poufności i którego nie powinien nikomu wyjawiać. W przypadku podejrzeń, iż hasło znalazło się w czyimś posiadaniu i jest używane niezgodnie z jego przeznaczeniem, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić o tym. HAYS nie ponosi odpowiedzialności za nielegalne lub niewłaściwe użycie hasła na skutek jego jawności.

Gromadzenie informacji

HAYS może gromadzić informacje i statystyki dotyczące osób, które odwiedzają stronę internetową. Dostarczane przez te osoby informacje są bardzo przydatne do lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników i doskonalenia procesu rekrutacyjnego. Nazwiska oraz informacje pozwalające na identyfikacje nie zostaną ujawnione. Wszystkie dane są gromadzone w całości. Służą one jako pomoc przy określeniu tego, co jest najbardziej przydatne dla użytkowników strony oraz przy określaniu strategii doskonalenia usług internetowych. Dane te mogą być przekazywane osobom trzecim, które wspomagają ten proces. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Polityką Poufności oraz Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.

Prawa własności intelektualnej

Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej stanowią własność intelektualną Hays Poland Sp. z o.o. Wszelkie znaki handlowe, logo, oprogramowanie lub inne rzeczy podlegające pod prawo własności intelektualnej są wyłączną własnością Hays Specialist Recruitment Limited. Użytkownik strony nie jest uprawniony do pobierania danych, kopiowania lub drukowania jakichkolwiek zawartości strony, z wyjątkiem sytuacji, w której korzysta z nich na własny użytek i pod warunkiem, że nie będzie zmieniał ich autorskiej formy i zastrzeżonych prawnie uwag. Kopiowanie i dystrybucja treści na użytek biznesu lub reklamy jest zabronione, jak również fabrykowanie, wykorzystywanie fragmentów lub jakiekolwiek formy manipulacji. Usiłowanie odszyfrowania, demontowania lub modyfikowania oprogramowania, kodowania informacji zawartych na stronie oraz umieszczanie treści, które naruszają prawo własności intelektualnej jest zabronione.

Zmiany lub przejściowa niedostępność strony internetowej

Pomimo, iż Hays podejmuje wszelkie wysiłki, aby strona internetowa działała bez zakłóceń i usterek, nie ponosi odpowiedzialności za przejściową niedostępność strony związaną z jej konserwacją, usprawnianiem lub z zagadnieniami technicznymi pozostającymi poza kontrolą. Wszystkie aspekty strony internetowej mogą ulec zmianie, zawieszeniu, przerwaniu w dowolnym momencie, włącznie z dostępem do jakichkolwiek form, baz danych, innych treści. HAYS zastrzega sobie prawo do nanoszenia poprawek do warunków określających sposób korzystania ze strony internetowej w dowolnym czasie, poprzez zamieszczenie tych zmian w punkcie zawierającym regulamin korzystania ze strony internetowej. Użytkownicy zobowiązują się zaakceptować nowe warunki, podczas korzystania ze strony internetowej.

Odmowa dostępu

Hays ma prawo odmówić dostępu do strony internetowej (dostęp jest rozumiany jako możliwość korzystania z jakichkolwiek usług i informacji dostępnych za pośrednictwem strony) lub dowolnych jej elementów, z powodów, które uzna za słuszne, w każdym momencie i bez wyjaśnienia.

Odpowiedzialność i zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na stronie internetowej, włącznie z informacjami dotyczącymi wynagrodzeń lub badań są przekazywane w dobrej wierze, a Hays dokłada wszelkich starań, aby były one trafne. Nie zobowiązuje się jednak do udzielenia poręczenia w odniesieniu do tych informacji, a wszelkie tego typu reprezentacje i poręczenia, niezależnie od sposobu wyrażenia tych informacji lub ich implikacji są wykluczone.

Hays nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty lub szkody pojawiające się ze strony osoby polegającej na informacjach zawartych na stronie internetowej lub wykorzystującej te informacje. Firma Hays nie będzie zobligowana do zadośćuczynienia wobec osoby, która poniosła stratę w odniesieniu do (a) dochodu, korzyści płynących z kontraktu, aktualnego i antycypowanego wynagrodzenia, uniemożliwienia realizowania perspektyw i możliwości zawodowych, wykorzystania kapitału pieniężnego lub przewidywanych oszczędności, rozwoju biznesu, wartości firmy, podważenia reputacji, deformacji danych, aspektu czasowego zarządzania i administracji, poniesionych kosztów prawnych lub innych kosztów zawodowych; (b) jakichkolwiek pośrednich strat lub szkód, niezależnie od przyczyny ( włącznie z ograniczeniem wynikającym z wprowadzenia w błąd, zaniedbania, naruszenia kontraktu lub naruszenia regulaminowych obowiązków, innych przewinień) będących pośrednią lub bezpośrednią konsekwencją treści występujących na stronie. Niezależnie od tego, żaden z powyższych aspektów ograniczeń odpowiedzialności nie znosi i nie wyklucza odpowiedzialności Hays w przypadku defraudacji, obrażeń lub śmierci powstałych na skutek zaniedbań lub złamania prawa.

Użytkownik strony zgadza się w pełni na udzielenie zabezpieczenia w przypadku kosztów, wydatków, roszczeń, strat, odpowiedzialności prawnej lub procedur wynikających z użycia lub nadużycia przez niego strony internetowej.

Nie istnieje możliwość udzielenia gwarancji na to, że potencjalny pracodawca lub klient wyrazi zainteresowanie odnośnie informacji o danym kandydacie lub, że potencjalny kandydat będzie w stanie spełnić oczekiwania pracodawcy lub klienta. Hays nie jest stroną i nie udziela gwarancji w odniesieniu do finalnych warunków i terminów jakiegokolwiek spotkania zaistniałego za pośrednictwem strony. Mimo, że Hays podejmuje wszelkie racjonalne i uzasadnione starania, aby upewnić się, że w zaistniałej sytuacji pracodawca lub klient zachowa informacje lub dane dotyczące kandydata jako poufne, gwarancja na to nie leży w obowiązkach Hays.

W przypadku, gdy którakolwiek klauzula dotycząca powyższych warunków i zastrzeżeń zostanie uznana za nieważną przez kompetentną jurysdykcję sądową, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych warunków, które pozostaną niezmienne w pełni mocy sprawczej i wynikających z nich konsekwencji.

Korzystanie ze strony, pobieranie danych i wszelkie działania związane ze stroną internetową w odniesieniu do „Warunków współpracy” będą kontrolowane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

Hays.pl jest stroną internetową należącą do Hays Poland sp.zo.o., firmy zarejestrowanej w Polsce, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000165021,NIP 525-22-69-193

W przypadku ewentualnych pytań odnoszących się do informacji zawartych na stronie prosimy o kontakt: marketing@hays.pl lub warsaw@hays.pl