Odpowiedzialność

Odpowiedzialność

Odpowiedzialność pracodawcy

Pracodawcy korzystający ze strony hays.pl akceptują fakt ogólnej dostępności strony internetowej dla wszystkich pozostałych klientów oraz to, iż jej elementem jest zakładka: Profile Kandydatów, zawierająca informacje o kandydatach poszukujących pracy. Zobowiązują się również do traktowania wszystkich danych na temat kandydatów jako poufnych oraz do korzystania z bazy Profile Kandydatów jedynie w celu wyszukiwania kandydatów, którym mogą zapewnić realizację ich określonych potrzeb zawodowych. Zobowiązują się tym samym, iż nie będą dzielić się informacjami o danych osobowych kandydatów z osobami trzecimi oraz nie będą ich kopiować i w żaden sposób przesyłać, jeżeli nie posiadają jednoznacznych dowodów na to, iż kandydat wydał przyzwolenie na transfer swoich danych osobowych. Zobowiązują się również, iż nie będą działać na szkodę dla strony internetowej, w jakiejkolwiek, dającej się prawnie uzasadnić postaci, oraz do zadośćuczynienia w przypadku narażenia firmy HAYS na zaistnienie takiej sytuacji, jaką jest na przykład wykorzystanie danych z Profili Kandydatów lub jakichkolwiek innych danych osobowych pochodzących ze strony internetowej do jakichkolwiek celów niezgodnych z ich przeznaczeniem. Zobowiązują się również do postępowania zgodnie z warunkami, które określają zasady korzystania z linków strony oraz akceptują prawo HAYS do natychmiastowego zawieszenia lub anulowania rejestracji z powodów, które zostaną uznane za słuszne, bez ponoszenia odpowiedzialności w przypadku zaistniałego naruszenia zasad.

Odpowiedzialność kandydata

Kandydaci korzystający ze strony hays.pl rozumieją i akceptują fakt, iż w celu ułatwienia procesu rekrutacyjnego HAYS może przekazywać w ich imieniu (na ich korzyść, w ich sprawie) pewne szczegóły Klientom, zachowując przy tym dyskrecję. Tym samym zgadzają się z tym i akceptują fakt, iż nie będą mieć prawa do żadnych roszczeń w przypadku poniesienia strat z tytułu relacji z obecnym pracodawcą. W momencie podejmowania przez HAYS uzasadnionych wysiłków zmierzających ku znalezieniu stosownej możliwości zatrudnienia, HAYS nie może jednak zagwarantować zainteresowania ze strony Klienta, chęci spotkania czy możliwości zatrudnienia Kandydata przez Klienta. HAYS nie jest również stroną w ustalaniu finalnych warunków i terminów jakiegokolwiek spotkania Kandydata z Klientem. Kandydat zrzeka się roszczeń wobec HAYS w przypadku, gdy nie dojdzie do takiego spotkania lub gdy warunki i czas trwania spotkania okażą się dla niego niekorzystne.